ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΕΑΠΑΕΛ

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, των ασφαλισμένων στο τ. ΤΕΑΠΑΕΛ νυν ΙΚΑ ΤΕΑΜ.

(Αρ. Πρωτ. Τ01/669/1/21.10.02)Σχ. 1) Τ01/669/1/24.4.01 Γ.Ε

2) Εγκ. 66/17.7.01 (παρ.4)

Όπως γνωρίζετε, με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ 82/19.3.01 (ΦΕΚ 66/Α/6.4.01) συγχωνεύθηκε από 1/5/01 στο ΙΚA-ΤΕΑΜ, ο κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Πρόνοιας και Ασθένειας εργαζομένων στα Λιμάνια (ΤΕΑΠΑΕΛ), που συστάθηκε με το Ν.819/78 (ΦΕΚ 175τ.Α), και οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του συγχωνευομένου κλάδου έγιναν ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΙΚΑ – ΤΕAM.

Στην παρ.4 του άρθρου 1 του ιδίου Π. Δ/τος ορίζεται ότι: “ασφαλιστική σχέση των ασφαλισμένων του κλάδου, από την συγχώνευση και μετά, διέπεται από τις διατάξεις του Ιδρυτικού νόμου και του καταστατικού του ΙΚΑ- ΤΕΑΜ…”

Επειδή : α) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 εδαφ. β του Α.Ν 1846/51 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 παρ. 3 του Ν.1902/90, «οι εισφορές για κάθε ημέρα εργασίας καταβάλλονται για αποδοχές μέχρι του ανώτατου ορίου του ημερήσιου μισθού της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του παρόντος, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.”

Επίσης, β) με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 22 του Ν. 2084/92, για τους εργαζόμενους οι οποίοι ασφαλίσθηκαν για πρώτη φορά μετά την 1/1/93 (νεοασφαλισμένους), δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στο ύψος των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές υπέρ ΙΚΑ και ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (παρ.1 άρθρο 32 του ίδιου νόμου).

Κατά συνέπεια, σας διευκρινίζουμε ότι, οι εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ από 1/5/01 και εξής για μεν τους νεοασφαλισμένους (1/1/93) θα υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως αποδοχών, όπως προσδιορίζονται στην παρ.2 του άρθρου 22 του Ν. 2084/92, ενώ για τους μέχρι 31/12/92 (παλαιούς ασφαλισμένους), θα υπολογίζονται με τον περιορισμό του ανωτάτου ορίου της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης (άρθρο 25 παρ.2 Α.Ν 1846/51 – άρθρο 26 παρ.3 του Ν.1902/90).

Κατόπιν τούτου, το Περιφερειακό υποκατάστημα ΙΚΑ Πειραιά, στην ελεγκτική αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η επιχείρηση ΟΛΠ ΑΕ, για την χρονική περίοδο από 1/5/01 μέχρι σήμερα, θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, για την ορθή ασφαλιστική τακτοποίηση των εργαζομένων της (παλαιών ασφαλισμένων του Τ. ΤΕΑΠΑΕΛ) και την επιστροφή διαφοράς, που τυχόν θα προκύψει κατά την διενέργεια ελέγχου, λόγω της καταβολής εισφορών επί του συνόλου των αποδοχών.

Συγκεκριμένα δε για την χρονική περίοδο από 1/1/02 μέχρι σήμερα (λόγω εφαρμογής της Α.Π.Δ) θα ληφθούν υπόψη οι οδηγίες που εδόθησαν με το Γ99/1/90/19.6.02 Γ.Ε της Δ/σης ΙΚΑ.

Το παρόν αποτελεί απάντηση και στο αρ. πρωτ. 12471/2348/26.9.02 έγγραφο της επιχείρησης Ο.Λ.Π. ΑΕ, η οποία θα πρέπει να απευθυνθεί στο ανωτέρω Υποκατάστημα, για την σχετική τακτοποίηση κατόπιν αιτήσεως της.