(Π.Κ.Υ.Ε. 43 / 25-6-2008) 
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σ.Σ.Ε. 23/6/08, (Π.Κ. 43/25-6-2008)
Στην Αθήνα σήμερα 23 Ιουνίου 2008 οι συμβαλλόμενοι 1) Παγώνα Δημητρέλου και Χρήστος Δημητρίου – Δημητριάδης, Γενική Γραμματέας και Μέλος αντίστοιχα της «Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος» και 2) Ελένη Λούκου και Γεώργιος Παπαχριστόπουλος Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του «Πανελληνίου Συνδέσμου Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων», όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την κατάρτιση και υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας (άρθρο 4 παρ.2 ν. 1876/90), οι μεν πρώτοι με την από 11.6.2008 απόφαση του Δ.Σ., οι δε δεύτεροι με την από 19.5.2008
απόφαση του Δ.Σ. συμφωνούν τους ακόλουθους όρους εργασίας και αμοιβής του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων της χώρας ως εξής:
Άρθρο 1
Αυξήσεις βασικών μισθών
Α) Από 1.1.2008 οι βασικοί μισθοί, όπως κατά περίπτωση (κλιμάκια) διαμορφώθηκαν στις 31.12.2007 με την τελευταία Σ.Σ.Ε της 29.5.2006 αυξάνονται κατά ποσοστό 3,5%.
Β) Από 1.9.2008 οι βασικοί μισθοί, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31.8.2008, αυξάνονται κατά ποσοστό 3,5% και
Γ) Από 1.5.2009 οι βασικοί μισθοί, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30.4.2009, αυξάνονται κατά ποσοστό 6%.
Άρθρο 2
Ταμειακό επίδομα
Με την παρούσα σύμβαση το ταμειακό επίδομα (επίδομα λαθών) που χορηγείται με προηγούμενη συλλογική σύμβαση (5.6.1996) αυξάνεται από 1.1.2009 κατά ποσοστό 2% και καθορίζεται σε ποσοστό 12%.
Άρθρο 3
Η συλλογική σύμβαση εργασίας της 8.6.90 όπως στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τις σ.σ.ε. της 14.6.93, 16.5.94, 5.6.96, 15.7.98, 31.5.2000, 20.5.02, 16.6.04 και 29.5.06 εξακολουθεί να ισχύει, εκτός των όρων που αφορούν την Α.Τ.Α. και καθ’ όσον δεν τροποποιείται με την παρούσα σ.σ.ε.
Επίσης εξακολουθούν να ισχύουν και όσοι όροι των προγενέστερων συλλογικών συμβάσεων και διοικητικών αποφάσεων δεν είχαν καταργηθεί με τη σ.σ.ε. της 8.6.90 όπως αυτή τροποποιήθηκε στη συνέχεια και καθ’ όσον δεν τροποποιείται με την παρούσα.
Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας σ.σ.ε. αρχίζει την 1.1.2008 και λήγει την 31.12.2009.
Η παρούσα σ.σ.ε. συντάχθηκε σε τρία όμοια έντυπα από τα οποία ένα θα λάβει κάθε συμβαλλόμενο μέρος, το δε τρίτο θα κατατεθεί όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παρ.3 του ν. 1876/90.
Οι συμβαλλόμενοι υπογράφουν την παρούσα ως έπεται και εξουσιοδοτούν για την κατά Νόμο κατάθεση την Παγώνα Δημητρέλου, Υποθ/κα Χαϊδαρίου.