Έχετε εργαζόμενο που απασχολείται πολλά χρόνια στον ίδιο εργοδότη, και πραγματικά στην προϋπηρεσία εταιρίας βλέπετε πολλά ένσημα. Όταν όμως παίρνετε το Υπόλοιπο αδειών, βλέπετε ότι δικαιούται πολύ λίγες ημέρες, π.χ. 14 ή 17, και όχι 25 ή 26. Γιατί γίνεται αυτό;
Θα δείτε τις ημερομηνίες του εργαζόμενου. Αν έχει αποχωρήσεις και επαναπροσλήψεις, τότε μετράει η ημερομηνία της τελευταίας πρόσληψής του. Με βάση αυτήν θα του δώσει αναλογία ημερών που δικαιούται ως άδεια, προσαυξημένη όμως με τα χρόνια Γενικής προϋπηρεσίας ή Προϋπηρεσίας κλάδου.
Πχ αν η τελευταία πρόσληψη είναι μέσα στο έτος και έχει 15 έτη σε οποιονδήποτε εργοδότη, τότε: για τα 15 έτη δικαιούται 25 εργάσιμες άδεια, άρα ανά μήνα 25/12=2,08333. Άρα η άδεια που δικαιούται θα είναι οι μήνες από την ημερομηνία τελευταίας πρόσληψης μέχρι το τέλος του έτους, πολλαπλασιαζόμενοι με το 2,0833. Άρα στην ουσία λαμβάνεται υπ’ όψιν η μεγάλη προϋπηρεσία που έχει ως άδεια, στους εναπομείναντες μήνες μέχρι το τέλος του έτους.

Παράδειγμα:

Βρισκόμαστε στον Ιούλιο του 2012:
προσελήφθη μέσα στον Μάιο, 01/05/2012 του έτους, ή η Τελευταία ημερομηνία πρόσληψης στις Ημερομηνίες, είναι η 01/05/2012, όσες προσλήψεις και αποχωρήσεις κι αν έχει πίσω από αυτήν.

Και έχει Γενική Προϋπηρεσία 4800 ένσημα, δηλαδή 4800/300= 16 έτη.
Δικαιούμενες άδειας για 16 έτη 25 (ΔευτεροΠαρασκευές, Εργάσιμες).
!Αν δεν είχε τα 4800 ένσημα θα δικαιούντο: 13 ημέρες, που είναι: για το 1ο έτος δικαιούται 20 ημέρες άδειας, άρα 20/12= 1,667 ανά μήνα. Άρα από τον 5ο μέχρι τον 12ο, 8 μήνες και : 8*1,667 = 13,34, στρογγυλά 13.
Όμως τώρα που έχει πολλά έτη, οι συνολικές ημέρες αδείας του θα ήταν : 25, άρα στις 20 ημέρες έχει 13, στις 25 θα έχει: 13 *25/20 = 17.

Δηλαδή:
Για -0- προϋπηρεσία για το 1ο έτος εργασίας δικαιούται σύνολο 20 ημέρες. Για 4800 προϋπηρεσία δι-καιούται 25 ημέρες.
Άρα αν έχει προσληφθεί το 1ο έτος και ΔΕΝ έχει μεγάλη προϋπηρεσία δικαιούται : 20 ημέρες /12 μήνες= 1,667 ανά μήνα, και αφού προσελήφθη 01/05/2012, μέχρι το τέλος του έτους είναι 8 μήνες, άρα 8* 1,667 = 13.

Αν όμως είναι στο 1ο έτος εργασίας και έχει μεγάλη προϋπηρεσία τότε οι ημέρες που δικαιούται είναι 25 στο έτος, άρα ανά μήνα δικαιούται: 25/12 = 2,08333. και από τον 5ο μέχρι τον 12ο είναι 8 μήνες, και: 2,083333*8 = 16,6667, δηλαδή 17 (δεν μπορεί να «κοπεί» η ημέρα απουσίας του, πάντα στρογγυλοποιείται).