(Π.Κ.Υ.Ε. 64 / 6-7-2006) 
ΖΥΜΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών ζυμών αρτοποιίας και αμύλου – αμυλοσακχάρου – φρουκτολίνης όλης της χώρας – Π.Κ.: 64/6.7.2006
Στην Αθήνα σήμερα, 20.6.2006, οι υπογράφοντες αφενός: Ευθύμιος Θεοχάρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδος και αφετέρου: Διονύσης Νικολάου, γενικός διευθυντής, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι και οι δύο για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:

1. Τα κατώτατα ημερομίσθια των εργατοτεχνιτών-τριών που υπάγονται σε αυτή τη Σ.Σ.Ε., αυξάνονται την 1.1.2006 κατά ποσοστό 3% και διαμορφώνονται ως εξής: (Βλέπε πίνακες)
Τα παραπάνω ημερομίσθια προσαυξάνονται την 1.9.2006 με ποσοστό 3%.

2. Τα ημερομίσθια του άρθρου 1 αυξάνονται για το 2007 κατά ποσοστό 5,4%. Η αύξηση αυτή θα δοθεί σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, δηλαδή την 1.1.2007 σε ποσοστό 2,2% στα ημερομίσθια όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2006 και την 1.9.2007 σε ποσοστό 3,2% στα ημερομίσθια όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2007.

3. Από την 1.1.2007 εισάγεται νέο κλιμάκιο υπηρεσίας ως εξής:
Μετά 27 έτη υπηρεσίας στον κλάδο: 47,20 ευρώ.
Επισημαίνεται ότι στο παραπάνω νέο κλιμάκιο υπηρεσίας που χορηγείται από 1.1.2007, θα υπολογιστεί το ποσοστό αύξησης 5,4% του έτους 2007, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, δηλαδή την 1.1.2007 ποσοστό 2,2% και την 1.7.2007 ποσοστό 3,2%.
4. Τα επιδόματα που προβλέπονται από προηγούμενες Σ.Σ.Ε. ή όμοιας έκτασης Δ.Α., υπολογίζονται επί των βασικών ημερομισθίων αυτής της Σ.Σ.Ε. έτσι όπως αναμορφώνονται κάθε φορά.
5. Οι αποζημιώσεις του Β.Δ. της 16/18.7.1920, όπως διαμορφώθηκαν με τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. έτους 1989 (άρθρο 7) και των ετών 1994-1995 (άρθρο 4), 1996-1997 (άρθρο 6), 1998-1999 (άρθρο 4), 2000-2001 (άρθρο 5), 2002-2003 (άρθρο 4), 2004-2005 (άρθρο 4) και 2006-2007 (άρθρο 3), βελτιώνονται και καθορίζονται ως εξής, ανάλογα με τον χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη-τριας:
Από 2 μήνες έως ένα 1 έτος : 5 ημερομίσθια
Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη : 7 ημερομίσθια
Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη : 15 ημερομίσθια
Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη : 30 ημερομίσθια
Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη : 60 ημερομίσθια
Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη : 100 ημερομίσθια
Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη: :120 ημερομίσθια
Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη : 145 ημερομίσθια
Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω : 165 ημερομίσθια
6. Σε περίπτωση απόκτησης παιδιού με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν τη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού, ως εάν ήταν φυσικοί γονείς. Κατά τη διάρκεια του θηλασμού το μειωμένο ωράριο του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993 όπως ισχύει, δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα μητέρα.
7. Χορηγείται άδεια εννέα (9) μηνών χωρίς αποδοχές σε εργαζόμενους-ες που εκάστοτε φοιτούν στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ – ΓΣΕΕ).
Η άδεια χορηγείται κατόπιν συμφωνίας εργαζόμενου και επιχείρησης εφόσον δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία αυτής.
Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές συμφωνείται να καταβάλλονται από τον ΛΑΕΚ, υπό μορφή υποτροφίας.
Η άδεια αυτή δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από 20 άτομα, σε ολόκληρη τη χώρα και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 100 εργαζόμενους.
Η ως άνω άδεια δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από ένα άτομο ανά επιχείρηση για επιχειρήσεις που απασχολούν έως 1000 εργαζόμενους.
Η ισχύς τους παρόντος άρθρου ορίζεται 10ετής.
8. Όσες διατάξεις προηγούμενων Σ.Σ.Ε. του κλάδου και αντίστοιχων Δ.Α. δεν τροποποιούνται με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.
9. Καταβαλλόμενες αποδοχές μεγαλύτερες από τις παραπάνω, άλλες παροχές σε είδος ή σε χρήμα και άλλες ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους του κλάδου εξακολουθούν να ισχύουν.
10. Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2006.