(Π.Κ.Υ.Ε. 35 / 30-6-2009) 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝΥΠΟΔΗΜΑΤΕΡΓΑΤΕΣ & ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΕΣ Σ.Σ.Ε. 17/6/2009, Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Yποδηματεργατών -τριών και Επιδιορθωτών-τριών όλης της χώρας για το 2009 (Π.Κ. 35/30-6-2009)
Στην Αθήνα σήμερα, 17/06/2009, μεταξύ αφ’ ενός της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας – Ιματισμού/Δέρματος Ελλάδας (ΟΕΚΙΔΕ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Δήμο Θεοδώρου, Πρόεδρο και Βάσω Μάμαλη, Γενική Γραμματέα και αφετέρου των εργοδοτικών οργανώσεων: α) Ελληνικό Σύνδεσμο Βιοτεχνών Βιομηχάνων Υποδημάτων και Εξαγωγέων (ΕΛΣΕΒΒΥΕ) και β) Σύνδεσμο Υποδηματοποιών Βορείου Ελλάδος (ΣΥΒΕ), όπως εκπροσωπούνται νόμιμα από τους Δημήτρη Παληοκώστα, Πρόεδρο και Θεόδωρο Βαβουλά Γεν. Γραμματέα και γ) Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υποδηματοποιών Ελλάδας (ΟΒΥΕ) όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Σταμάτη Κοντεμοίρη, Πρόεδρο και Δημοσθένη Αλεπίδη, Γεν. Γραμματέα, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας συλλογικής σύμβασης εργασίας, συμφώνησαν τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι υποδηματεργάτες-τριες όλης της χώρας που διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
Α. Ανειδίκευτοι
Β. Ανειδίκευτοι με ένα χρόνο προϋπηρεσία στον κλάδο
Γ. Ρέγουλες – Βοηθοί ειδικευμένοι
Δ. Ειδικευμένοι
Ε. Ανειδίκευτοι Επιδορθωτές -τριες
ΣΤ. Ειδικευμένοι Επιδορθωτές -τριες
Άρθρο 2
Αυξήσεις βασικών
ημερομισθίων
Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων του κλάδου, όπως είχαν διαμορφωθεί, με βάση την από 21-7-2008 ΣΣΕ, αυξάνονται από 1-5-2009 κατά ποσοστό 5,5 %, όπως οι επισυναπτόμενοι πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.
Άρθρο 3
Κατάργηση ειδικότητας
ανειδίκευτων
Από 1-1-2010 η μισθολογική κατηγορία Ανειδίκευτοι καταργείται και εντάσσεται από την ίδια ημερομηνία στην κατηγορία ανειδίκευτοι με ένα χρόνο προϋπηρεσία στον κλάδο ή χωρίς προϋπηρεσία.
Οι ανειδίκευτοι Υποδηματεργάτες -τριες στο εξής θα αμείβονται σύμφωνα με τα ισχύοντα για την κατηγορία ανειδίκευτοι με ένα χρόνο προϋπηρεσία στον κλάδο. Η κατηγορία Ανειδίκευτοι Επιδιορθωτές παραμένει ως αυτοτελής κατηγορία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 21-7-2008 σ.σ.ε.
Άρθρο4
Υπολογισμός Επιδομάτων
Όλα τα επιδόματα που ισχύουν με βάση την παρούσα, αλλά και προηγούμενες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις, υπολογίζονται στα βασικά ημερομίσθια όπως διαμορφώνονται μετά τον υπολογισμό των αυξήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας.
Άρθρο 5
Θεσμικές διατάξεις
1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και η επαγγελματική κατάρτιση συνιστούν ουσιαστικούς παράγοντες για την διατήρηση θέσεων εργασίας στον κλάδο. Διαπιστώνουν επιπλέον ότι για την βελτίωση του ισχύοντος συστήματος εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης απαιτείται μεγαλύτερη και καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων για τους ανωτέρω σκοπούς εθνικών πόρων στη χώρα και ειδικά των πόρων ΛΑΕΚ (0,45%), η οποία αξιοποίηση, με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κλάδου.
2. Τα συμβαλλόμενα μέρη επιπλέον συμφωνούν:
α) Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω χρειάζεται νέα νομοθετική ρύθμιση που θα θεσμοθετεί νέο κανονιστικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα παρέχεται η ευχέρεια δημιουργίας κλαδικής δομής συλλογής και διαχείρισης της εισφοράς 0,45% για την επαγγελματική κατάρτιση σε κλαδικό επίπεδο ή σε επίπεδο ομάδας συναφών κλάδων.
β) Τη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας για τη δημιουργία φορέα με βασικό στόχο τη συλλογή και διαχείριση της εισφοράς 0,45% για την επαγγελματική κατάρτιση σε κλαδικό επίπεδο καθώς για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την υποστήριξη για ανάπτυξη – βελτίωση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων, την υλοποίηση κοινωνικών μελετών κ.λ.π.
γ) Να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων (Υπ. Απασχόλησης – ΟΑΕΔ κλπ) για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου ώστε να μπορέσει ο κλάδος να αξιοποιήσει τους διαθέσιμους πόρους με στόχο την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία του συστήματος εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης σε κλαδικό επίπεδο και μέσω φορέων επαγγελματικής κατάρτισης που θα αποφασίζουν τα μέρη.
Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις – Γενικές Ρυθμίσεις
1. Κάθε διάταξη προϋπάρχουσας ΣΣΕ ή ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα και δεν είναι αντίθετη με αυτήν, εξακολουθεί να ισχύει. Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από όρους ατομικής σύμβασης εργασίας, νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Όλοι οι όροι της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που ρυθμίζουν θεσμικά θέματα όρων εργασίας, προστασίας μητρότητας, αδειών εφαρμόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα, εκτός αν ισχύουν ευνοϊκότεροι γι’ αυτούς όροι.
3. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους των υπό της παρούσης κατά περίπτωση καθοριζομένων δεν μειώνονται.
Άρθρο 7
Ισχύς
Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2009, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις της.