Πως εκτυπώνω υπόλοιπα προμηθευτών;
Από την επιλογή 3.2.2

Περιλαμβάνει τα στοιχεία Κωδικός, Επωνυμία, Τηλέφωνο και το χρεωστικό ή πιστωτικό Υπόλοιπο. Η παρουσίαση περιλαμβάνει μόνο τους Προμηθευτές που έχουν κάποιο υπόλοιπο.Στο τέλος του κατάλογου αθροίζονται οι στήλες Χρέωσης και Πίστωσης.

Με F10 προβάλεται ο κατάλογος.