(Π.Κ.Υ.Ε. 88 / 25-7-2008) 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝΣυλλογική Σύμβαση Εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Υποδηματεργατών-τριών και Επιδιορθωτών-τριών όλης της χώρας για το 2008. (Π.Κ. 88/25-7-2008)

Στην Αθήνα σήμερα, 21 Ιουλίου 2008, μεταξύ αφ’ ενός της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας – Ιματισμού – Δέρματος Ελλάδας (ΟΕΚΙΔΕ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Δήμο Θεοδώρου, Πρόεδρο και Βάσω Μάμαλη, Γενική Γραμματέα και αφετέρου των εργοδοτικών οργανώσεων: α) Ελληνικό Σύνδεσμο Βιοτεχνών Βιομηχάνων Υποδημάτων και Εξαγωγέων (ΕΛΣΕΒΒΥΕ) και β) Σύνδεσμο Υποδηματοποιών Βορείου Ελλάδος (ΣΥΒΕ), όπως εκπροσωπούνται νόμιμα από τους Δημήτρη Παληοκώστα, Πρόεδρο και Θεόδωρο Βαβουλά Γεν. Γραμματέα και γ) Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υποδηματοποιών Ελλάδας (ΟΒΥΕ) όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Ηλία Εξερζέ, Πρόεδρο και Σταμάτη Κοντεμοίρη, Γεν. Γραμματέα,, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας συλλογικής σύμβασης εργασίας, συμφώνησαν τα ακόλουθα:
Αρθρο 1
Πεδίο ισχύος
1.1. Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι υποδηματεργάτες-τριες όλης της χώρας που διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
Α. Ανειδίκευτοι
Β. Ανειδίκευτοι με ένα χρόνο προϋπηρεσία στον κλάδο
Γ. Ρέγουλες- Βοηθοί ειδικευμένοι
Δ. Ειδικευμένοι
Αρθρο 2
Υπαγωγή Εργαζομένων σε Επιδιορθωτήρια Υποδημάτων
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται από 1-3-2008 οι υποδηματεργάτες-τριες που απασχολούνται ως επιδιορθωτές-τριες υποδημάτων στα επιδιορθωτήρια υποδημάτων όλης της χώρας που είναι μέλη της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υποδηματοποιών Ελλάδας (ΟΒΥΕ), και διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
Α. Ανειδίκευτοι Επιδιορθωτές. Ανειδίκευτοι Επιδιορθωτές θεωρούνται οι νεοεισερχόμενοι στον κλάδο μετά την συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας τους και όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ως ειδικευμένοι Επιδιορθωτές.
Τα βασικά ημερομίσθια των Ανειδίκευτων Επιδιορθωτών ορίζονται από 1-3-2008 ως εκείνα του Ανειδίκευτου Υποδηματεργάτη-τριας, όπως διαμορφώνονται με βάση το άρθρο 3 και τους λοιπούς όρους της παρούσας ΣΣΕ και των ισχυουσών προηγουμένων ΣΣΕ ή ΔΑ. Συμφωνείται ρητά ότι δεν δημιουργείται κατηγορία «Ανειδίκευτου Επιδιορθωτή με ένα χρόνο προϋπηρεσίας στον κλάδο» κατ’ αναλογία της παρ. 1.1.Β. της παρούσας.
Β. Ειδικευμένοι Επιδιορθωτές. Ειδικευμένοι Επιδιορθωτές θεωρούνται όσοι έχουν πραγματοποιήσει:
– 600 ημέρες εργασίας στον κλάδο της υποδηματοποιίας, δηλ. τις βιομηχανίες και τις βιοτεχνίες παραγωγής υποδημάτων, που διαπιστώνονται με την υποβολή των σχετικών βεβαιώσεων ασφάλισης του Ι.Κ.Α. : ΕΓΓΑΜ.
– ή όσοι έχουν συμπληρώσει 4 έτη εργασίας στον κλάδο της υποδηματοποιίας συνεχόμενα ή διακεκομμένα.
Ως έτος εργασίας “για την ένταξη τους ως ειδικευμένων επιδιορθωτών θεωρείται η παροχή εργασίας στον κλάδο τουλάχιστον 40 ημερών ανά έτος.
Η προϋπηρεσία των ειδικευμένων επιδιορθωτών για τη συμπλήρωση των 600 ημερών εργασίας ή των 40 ημερών εργασίας ανά έτος υπολογίζεται από την πρώτη ημέρα ανάληψης εργασίας στον κλάδο.
Τα βασικά ημερομίσθια των Ειδικευμένων Επιδιορθωτών ορίζονται από 1-3-2008 ως εκείνα του Βοηθού Ειδικευμένου Υποδηματεργάτη-τριας, όπως διαμορφώνονται με βάση το άρθρο 3 και τους λοιπούς όρους της παρούσας ΣΣΕ και των ισχυουσών προηγουμένων ΣΣΕ ή ΔΑ.
Αρθρο 3
Αυξήσεις
Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων του κλάδου, όπως είχαν διαμορφωθεί, με βάση την από 20-6-2007 ΣΣΕ, αυξάνονται από 1-3-2008 κατά ποσοστό 6,5%, όπως οι επισυναπτόμενοι πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.
Αρθρο 4
Χορήγηση τριετίας
Χορηγείται μια επιπλέον τριετία στους υπαγόμενους στην παρούσα ΣΣΕ με τη συμπλήρωση Ι8ετούς υπηρεσίας, ως εξής: από 1ης-3-2008 σε ποσοστό 2,5% και από 1ης/1/2009 σε ποσοστό 2,5 % ώστε το ποσοστό της τριετίας την 1/1/2009, να ανέλθει στο 5%
Αρθρο 5
Υπολογισμός Επιδομάτων
Όλα τα επιδόματα που ισχύουν με βάση την παρούσα, αλλά και προηγούμενες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις, υπολογίζονται στα βασικά ημερομίσθια όπως διαμορφώνονται μετά τον υπολογισμό των αυξήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας.
Αρθρο 6
Προσαύξηση της κανονικής άδειας μετά 25ετή εργασία
Οι υπαγόμενοι στην παρούσα που συμπληρώνουν υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
Από 1-1-2008, μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλ. συνολικά τριάντα μία (31) και είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες αντίστοιχα.
Αρθρο 7
Αδειες απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του παιδιού
Για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που είναι μαθητής (-τρία), οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος συνολικά και γιο τους δύο γονείς, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού.
Αρθρο 8
Προσαύξηση της άδειας για ασθένεια εξαρτώμενων μελών των τρίτεκνων και πολύτεκνων
Από 1-1-2008 αυξάνεται κατά δύο (2) ημέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του άρθρου 7 του Ν. 1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων μελών και καθορίζεται σε 14 εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος εφόσον ο εργαζόμενος/η τρία (3) παιδιά και πάνω.
Αρθρο 9
Συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των ανάδοχων γονέων
Όλες οι διατάξεις Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.), των ΣΣΕ του κλάδου και Διαιτητικών Αποφάσεων (Δ.Α.) που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζομένων, που είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφαρμόζονται αναλόγως και στους αναδόχους γονείς.
Αρθρο 10
Θεσμικές διατάξεις των ΕΓΣΣΕ
Όλες οι θεσμικού χαρακτήρα διατάξεις των ΕΓΣΣΕ, όπως σήμερα ισχύουν, εφαρμόζονται και για τους υπαγόμενους στην παρούσα ρύθμιση μισθωτούς εκτός εάν ισχύουν ευνοϊκότεροι γι’ αυτούς αντίστοιχοι όροι.
Αρθρο 11
Ισχύς προηγούμενων όρων
11.1. Κάθε διάταξη προϋπάρχουσας ΣΣΕ ή ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα και δεν είναι αντίθετη με αυτήν, εξακολουθεί να ισχύει,
11.2. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ΣΣΕ ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, ΕΓΣΣΕ, ΣΣΕ, Διαιτητικές Αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς ή και έθιμα δεν θίγονται.
Αρθρο 12
Έ ναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης ΣΣΕ αρχίζει από 1-1-2008, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις της.