ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ ΙΚΑΥποχρεώσεις εργοδότη Για υποβολή ΑΠΔ

Υπόχρεοι υποβολής ΑΠΔ.
Κάθε εργοδότης που απασχολεί πρόσωπο ή πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) ή στην ασφάλιση των φορέων ή των κλάδων και λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ, υποχρεούται να υποβάλλει και να διαφυλάσσει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 2972/2001).

Τί είναι η ΑΠΔ
Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) είναι ένα μηχανογραφημένο έντυπο, που συμπληρώνει, υπογράφει και υποβάλλει στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΙΚΑ ο εργοδότης και με το οποίο δηλώνει:

Τον Αριθμό Μητρώου (ΑΜΕ ή ΑΜΟΕ), ο οποίος χρησιμοποιείται σε κάθε συναλλαγή του με το Ίδρυμα.

Τους ασφαλισμένους που απασχόλησε για τη χρονική περίοδο αναφοράς της Δήλωσης, και για κάθε έναν από αυτούς: την ειδικότητά του (είδος υπηρεσιών που παρείχε), τις ημέρες απασχόλησής του, τις αποδοχές του, τον κωδικό του πακέτου καλύψεών του και τις εισφορές του.

Το σύνολο των εισφορών που οφείλει να καταβάλλει για τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς.

Γιατί είναι απαραίτητη
Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) είναι ο νέος θεσμός που θα αντικαταστήσει πλήρως τα ένσημα. Αποτελεί το μέσο της τακτικής ανανέωσης των δηλούμενων στοιχείων που αφορούν στις ασφαλιστικές εισφορές τις οποίες καταβάλει ο εργοδότης προς το ΙΚΑ. Η ΑΠΔ είναι αναγκαία προκειμένου:

να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το ΙΚΑ σε εργοδότες και ασφαλισμένους.

να μειώσει τις δυσλειτουργίες του υπάρχοντος τρόπου λειτουργίας του Ιδρύματος με την υιοθέτηση ενός σύγχρονου τρόπου διαχείρισης της ασφαλιστικής ιστορίας.

να εγκαταστήσει έναν ενοποιημένο και σύγχρονο σύστημα διαχείρισης της ασφάλισης και παρακολούθησης καταβολής εισφορών.

να ελέγξει την εισφοροδιαφυγή που προκαλεί μείωση πόρων και εμποδίζει την υγιή εξέλιξη των οικονομικών δεδομένων.

να δημιουργήσει ένα διαφανή και αδιαφισβήτητο τρόπο συναλλαγής με εργοδότες και ασφαλισμένους.

Τί αλλάζει ουσιαστικά
Με την εφαρμογή του νέου τρόπου διαχείρισης των ασφαλιστικών στοιχείων και εισφορών:

εκσυγχρονίζεται ο τρόπος καταβολής των εισφορών. Με την κατάργηση των ενσήμων διαφοροποιείται η καταβολή των εισφορών, η οποία γίνεται πλέον μόνο στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ ή σε Πιστωτικά Ιδρύματα.

εκσυγχρονίζεται η διαδικασία απονομής παροχών. Με την επεξεργασία των ΑΠΔ ενημερώνεται η “Ασφαλιστική Ιστορία” των εργαζομένων κεντρικά, η οποία αποτελεί τεκμήριο για την απονομή παροχής.

εκσυγχρονίζονται, αντικαθίστανται και προσαρμόζονται τα Συστήματα: αγοράς και επικόλλησης Ενσήμων, Μηχανογραφικών Μέσων (ΣΜΜ), Έσοδα-Ασφάλιση και Οικοδόμων, από ένα ενιαίο σύγχρονο σύστημα είσπραξης εισφορών και απεικόνισης της ασφάλισης.

ελαχιστοποιείται η γραφειοκρατία και βελτιώνεται η συνολική σχέση του ΙΚΑ με τους συναλλασσόμενους.

Οφέλη για τους Εργοδότες
Μείωση του χρόνου συναλλαγής και του αριθμού προσελεύσεων στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ.

Κατάργηση της αγοράς ενσήμων.

Δυνατότητα υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης σε μαγνητικό μέσο ή μέσω Internet.

Αξιοποίηση του τραπεζικού συστήματος για την καταβολή εισφορών.

Εξυπηρέτηση από ένα Υποκατάστημα για τις επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία απασχόλησης προσωπικού.

Μετά την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΙΚΑ θα παρέχεται η δυνατότητα άμεσης έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας και ηλεκτρονικής πληροφόρησης

Διαφάνεια στις συναλλαγές με το ΙΚΑ.

Ο θεσμός της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης οριοθετεί τις σχέσεις εργοδότη, εργαζομένου και ΙΚΑ και επιτρέπει πλήρη διαφάνεια στις επιμέρους σχέσεις τους σε ό,τι αφορά θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Ευνοεί τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και συμβάλλει στην άρση οποιωδήποτε αμφιβολιών.

Κατοχύρωση έναντι των αμφισβητήσεων και καταγγελιών ασφαλισμένων σε θέματα που άπτονται της ασφάλισής τους.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο:

Γενικά
Τροποποιήσεις Συστήματος Α.Π.Δ.

Προθεσμία υποβολής ΑΠΔ

Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω Διαδικτύου
Ως ενιαία καταληκτική ημερομηνία υποβολής, αποκλειστικά για τις μέσω διαδικτύου υποβαλλόμενες Α.Π.Δ., καθορίστηκε από 01/12/2003 η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη του μηνός ή του τριμήνου στο οποίο αναφέρονται, ανεξάρτητα από τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη.
Οι καταληκτικές ημερομηνίες δημοσιεύονται αναλυτικά στα “Τελευταία Νέα”.

Υποβολή ΑΠΔ στο Υποκ/μα
Οι εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων υποβάλλουν την ΑΠΔ μέχρι την δεκάτη του επομένου μήνα απασχόλησης, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου τους.
Σημειώνεται ότι εφόσον η καταληκτική ημερομηνία δεν είναι εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, η προθεσμία λήγει την αμέσως επόμενη ημέρα.

Η προθεσμία υποβολής της μηνιαίας ΑΠΔ εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων αρχίζει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου στην οποία αναφέρεται αυτή και λήγει ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ) ως ακολούθως:

Ο ΑΜΕ λήγει σε: Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής
1 και 2 11η του μήνα εφόσον είναι εργάσιμη
3 και 4 επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας
για τα ψηφία 1 και 2
5 και 6 επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας
για τα ψηφία 3 και 4
7 και 8 επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας
για τα ψηφία 5 και 6
9, 10, 20 και 30 επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας
για τα ψηφία 7 και 8
40, 50, 60, 70, 80, 90 και 00 επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας
για τα ψηφία 9, 10, 20 και 30

Οι καταληκτικές ημερομηνίες δημοσιεύονται αναλυτικά στα “Τελευταία Νέα”.

Η προθεσμία υποβολής της τριμηνιαίας ΑΠΔ αρχίζει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της περιόδου απασχόλησης στην οποία αναφέρεται αυτή και λήγει ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου Εργοδότη ως ακολούθως:

Ο ΑΜΕ λήγει σε: Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής
1 και 2 επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας
για τα ψηφία 40, 50, 60, 70, 80, 90 και 00
των ΑΜΕ εργοδοτών που υποχρεούνται σε μηνιαία υποβολή
3 και 4 επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας
για τα ψηφία 1 και 2
5 και 6 επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας
για τα ψηφία 3 και 4
7 και 8 επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας
για τα ψηφία 5 και 6
9, 10, 20 και 30 επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας
για τα ψηφία 7 και 8
40, 50, 60, 70, 80, 90 και 00 επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας
για τα ψηφία 9, 10, 20 και 30

Από την επιλογή “Εντυπα” του Web Site του ΙΚΑ μπορείτε να κατεβάσετε:

Οδηγίες Συμπλήρωσης της ΑΠΔ και Παραδείγματα.
Γενικές Οδηγίες
Αναλυτικές Οδηγίες Συμπλήρωσης ΑΠΔ (Εργοδότες εκτός Οικοδομοτεχνικών Εργων)
Αναλυτικές Οδηγίες Συμπλήρωσης ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Εργων
Συμπληρωμένα Παραδείγματα
Τεχνικές Προδιαγραφές Υποβολής ΑΠΔ σε Ηλεκτρονική Μορφή
Χαρακτηριστικά Μέσων Υποβολής
Περιγραφή Δομής ΑΠΔ
Χαρακτηριστικά Αρχείου ΑΠΔ
Παραδείγματα Δομής ΑΠΔ
Υποδείγματα Εκτύπωσης