(Π.Κ.Υ.Ε. 55 / 26-6-2007) 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝΥΠΟΔΗΜΑΤΕΡΓΑΤΩΝ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υποδηματεργατών-τριών όλης της χώρας – Π.Κ.: 55/26.6.2007
Στην Αθήνα σήμερα, 20.6.2007, μεταξύ αφενός της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας – Ιματισμού – Δέρματος Ελλάδας (ΟΕΚΙΔΕ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Δήμο Θεοδώρου, πρόεδρο και Βάσω Μάμαλη, γενική γραμματέα και αφετέρου των εργοδοτικών οργανώσεων: α) Ελληνικός Σύνδεσμος Βιοτεχνών Βιομηχάνων Εξαγωγέων Υποδηματοποιών Ελλάδας (ΕΛΣΕΒΒΥΕ) και β) Σύνδεσμος Υποδηματοποιών Βορείου Ελλάδος, όπως εκπροσωπούνται νόμιμα από τους Δημήτρη Παληοκώστα, πρόεδρο και Θεόδωρο Βαβουλά, γενικό γραμματέα, καθώς και γ) Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υποδηματοποιών Ελλάδας (ΟΒΥΕ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Ηλία Εξερζέ, πρόεδρο και Σταμάτη Κοντεμοίρη, γενικό γραμματέα, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι υποδηματεργάτες-τριες όλης της χώρας που διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
Α. Ανειδίκευτοι.
Β. Ανειδίκευτοι με ένα (1) χρόνο προϋπηρεσία στον κλάδο.
Γ. Ρέγουλες – Βοηθοί ειδικευμένοι.
Δ. Ειδικευμένοι.
Άρθρο 2
Αυξήσεις
Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων του κλάδου, όπως είχαν διαμορφωθεί με βάση την από 18.7.2006 Σ.Σ.Ε., αυξάνονται από 1.3.2007 κατά ποσοστό 5%, όπως ο επισυναπτόμενος πίνακας ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.
Άρθρο 3
Θεσμικές διατάξεις των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Όλες οι θεσμικού χαρακτήρα διατάξεις των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως σήμερα ισχύουν, εφαρμόζονται και για τους υπαγόμενους στην παρούσα ρύθμιση μισθωτούς, εκτός αν ισχύουν ευνοϊκότεροι γι’ αυτούς αντίστοιχοι όροι.
Άρθρο 4
Ισχύς προηγούμενων όρων
1. Κάθε διάταξη προϋπάρχουσας Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα και δεν είναι αντίθετη με αυτή, εξακολουθεί να ισχύει.
2. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα Σ.Σ.Ε. ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., Σ.Σ.Ε., Δ.Α., ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς ή και έθιμα, δεν θίγονται.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2007, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της.