Στην Ανάλυση Υπολοιπών Πελατών ανά μήνα (2.1.6) η επιλογή Πωλητή μετατρέπει
την μηνιαία ανάλυση υπολοίπων σε μηνιαία ανάλυση τζίρου του Πωλητή που επιλέ-
χθηκε.