(Π.Κ.Υ.Ε. 90/24-7-2006)
ΥΠΟΔΗΜΑΤΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝΥΠΟΔΗΜΑΤΕΡΓΑΤΕΣ ΣΣΕ Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υποδηματεργατών -τριών όλης της χώρας (Π.Κ. 90/24-7-2006)
Σήμερα στην Αθήνα, την 18/07/2006, ενώπιον του Μεσολαβητή του Ο.ΜΕ.Δ. Αναστάσιου Πετρόπουλου,
1. Η Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος Ελλάδας νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Δήμο Θεοδώρου, Πρόεδρο και Μάμαλη Βάσω, Γεν. Γραμματέας αφενός και
2. Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Βιοτεχνών Βιομηχάνων Υποδημάτων & Εξαγωγέων νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δημήτρη Παληοκώστα, Πρόεδρο και Θεόδωρο Βαβουλά, Γεν. Γραμματέα
3. Ο Σύνδεσμος Υποδηματοποιών Βορείου Ελλάδος, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δημήτρη Παληοκώστα και
4. Η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υποδηματοποιών Ελλάδος, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Ηλία Εξερζέ, Πρόεδρο και Σταμάτη Κοντεμοίρη, Γεν. Γραμματέα, αφετέρου
συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι υποδηματεργάτες-τριες όλης της χώρας που διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
Α. Ανειδίκευτοι
Β. Ανειδίκευτοι με ένα χρόνο προϋπηρεσία στον κλάδο
Γ. Ρέγουλες – Βοηθοί ειδικευμένοι
Δ. Ειδικευμένοι
Άρθρο 2
Αυξήσεις
Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων του κλάδου, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31/12/2005 με βάση την από 18-7-2005 ΣΣΕ, αυξάνονται από 1-1-2006 κατά ποσοστό 5% όπως ο επισυναπτόμενος πίνακας ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.
Άρθρο 3
Θεσμικές διατάξεις των ΕΓΣΣΕ
Όλες οι θεσμικού χαρακτήρα διατάξεις των ΕΓΣΣΕ, όπως σήμερα ισχύουν, εφαρμόζονται και για τους υπαγόμενους στην παρούσα ρύθμιση μισθωτούς εκτός εάν ισχύουν ευνοϊκότεροι γι’ αυτούς αντίστοιχοι όροι.
Άρθρο 4
Ισχύς Προηγούμενων Όρων
1. Κάθε διάταξη προϋπάρχουσας ΣΣΕ ή ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα και δεν είναι αντίθετη με αυτήν, εξακολουθεί να ισχύει.
2. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ΣΣΕ ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, ΕΓΣΣΕ, ΣΣΕ, Διαιτητικές Αποφάσεις, Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας, Εσωτερικούς Κανονισμούς ή και έθιμα δεν θίγονται.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης ΣΣΕ αρχίζει από 1-1-2006.