ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/97611/1278/25.9.2023
Τροποποίηση (1η) της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/51828/761/10.05.2023 κοινής υπουργικής απόφασης της Προκήρυξης του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους»

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/97611/1278

(ΦΕΚ Β’ 5709/29.09.2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Τον ν. 4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α’42) και ειδικότερα το άρθρο 10 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 92).

4. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

5. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

6. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

7. Την υπό στοιχεία Υ 12/07.07.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού με τίτλο «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 4403).

8. Την υπ’ αρ. 28385/28.03.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας” και κατάργηση των υπό στοιχεία 100008/ΕΥΘΥ 936/28.09.2016 (Β’ 3296) και 88238/ΕΥΘΥ811/29.08.2016 (Β’ 2733) κοινών υπουργικών αποφάσεων» (Β’ 2142).

9. Την υπό στοιχεία 37076/21.04.2023 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Τοποθέτηση προϊσταμένων στην Ειδική Υπηρεσία “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας”».

10. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/51828/761/10.5.2023 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του Προγράμματος “Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους”» (Β’ 3131).

11. Την υπό στοιχεία 159296/13.12.2021 απόφαση ένταξης του Έργου «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον – Κύκλοι 2021,2022» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150059) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπό στοιχεία 17838 ΕΞ 2022/10.02.2022 και 60323 ΕΞ 2023/13.04.2023 αποφάσεις.

12. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/93438/2288/12.09.2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

13. Την από 13.09.2023 (υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/93836/1234/13.09.2023) σύμφωνη γνώμη, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

14. Την από 20.09.2023 ηλεκτρονική αλληλογραφία σχετικά με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

15. Την υπό στοιχεία 134134 ΕΞ 2023/ΥΠΟΙΚ 14.09.2023 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από αυτήν που αναφέρεται στην ανωτέρω υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/51828/761/10.5.2023 κοινή υπουργική απόφαση,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/51828/761/10.5.2023 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του Προγράμματος “Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους”», ως κατωτέρω:

Α’. Το εδάφιο 4 της παραγράφου «Διαδικασία υποβολής» της ενότητας 5.4 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, τροποποιείται ως εξής:

«Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Πέμπτη 18 Μαΐου 2023 και ως ημερομηνία λήξης η Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/51828/761/10.5.2023 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του Προγράμματος “Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους”».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ