Έχετε εργαζόμενο με μερική απασχόληση που θα εργαστεί κάποιες ώρες παραπάνω, λιγότερες όμως από 40 την εβδομάδα. Πώς θα το περάσετε στο πρόγραμμα;
Ο εργαζόμενος που δουλεύει μερικές ημέρες και μερικές ώρες πρέπει να παράσχει την εργασία του στην επιχείρηση μέχρι 40 ώρες την εβδομάδα σύμφωνα με το  Νόμο 4635/2019 άρθρο 59, δικαιούται αντίστοιχης αμοιβής με προσαύξηση δώδεκα τοις εκατό (12%) επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας που θα παράσχει.

Μέσα στην Μισθοδοσία περιόδου, στην κίνηση, στο πεδίο Επιπλέον ώρες, θα βάλετε τις ώρες, και το πρόγραμμα αυτόματα θα υπολογίσει και την προσαύξηση 12%.
Τώρα αν κάνετε κλικ στο tab Αποτελέσματα, θα δείτε και το σχετικό ποσό των ωρών που βάλατε.

Παράδειγμα:

Εργαζόμενος που η σύμβασή του προβλέπει βασικές αποδοχές 850€ μικτά, έχει ένα επίδομα γάμου 10% και πτυχίου 15%. Δουλεύει την Δευτέρα 7 ώρες, την Τρίτη 2 ώρες, Τετάρτη και Πέμπτη από 6 ώρες. Δεν δουλεύει Παρασκευή.
Θα είναι λοιπόν: σύνολο ωρών την εβδομάδα: 7+2+6+6 =21 ώρες.
Πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο για -4- ημέρες: 4 ημέρες * 8 ώρες = 32 ώρες.
και ώρες στο ιστορικό: 166,667* 21 ώρες /32 ώρες = 109,375.

Αποδοχές που θα δέιτε στο tab Σύμβαση: 850€+ 850*15% + 850*10% =
850€ *1,25 = 1062,50€ και : 1062,50€ *109,375/166,667 = 697,26€.

Ωρομίσθιο του εργαζόμενου: 1062,50€ / 166,667 = 6,37 €. Με βάση αυτό το ωρομίσθιο θα υπολογιστούν οι ώρες που δούλεψε μέχρι να φτάσει τις 40 την εβδομάδα. Το ωρομίσθιο του εργαζόμενου για να υπολογιστούν οι υπερωρίες του, τα νυχτερινά του κτλ, είναι οι αποδοχές του διά το 166,667.

(πάντως το ίδιο θα μας έδινε και η πράξη 697,26/ 109,37= 6,37€. Με όποιον τρόπο και αν το προσεγγίζετε στο ίδιο θα καταλήξετε, απλά προτιμάται ο 1ος τρόπος, πλήρεις αποδοχές / πλήρεις ώρες διότι είναι πιο απλός ).