ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/83484/1131/4.8.2023
3η τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑ-ΕΝ/77472/520/07.08.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη της Δράσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» (Β’ 3323)

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/83484/1131

3η τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑ-ΕΝ/77472/520/07.08.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη της Δράσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» (Β’ 3323).

(ΦΕΚ Β’ 5015/09.08.2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (Α’ 133).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Το π.δ. 70/2015 περί ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετονομασίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Α’ 114).

4. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 178).

7. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

8. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις (Α’ 139).

9. Τον ν. 4710/2020 «Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 142) και ιδίως το άρθρο 62 αυτού.

10. Τον ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α’ 85) και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού.

11. Το ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ I 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).

12. Τον ν. 4409/2016 «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ. 148/2209 και άλλες διατάξεις» (Α’ 136) και ειδικότερα το άρθρο 47 αυτού.

13. Τον ν. 4439/2016 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 222), και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

14. Τον ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων» (Α’ 33) και ειδικότερα το άρθρο 50 αυτού.

15. Τον ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105) και ειδικότερο το άρθρο 40 αυτού.

16. Τον ν. 4585/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας […]» (Α’ 216) και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

17. Την υπό στοιχεία C (2014) 10160 final/18.12.2014 (CCI 2014GR16M1OP001) απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.

18. Την υπ’ αρ. 28385/28.03.2023 (Β’ 2142) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» και κατάργηση των υπό στοιχεία 100008/ΕΥΘΥ 936/28.09.2016 (Β’ 3296) και 88238/ΕΥΘΥ811/29.08.2016 (Β’ 2733) κοινών υπουργικών αποφάσεων.» (Β’ 2142).

19. Την υπό στοιχεία 37076/21.04.2023 (ΑΔΑ: 9ΞΝΨ46ΜΤΛΡ-ΚΦΕ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: Τοποθέτηση προϊσταμένων στην Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

20. Την υπ’ αρ. 42863/438/27.05.2019 κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων» (Β’ 2040).

21. Τον ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α’ 50).

22. Τον ν. 3471/2006 περί «Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997» (Α’ 133).

23. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

24. Τον κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (O.J ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013) σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DeMinimis).

25. Την υπ’ αρ. 4/31.12.2019 απόφαση «Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)» (Β’ 4893).

26. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/15474/339/2020 υπουργική απόφαση «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2019» (Β’ 584).

27. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/33377/732/ 03.04.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και καθορισμός της κίνησής του» (Β’ 1451).

28. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/53447/994/ 04.06.2020 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/15474/339/11.2.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2019» (Β’ 2361).

29. Την υπό στοιχεία 2/21060/ΔΠΓΚ/26.05.2020 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/ ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3240).» (Β’ 2157).

30. Την υπό στοιχεία 36093 ΕΞ 2020 ΕΜΠ/06.04.2020 γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «ΓΝ 007/2020 -Επιδότηση στην αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων».

31. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/77472/520/07.08.2020 κοινή υπουργική απόφαση, με τίτλο «Προκήρυξη της Δράσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» (Β’ 3323), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΕΣΠΑΕΝ/106871/930/06.11.2020 (Β’4904) και ΥΠΕΝ/ΕΣ-ΠΑΕΝ/210/3/02.01.2023 (Β’ 17) κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει.

32. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/63432/1562/16.06.2023 εισήγηση (περ. ε’) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει, για το προτεινόμενο σχέδιο τροποποίησης της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.

33. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη χρονικής παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης της δράσης εξαιτίας των εκκρεμών ελέγχων των δικαιολογητικών ολοκλήρωσης και καταβολής της ενίσχυσης, όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/77472/520/07.08.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Προκήρυξη της Δράσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» (Β’ 3323).

34. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του τέταρτου εδαφίου του άρθρου 6 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/77472/520/07.08.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο Προκήρυξη της Δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» (Β’ 3323), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως εξής:

«Η ολοκλήρωση της δράσης, ήτοι η καταβολή της δημόσιας δαπάνης στους ωφελούμενους/τελικούς αποδέκτες, δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2023, για αιτήσεις των οποίων τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης και καταβολής της ενίσχυσης όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας, έχουν υποβληθεί στη διαδικτυακή πύλη της Δράσης έως και την 15η Αυγούστου 2023 και ώρα 23:59 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δικαιολογητικών ολοκλήρωσης και καταβολής της ενίσχυσης)».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/77472/520/07.08.2020 κοινή υπουργική απόφαση, με τίτλο Προκήρυξη της Δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» (Β’ 3323), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/106871/930/06.11.2020 (Β’4904) και ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/210/3/02.01.2023 (Β’ 17) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2023

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ