Για να υπολογίσουμε την αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης εργαζόμαστε ως εξής:

Στα στοιχεία του εργαζόμενου πατάμε το κουμπάκι Ημερομηνίες και επιλέγουμε Πρόσληψη-Απόλυση. Επιλέγουμε την τελευταία γραμμή και πατάμε Μεταβολή. Συμπληρώνουμε την ημερομηνία αποχώρησης και την αιτία αποχώρησης: Συνταξιοδότηση. Κατόπιν από την επιλογή Κύριες εργασίες-Μισθοδοσία περιόδου, υπολογίζουμε την Αποζημίωση απόλυσης. Το πρόγραμμα θα μας ρωτήσει αν ο εργαζόμενος έχει Επικουρικό Ταμείο ή όχι και θα υπολογίσει το 40% ή 50% αντίστοιχα, της αποζημίωσης απόλυσης.