Υπογραφή εργαζόμενου στην απόδειξη μισθοδοσίας:Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χορηγεί στον εργαζόμενο εκκαθαριστικά σημειώματα – αποδείξεις μισθοδοσίας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Αν η απόδειξη αυτή δεν είναι αναλυτική και δεν αναφέρει τα σχετικά ποσά στην κάθε κατηγορία αποδοχών, τότε καθίσταται μη αποδεκτή.
Δεν προβλέπονται κυρώσεις στον εργοδότη για την μη υπογραφή από τον εργαζόμενο. Ο εργοδότης όμως μπορεί να απαιτήσει την υπογραφή αλλιώς να μην του καταβάλλει τις αποδοχές.