Νόμος 105ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1896)

Κενό Έντυπο Δήλωσης

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση
το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8παρ. 4 Ν.1599/1986)


 

 Προς:  (1)
 Ο - Η Ονομα:  

Επώνυμο:

 Όνομα και   Επώνυμο Πατέρα:    
 Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:   
 Ημερομηνία γέννησης (2):  
 Τόπος γέννησης:  
 Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ.:

 Τόπος Κατοικίας:

Αριθ.:

Τ.Κ.:

 Αρ.Fax:  

email:

Κείμενο Δήλωσης:

12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ημερομηνία: