(Π.Κ.Υ.Ε. 20 / 18-6-2004) 
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Στην Αθήνα σήμερα 16 Ιουνίου 2004 οι συμβαλλόμενοι 1) Χρήστος Χριστόπουλος και Ηρακλής Μαθιόπουλος,Γενικός Γραμματέας και Ταμίας αντίστοιχα της «Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος» και 2) Ελένη Λούκου και Γεώργιος Παπαχριστόπουλος Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του «Πανελληνίου Συνδέσμου Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων», όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την κατάρτιση και υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας (άρθρο 4 παρ. 2 Ν. 1876/90), οι μεν πρώτοι με την από 21-5-2004 απόφαση του Δ.Σ., οι δε δεύτεροι με την από 23-4-2004 απόφαση του Δ.Σ., συμφωνούν τους ακόλουθους όρους και εργασίας και αμοιβής του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων της χώρας ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ
Οι βασικοί μισθοί που καθορίστηκαν με την συλλογική σύμβαση της 31ης Μαρτίου 2000 αυξάνονται και με την προσθήκη εις αυτούς όλων των αυξήσεων που έχουν δοθεί με τις προηγούμενες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαμορφώνονται ως εξής:

α) Ως την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας θα καταβάλλονται οι αποδοχές που κάθε φορά θα προβλέπει η Εθνική Συλλογική Σύμβαση εργασίας για υπαλλήλους της ηλικίας αυτής.
β) Μετά την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
γ) Οι βασικοί μισθοί των υπαλλήλων που έχουν συμπληρώσει 30 έτη υπηρεσίας, αποτελούνται από το βασικό μισθό υπαλλήλου με 30 έτη υπηρεσίας (974,07) που προσαυξάνεται κατά 30 Ευρώ για κάθε έτος πέραν του 30ου.
 ΑΡΘΡΟ 2ο
 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ
Από 1-1-2004 οι βασικοί μισθοί όπως κατά περίπτωση διαμορφώθηκαν πιο πάνω, αυξάνονται κατά ποσοστό 4%.
Από 1-9-2004 οι βασικοί μισθοί, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31-8-2004 αυξάνονται κατά 2%.
Για το έτος 2005 οι βασικοί μισθοί θα αυξηθούν κατά το ποσοστό 2,2% από 1-1-2005 και 3,3% από 1-9-2005.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Με την παρούσα σύμβαση και από 1-1-2005 το χορηγούμενο επίδομα αυξημένης ευθύνης αυξάνεται κατά 1,5% και καθορίζεται σε ποσοστό 10%.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Το σημείο 2 της συλλογικής σύμβασης της 8-6-90 αντικαθίσταται ως εξής:
«2.- Για τον καθορισμό των βασικών μισθών λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί σε ομότιμα και συναφή καθήκοντα σε οποιοδήποτε εργοδότη.
Η προϋπηρεσία συνταξιούχου η οποία προσμετρήθηκε για τη χορήγηση σύνταξης δεν λαμβάνεται υπόψη.»
ΑΡΘΡΟ 5ο
Η συλλογική σύμβαση εργασίας της 8-6-90 όπως στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τις σ.σ.ε. της 14-6-93, 16-5-94, 5-6-96, 15-7-98, 31-5-2000 και 20-5-2002, εξακολουθεί να ισχύει, εκτός των όρων που αφορούν την ΑΤΑ και καθ’ όσον δεν τροποποιείται με την παρούσα σ.σ.ε.
Επίσης εξακολουθούν να ισχύουν και όσοι όροι των προγενεστέρων συλλογικών συμβάσεων και διοικητικών αποφάσεων δεν είχαν καταργηθεί με την σ.σ.ε. της 8-6-90, όπως αυτή τροποποιήθηκε στη συνέχεια και καθ’ όσον δεν τροποποιείται με την παρούσα.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Η ισχύς της παρούσας σ.σ.ε. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του 2004 και λήγει την 31.12.2005.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Η παρούσα σ.σ.ε. συντάχθηκε σε τρία όμοια έντυπα από τα οποία ένα θα λάβει κάθε συμβαλλόμενο μέρος, το δε τρίτο θα κατατεθεί, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 αρ. 3 του ν. 1876/90.

Οι συμβαλλόμενοι υπογράφουν την παρούσα ως έπεται και εξουσιοδοτούν για την κατά Νόμο κατάθεση τον Χρήστον Γ. Χριστόπουλο Υποθηκοφύλακα Καπανδριτίου.