(Π.Κ. 49 / 21-6-2006).  
ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ – ΣΣΕ που ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας προσωπικού βιομηχανικών – βιοτεχνικών επιχειρήσεων, καθώς και λοιπών εργαστηρίων ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας. (Π.Κ.: 49/21.6.2006)
Στην Αθήνα σήμερα 29.5.2006, οι υπογράφοντες αφενός: 1) Διονύσης Νικολάου γενικός διευθυντής, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, 2) Δ. Ασημακόπουλος και Ν. Σκορίνης, πρόεδρος και γενικός γραμματέας, αντίστοιχα, εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος, 3) Ιωάννης Λαγός, πρόεδρος, εκπρόσωπος της Ένωσης Βιοτεχνιών Ζαχαρωδών Ελλάδος (ΕΒΖΕ), 4) Εμμ. Κότσικας, ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος και αφετέρου: Λεων. Καραθανάσης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοτεχνιτών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων και Δημ. Μπάλλας, πρόεδρος του Σωματείου Ζαχαροπλαστών Αθήνας, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε. συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγεται το εργατοτεχνικό προσωπικό των: α) πάσης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων ζαχαρωδών προϊόντων και β) πάσης φύσεως εργαστηρίων ζαχαρωδών προϊόντων λειτουργούντων εντός καταστημάτων ζαχαροπλαστικής, ξενοδοχείων, αρτοποιίας κ.λπ. σε όλη τη χώρα, κατά τις παρακάτω διακρίσεις παραγόμενων ειδών και κατηγορίας καταστημάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Βιομηχανικές – βιοτεχνικές επιχειρήσεις
1. Στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου της παρούσας υπάγεται το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται σε κάθε είδος βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις: α) ζαχαρωδών προϊόντων και β) φύλλου κρούστας, σφολιάτας και κανταϊφιού όλης της χώρας.
2. Τα κατώτατα ημερομίσθια των εργατοτεχνιτών-τριών που υπάγονται σε αυτή τη Σ.Σ.Ε., αυξάνονται την 1.1.2006 κατά ποσοστό 3% και διαμορφώνονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Τα παραπάνω ημερομίσθια προσαυξάνονται την 1.7.2006 με ποσοστό 3%.
3. Τα ημερομίσθια της παρ. 2 αυξάνονται για το 2007 κατά ποσοστό 5,5%. Η αύξηση αυτή θα δοθεί εφάπαξ την 1.5.2007 στα ημερομίσθια του Κεφαλαίου Α’, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30.4.2007.
4. Οι αρχιτεχνίτες θα λαμβάνουν τις για κάθε κατηγορία οριζόμενες αποδοχές τεχνίτη, προσαυξημένες κατά ποσοστό 20%.
5. Όσοι από τους παραπάνω μισθωτούς δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δικαιούνται ως σύνολο αποδοχών το εκάστοτε οριζόμενο συνολικό κατώτατο όριο αποδοχών ανειδίκευτου εργάτη της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., αναλόγως όμως μειωμένο κατά τον χρόνο της ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν.1837/1989.
6. Τα ως άνω καταβαλλόμενα ημερομίσθια προσαυξάνονται με επίδομα πολυετούς υπηρεσίας με ποσοστό 10% για την πρώτη και όγδοη τριετία και 5% για τις υπόλοιπες τριετίες. Στο Κεφάλαιο Α’ της σύμβασης αυτής ισχύουν δέκα (10) τριετίες συνολικά.
Ως προϋπηρεσία εν προκειμένω νοείται η πάσης φύσεως πραγματική υπηρεσία ή προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη η διανυθείσα μετά τη συμπλήρωση του 16ου έτους της ηλικίας τους σε καθήκοντα συναφή ή ομότιμα του κλάδου, αποδεικνυόμενη δια βεβαιώσεων των εργοδοτών ή δια του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του ΙΚΑ, εφόσον εκ τούτου αποδεικνύεται και το είδος της επιχείρησης, λαμβανομένη δε υπόψη από την κατάθεση των αποδεικτικών στοιχείων.
7. Στους έγγαμους μισθωτούς, ανεξαρτήτως φύλου, χορηγείται επίδομα γάμου εκ ποσοστού 10%. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί των υπό της παρούσης καθοριζόμενων βασικών ημερομισθίων. Το επίδομα αυτό δικαιούνται επίσης και οι χήροι-ες, διαζευγμένοι-ες, καθώς και οι άγαμες μητέρες, εφόσον αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών.
8. Οι μισθωτοί των ως άνω κατηγοριών απασχολούμενοι πρόσκαιρα ή έκτακτα σε ειδικότητα ή τμήματα για τα οποία προβλέπονται μεγαλύτερες αποδοχές κατά τον χρόνο αυτής της απασχόλησης, θα λαμβάνουν τις τυχόν ανώτερες αποδοχές που αντιστοιχούν στις ειδικότητες και στα τμήματα. Αντίθετα, εάν προβλέπονται κατώτερες αποδοχές, δεν θα γίνεται μείωση των αποδοχών τους.
9. Η άδεια γάμου του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993 ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται εξαήμερο και παραμένει σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται πενθήμερο και δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τον Α.Ν.539/1945.
10. Σε περίπτωση γέννησης τέκνου, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια, με αποδοχές, για κάθε τέκνο.
11. Στους εργαζόμενους του παρόντος Κεφαλαίου Α’ των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων και συγκεκριμένα των τμημάτων χαλβαδοποιίας και ταχινοποιίας καταβάλλεται το υπό της Δ.Α.13/1981 χορηγηθέν επίδομα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 8%, υπολογιζόμενου για τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σ.Σ.Ε. στο ποσό του ισχύοντος βασικού ημερομισθίου.
12. Όλες οι επιχειρήσεις που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε., υποχρεούνται να παρέχουν στους εργαζόμενους των ως άνω κατηγοριών τον απαραίτητο ρουχισμό (πετσέτες, μπλούζες, σκούφιες, εμπροσθέλλες κ.λπ.). Στους υπαγόμενους στον κλάδο χαλβαδοποιίας και φρούτων παρέχονται και ελαστικά υποδήματα. Όλα τα ως άνω χορηγούμενα είδη θα χρησιμοποιούνται από τους εργαζόμενους μόνο κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, θα ανήκουν δε στην κυριότητα του εργοδότη και θα αντικαθίστανται από αυτόν όταν φθαρούν.
13. Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ανέρχεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993.
14. Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή εννέα (9) εβδομάδες μετά τον τοκετό.
Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως 6 ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
15. Το μειωμένο ωράριο («άδεια») θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόμενος-η με αίτηση του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.
Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.
16. Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.
17. Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως 16 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.
18. Η άδεια του άρθρου 7 του Ν.1483/1984, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών, καθορίζεται σε δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος-η έχει τρία (3) παιδιά και πάνω.
19. Στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
20. Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών, με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συγγενή. Η διάταξη αφορά στον σύζυγο, στα τέκνα, στους γονείς και στους αδελφούς.
21. Εργαζόμενοι-ες με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS και έχουν κριθεί ικανοί-ές προς εργασία, δικαιούνται, από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια, με αποδοχές.
Δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτημένου» ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό.
22. Η άδεια της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.1346/1983 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζόμενων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευόμενων από το Δημόσιο με οποιονδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28o έτος της ηλικίας τους, έχει καθοριστεί σε τριάντα (30) ημέρες και χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.
Η άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις χορηγείται επίσης και στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας, αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δύο (2) έτη, ανεξάρτητα εάν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα σύμφωνα με την από 18.5.1998 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
23. Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο (2) έτη.
24. Εργαζόμενοι που φοιτούν κανονικά και αποδεδειγμένα στη δευτεροβάθμια γενική ή τεχνική ή επαγγελματική εκπαίδευση, σε δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές αναγνωρισμένες από το κράτος και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν απασχολούνται περισσότερο από έξι (6) ώρες την ημέρα.
25. Οι αποζημιώσεις του Β.Δ. της 16/18.7.1920, όπως διαμορφώθηκαν με τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1989 (άρθρο 7), των ετών 1994-1995 (άρθρο 4), των ετών 1996-1997 (άρθρο 6), των ετών 1998-1999 (άρθρο 4), των ετών 2000-2001 (άρθρο 5), των ετών 2002-2003 (άρθρο 4), των ετών 2004-2005 (άρθρο 4) και των ετών 2006-2007 (άρθρο 3), βελτιώνονται και καθορίζονται ως εξής, ανάλογα με τον χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη-τριας:
Από δύο (2) μήνες έως ένα (1) έτος: 5 ημερομίσθια.
Από ένα (1) έτος συμπληρωμένο έως δύο (2) έτη: 7 ημερομίσθια.
Από δύο (2) έτη συμπληρωμένα έως πέντε (5) έτη: 15 ημερομίσθια.
Από πέντε (5) έτη συμπληρωμένα έως δέκα (10) έτη: 30 ημερομίσθια.
Από δέκα (10) έτη συμπληρωμένα έως δεκαπέντε (15) έτη: 60 ημερομίσθια.
Από δεκαπέντε (15) έτη συμπληρωμένα έως είκοσι (20) έτη: 100 ημερομίσθια.
Από είκοσι (20) έτη συμπληρωμένα έως είκοσι πέντε (25) έτη: 120 ημερομίσθια.
Από είκοσι πέντε (25) έτη συμπληρωμένα έως τριάντα (30) έτη: 145 ημερομίσθια.
Από τριάντα (30) έτη συμπληρωμένα και άνω: 165 ημερομίσθια.
26. Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια πέντε (5) εβδομάδων, δηλαδή τριάντα (30) εργασίμων ημερών αν ο εργαζόμενος εργάζεται εξαήμερο ή είκοσι πέντε (25) ημερών αν εργάζεται πενθήμερο. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν.539/1945.
27. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι αλλοδαποί εργαζόμενοι πρέπει να διευκολύνονται στην εργασία τους, προκειμένου να διεκπεραιώνουν διατυπώσεις που έχουν σχέση με την άδεια παραμονής και εργασίας τους. Επιπλέον, επισημαίνουν ότι πρέπει να παρέχεται στους αλλοδαπούς εργαζόμενους οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται επιβεβλημένο από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί αλλοδαπών, προκειμένου να μπορούν εγκαίρως να ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με τη νόμιμη παραμονή και εργασία τους στην Ελλάδα.
28. Όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να παρακρατούν κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας τη συνδρομή των μελών πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων και να την αποδίδουν σε αυτές.
Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής, απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωματείου προς της επιχείρηση. Με την ίδια δήλωση πρέπει να γνωστοποιήσει το σωματείο το ποσό της συνδρομής, τη συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο) και τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούμενα ποσά υπέρ του σωματείου και ενδεχομένως, κατά ορισμένο ποσοστό ή ποσό, υπέρ δευτεροβάθμιων οργανώσεων στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της ΓΣΕΕ. Η δήλωση πρέπει να επαναλαμβάνεται, όταν μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία.
Η δήλωση με την οποία τα μέλη του σωματείου θα δηλώνουν προς την επιχείρηση ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδρομής τους, όπως και ανάκληση αυτής της δήλωσης, μπορεί να γίνει και μέσω του σωματείου.
29. Διευκρινίζεται ότι, όπου γίνεται μνεία των όρων βοηθός εργάτης ή εργάτρια, νοείται ο συμπληρώσας ή η συμπληρώσασα το 18ο έτος της ηλικίας, ανεξαρτήτως υπηρεσίας.
30. Σε όλες τις ανωτέρω κατηγορίες μισθωτών απαγορεύεται η εφαρμογή του συστήματος της κατ’ αποκοπή εργασίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Εργαστήρια – Καταστήματα
Στο παρόν κεφάλαιο αυτής της Σ.Σ.Ε. υπάγεται το εργατοτεχνικό προσωπικό των σε όλη τη χώρα λειτουργούντων με οποιαδήποτε μορφή εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής τέχνης, αρτοζαχαροπλαστείων, ξενοδοχείων, εργαστηρίων μπουγάτσας, φύλλου κρούστας και κανταϊφιού, σύμφωνα με τις παρακάτω διακρίσεις παραγόμενων ειδών.
ΠΑΣΤΙΤΣΕΡΙΑ
1. Το προσωπικό των επιχειρήσεων αυτοτελών και μη παστιτσερίας, ξενοδοχείων, γλυκών ταψιού, σφολιάτας, κουραμπιέδων, βουτημάτων, φύλλου κρούστας, κανταϊφιού, κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες με τους αντίστοιχους μισθούς και ημερομίσθια.
2. Μαθητευόμενοι: Μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους ό,τι προβλέπεται σχετικά από την ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Ο μηνιαίος μισθός αυτών που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους δεν μπορεί να είναι κατώτερος του 26πλάσιου του γενικού ισχύοντος κατώτατου ημερομίσθιου του εργατοτεχνίτη.
3. Βοηθοί ηλικίας 18 ετών συμπληρωμένων και έχοντας συνολική υπηρεσία από τριών (3) ετών και άνω:
4. Τεχνίτες-τριες: Ως τεχνίτης-τρια θεωρείται εκείνος που γνωρίζει καλά την τέχνη της ζαχαροπλαστικής και μπορεί να παρασκευάζει ένα ή περισσότερα είδη του καταστήματος και να ανταποκρίνεται γενικά στις απαιτήσεις της τέχνης και της κατανάλωσης, όπως και οι κλιβανείς, οι ψήστες, οι σφολιατέρηδες, οι τεχνίτες φύλλου κρούστας και κανταϊφιού, οι τεχνίτες κουραμπιέδων και οι παρασκευαστές βουτημάτων. Σε επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από ένα πρόσωπα, θεωρείται τεχνίτης-τρια εκείνος που συγκεντρώνει τα παραπάνω προσόντα και επιπλέον εφόσον έχει την εποπτεία και τεχνική ευθύνη ομάδας προσωπικού.
5. Αρχιτεχνίτες-τριες: Ο μηνιαίος μισθός καθορίζεται από ελεύθερες συμφωνίες και δεν μπορεί να είναι κατώτερος του μηνιαίου μισθού του τεχνίτη αυξημένου κατά το ποσοστό 20%.
6. Λαντζέρης
7. Οι μισθοί και τα ημερομίσθια του κεφαλαίου Β’ αυξάνονται για το 2007 κατά ποσοστό 5,4%. Η αύξηση αυτή θα δοθεί σε δύο (2) δόσεις, δηλαδή την 1.1.2007 σε ποσοστό 2,2% στους μισθούς και τα ημερομίσθια όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2006 και την 1.7.2007 σε ποσοστό 3,2% στους μισθούς και τα ημερομίσθια όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30.6.2007.
8. Όλες οι υπαγόμενες στην παρούσα Σ.Σ.Ε. επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρέχουν στους εργαζόμενους σε αυτές όλων των ως άνω κατηγοριών τον απαραίτητο ρουχισμό (πετσέτες, μπλούζες, σκούφιες, εμπροσθέλλες κ.λπ.).
9. Τα παραπάνω κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων προσαυξάνονται με επίδομα πολυετούς υπηρεσίας με ποσοστό 10% για την πρώτη και όγδοη τριετία και 5% για τις υπόλοιπες και μέχρι εννέα (9) τριετίες. Ειδικότερα οι τεχνίτες των εργαστηρίων και καταστημάτων λαμβάνουν το επίδομα πολυετούς υπηρεσίας στην έβδομη τριετία σε ποσοστό 10%.
Ως προϋπηρεσία θεωρείται η πάσης φύσεως πραγματική υπηρεσία ή προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη, που διανύθηκε μετά τη συμπλήρωση του 16ου έτους της ηλικίας σε καθήκοντα συναφή ή ομότιμα του κλάδου και αποδεικνύεται δια βεβαιώσεων των εργοδοτών που απασχολήθηκαν οι μισθωτοί ή από το ασφαλιστικό βιβλιάριο του ΙΚΑ, υπολογίζεται δε μετά την κατάθεση των αποδεικτικών στοιχείων. Στην έννοια του χρόνου πραγματικής υπηρεσίας υπολογίζεται και ο χρόνος στράτευσης του μισθωτού, εφόσον αυτός πριν τη στράτευσή του απασχολούταν στην επιχείρηση και μετά την αποστράτευσή του ανέλαβε υπηρεσία στην ίδια επιχείρηση.
10. Στα παραπάνω κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων όλων των μισθωτών χορηγείται επίδομα γάμου εκ ποσοστού 10%. Το παραπάνω επίδομα χορηγείται και στους χήρους-ες, διαζευγμένους-ες, καθώς και στις άγαμες μητέρες, εφόσον αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών.
11. Στους απόφοιτους τουριστικών σχολών βασικής και μετεκπαίδευσης χορηγείται επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης σε ποσοστό 10% και για τους απόφοιτους των ταχύρυθμων του ΟΑΕΔ επίδομα σε ποσοστό 5% και υπολογίζεται στους παραπάνω βασικούς μισθούς ή ημερομίσθια.
12. Στους εργαζόμενους του Κεφαλαίου Β’ χορηγείται υποχρεωτικά τροφή που αποτελείται από πρωινό ρόφημα και μεσημβρινό γεύμα, μπορούν όμως, σε περίπτωση αδυναμίας, οι εργοδότες να καταβάλουν σε καθέναν μισθωτό το αντίτιμο που ορίζεται σε 1,00 ευρώ.
13. Στους εργαζόμενους που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ της παρούσας σύμβασης, χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 8%, υπολογιζόμενο στα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων αυτού του κεφαλαίου.
14. Η άδεια γάμου του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993 ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται εξαήμερο και παραμένει σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται πενθήμερο και δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τον Α.Ν.539/1945.
15. Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια πέντε (5) εβδομάδων, δηλαδή τριάντα (30) εργασίμων ημερών αν ο εργαζόμενος εργάζεται εξαήμερο ή είκοσι πέντε (25) ημερών αν εργάζεται πενθήμερο. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Α.Ν.539/1945.
16. Σε περίπτωση γέννησης παιδιού, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια, με αποδοχές.
17. Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ανέρχεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993.
18. Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη άδειας λοχείας, δηλαδή εννέα (9) εβδομάδες μετά τον τοκετό.
Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης απασχόλησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως 6 ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
19. Το μειωμένο ωράριο («άδεια») θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόμενος-η με αίτηση του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.
Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.
20. Η άδεια του άρθρου 7 του Ν.1483/1984, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών, καθορίζεται σε δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος-η έχει τρία (3) παιδιά και πάνω.
21. Στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
22. Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.
23. Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως 16 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.
24. Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών, με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συγγενή. Η διάταξη αφορά στον σύζυγο, στα τέκνα, στους γονείς και στους αδελφούς.
25. Εργαζόμενοι-ες με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS και έχουν κριθεί ικανοί-ές προς εργασία, δικαιούνται, από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια, με αποδοχές.
26. Δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτημένου» ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό.
27. Η άδεια της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.1346/1983 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζόμενων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευόμενων από το Δημόσιο με οποιονδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους, έχει καθοριστεί σε τριάντα (30) ημέρες και χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.
Η άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις χορηγείται επίσης και στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας, αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δύο (2) έτη, ανεξάρτητα εάν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα, σύμφωνα με την από 18.5.1998 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
28. Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο (2) έτη.
29. Εργαζόμενοι που φοιτούν κανονικά και αποδεδειγμένα στη δευτεροβάθμια γενική ή τεχνική ή επαγγελματική εκπαίδευση, σε δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές αναγνωρισμένες από το κράτος και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν απασχολούνται περισσότερο από έξι (6) ώρες την ημέρα.
30. Οι αποζημιώσεις του Β.Δ. της 16/18.7.1920, όπως διαμορφώθηκαν με τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1989 (άρθρο 7), των ετών 1994-1995 (άρθρο 4), των ετών 1996-1997 (άρθρο 6), των ετών 1998-1999 (άρθρο 4), των ετών 2000-2001 (άρθρο 5), των ετών 2002-2003 (άρθρο 4), των ετών 2004-2005 (άρθρο 4) και των ετών 2006-2007 (άρθρο 3), βελτιώνονται και καθορίζονται ως εξής, ανάλογα με τον χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη-τριας:
Από δύο (2) μήνες έως ένα (1) έτος: 5 ημερομίσθια.
Από ένα (1) έτος συμπληρωμένο έως δύο (2) έτη: 7 ημερομίσθια.
Από δύο (2) έτη συμπληρωμένα έως πέντε (5) έτη: 15 ημερομίσθια.
Από πέντε (5) έτη συμπληρωμένα έως δέκα (10) έτη: 30 ημερομίσθια.
Από δέκα (10) έτη συμπληρωμένα έως δεκαπέντε (15) έτη: 60 ημερομίσθια.
Από δεκαπέντε (15) έτη συμπληρωμένα έως είκοσι (20) έτη: 100 ημερομίσθια.
Από είκοσι (20) έτη συμπληρωμένα έως είκοσι πέντε (25) έτη: 120 ημερομίσθια.
Από είκοσι πέντε (25) έτη συμπληρωμένα έως τριάντα (30) έτη: 145 ημερομίσθια.
Από τριάντα (30) έτη συμπληρωμένα και άνω: 165 ημερομίσθια.
31. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι αλλοδαποί εργαζόμενοι πρέπει να διευκολύνονται στην εργασία τους, προκειμένου να διεκπεραιώνουν διατυπώσεις που έχουν σχέση με την άδεια παραμονής και εργασίας τους. Επιπλέον, επισημαίνουν ότι πρέπει να παρέχεται στους αλλοδαπούς εργαζόμενους οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται επιβεβλημένο από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί αλλοδαπών, προκειμένου να μπορούν εγκαίρως να ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με τη νόμιμη παραμονή και εργασία τους στην Ελλάδα.
32. Όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να παρακρατούν κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας τη συνδρομή των μελών πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων και να την αποδίδουν σε αυτές.
Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής, απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωματείου προς την επιχείρηση. Με την ίδια δήλωση πρέπει να γνωστοποιήσει το σωματείο το ποσό της συνδρομής, τη συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο) και τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούμενα ποσά υπέρ του σωματείου και ενδεχομένως, κατά ορισμένο ποσοστό ή ποσό, υπέρ δευτεροβάθμιων οργανώσεων στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της ΓΣΕΕ. Η δήλωση πρέπει να επαναλαμβάνεται, όταν μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία.
Η δήλωση με την οποία τα μέλη του σωματείου θα δηλώνουν προς την επιχείρηση ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδρομής τους, όπως και ανάκληση αυτής της δήλωσης, μπορεί να γίνει και μέσω του σωματείου.
33. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν για τη σύσταση επιτροπής με στόχο την ανταλλαγή απόψεων για τον καθορισμό των καθηκόντων του αρχιτεχνίτη.
Τελικές διατάξεις
– Τυχόν ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν θίγονται με την παρούσα.
– Όσες διατάξεις προηγούμενων ρυθμίσεων του κλάδου δεν τροποποιούνται με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.
– Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2006.