Καταστήματα STOCK και OUTLET.(ΦΕΚ Β/1985/30.12.2005)Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 38/ Α/1 4.3.1 997) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
3. Το π.δ. 121/2004 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού» (ΦΕΚ 84/Α/1 0.3.2004) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης».
4. Το άρθρο 70 της 14/1989 Α.Δ.
5. Το ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το άρθρο 15 του ν. 802/1978 (ΦΕΚ 121 Α’), όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 14 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α’) «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης».
7. Την ανάγκη προστασίας του θεσμού των εκπτώσεων προς όφελος του Καταναλωτή και λειτουργίας του υγιούς Ανταγωνισμού.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Χαρακτηρίζουμε:

α) Καταστήματα STOCK, τα καταστήματα τα οποία πωλούν λιανικά, αποθέματα προϊόντων παλαιών χρήσεων, ή εν γένει ελαττωματικά και τα οποία είτε είναι δικά τους, είτε τα έχουν προμηθευτεί από άλλες εμπορικές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις, και έχουν χαρακτηρισθεί ειδικότερα ως:

* αποθέματα προηγούμενων εμπορικών περιόδων (σεζόν)

* αποθέματα παλαιάς μόδας

* αποθέματα καταργημένων ή παλαιών, ή μη εμπορεύσιμων εμπορικών κωδικών

* αποθέματα παλαιών εμπορικών σειρών

* παλαιά εν γένει αποθέματα

* είδη ξεπερασμένης τεχνολογίας και καταναλωτικών συνηθειών

* είδη ελαττωματικά.

β) Καταστήματα OUTLET, τα καταστήματα ή τα πρατήρια λιανικής πώλησης που έχουν οι εμπορικές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις και από τα οποία διατίθενται λιανικά τα προϊόντα τους, τα οποία όμως είναι:

* αποθέματα προηγούμενων εμπορικών περιόδων (σεζόν)

* αποθέματα παλαιάς μόδας

* αποθέματα καταργημένων ή παλαιών, ή μη εμπορεύσιμων εμπορικών κωδικών

* αποθέματα παλαιών εμπορικών σειρών

* παλαιά εν γένει αποθέματα

* είδη ξεπερασμένης τεχνολογίας και καταναλωτικών συνηθειών

* είδη ελαττωματικά.

2. Τα χαρακτηριζόμενα καταστήματα ως STOCK ή OUTLET, για να λειτουργήσουν θα πρέπει να πληρούν και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να έχουν άδεια λειτουργίας και έναρξης εργασιών, ως καταστήματα STOCK, ή ως καταστήματα OUTLET, απαραίτητα από τις κατά τόπους αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

β) Να έχουν εγγραφεί στα κατά τόπους αρμόδια επιμελητήρια, ως ιδιαίτερες επιχειρήσεις STOCK ή OUTLET.

3. Τα καταστήματα STOCK ή OUTLET δεν μπορούν να πραγματοποιούν εκπτώσεις και προσφορές, όπως προβλέπεται για τα καταστήματα των λοιπών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1,2, 3 και 4 του άρθρου 15 του ν. 802/1978, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 14 του ν. 3377/2005.

4. Τα καταστήματα STOCK ή OUTLET, για να μην παραπλανάται το καταναλωτικό κοινό, είναι υποχρεωμένα όπως, σε κάθε πραγματοποιούμενη διαφήμιση τους, επισημαίνουν, ότι τα είδη που διαθέτουν αποτελούν παλαιά αποθέματα, ή ελαττωματικά, κατά περίπτωση και στις πινακίδες, που προβλέπονται από την ΑΔ 14/1989 όπως ισχύει, αναγράφουν μόνο τη συγκεκριμένη τιμή πώλησης αυτών η οποία πρέπει υποχρεωτικά να είναι χαμηλότερη της κανονικής τιμής των.

5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 15 του ν. 802/1978, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 14 του ν. 3377/2005.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευση της στον ημερήσιο τύπο.