Ποια συμφωνητικά υποβάλλονται στην ΔΟΥΣε εκμίσθωση ακινήτων
-Μεταξύ επιτηδευματιών ή και τρίτων
-Μεταξύ τραγουδιστών και τρίτων
-Μεταξύ αμειβόμενων αθλητών, προπονητών και τρίτων
-Μεταξύ εργολάβων και υπεργολάβων
-Μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο
-Μεταβίβαση εταιρικού μεριδιου
-Οργάνωση χορών, συγκεντρέσεων, δεξιώσεων κτλ από συλλόγους
-Δήλωση αλλαγής κατοικίας
-Υποχρεώσεις μισθωτών ακινήτων και θαλασσίων σκαφών
-Υποχρεώσεις οφελειτών τόκων
-Εκπρόθεσμη δήλωση εκμισθούμενων ακινήτων
-Υποχρεώσεις κομίστρων τίτλων
-Υποχρεώσεις οφειλετών τόκων
-Στοιχεία κάθε έγγραφης συμφωνίας μεταξύ δικηγόρων και εντολέα όπου κατατίθεται στον δικηγορικό σύλλογο
-Ηλεκτρονική κατάσταση συμφωνιών αρχιτέκτονα κατά την προηγούμενη περίοδο