ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/17917/131/19-02-2024
Τροποποίηση (6η) της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑ-ΕΝ/118225/2849/10.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης της Προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021»

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΔ ΕΝ/17917/131

(ΦΕΚ Β 1233/21.02.2024)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Τον ν. 4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων -Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 42) και ιδίως το άρθρο 10 αυτού.

4. Το Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

5. Το Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

6. Το Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.77/ 2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

7. Την υπό στοιχεία Υ 12/7.7.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’4403).

8. Την υπ’ αρ. 28385/28.3.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας” και κατάργηση των υπό στοιχεία 100008/ΕΥΘΥ 936/28.9.2016 (Β’ 3296) και 88238/ΕΥΘΥ811/29.8.2016 (Β’ 2733) κοινών υπουργικών αποφάσεων» (Β’ 2142).

9. Την υπ’ αρ. 37076/21.4.2023 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Τοποθέτηση προϊσταμένων στην Ειδική Υπηρεσία “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας”».

10. Την υπό στοιχεία 159296 ΕΞ 2021/13.12.2021 (ΑΔΑ 60ΙΘΗ-Ο6Χ) απόφαση ένταξης του Έργου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον – Κύκλοι 2021,2022» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150059) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία 17838 ΕΞ 2022/10.2.2022 και 60323 ΕΞ 2023/13.4.2023 αποφάσεις.

11. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 (Β’ 5778) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/14268/166/15.2.2022 (Β’ 684), ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/31094/351/31.3.2022 (Β’ 1600), ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/75356/1097/19.7.2022 (Β’ 3932), ΥΠΕΝ/ ΕΣΠΑΕΝ/98728/1508/28.9.2022 (Β’ 5111) και ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/ 114394/1418/7.11.2023 (Β’ 6399) κοινές αποφάσεις.

12. Το υπό στοιχεία ΤΕΕ-4584/02.02.2024 (α.π.: εισερχ. ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/11950/94/02.02.2024) έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), με το οποίο εισηγείται την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης έργου για τις αιτήσεις που υπάχθηκαν στο πρόγραμμα με την 1η και 2η απόφαση Υπαγωγής.

13. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/14578/323/9.2.2024 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

14. Την υπό στοιχεία 23795 ΕΞ 2024/ΥΠΟΙΚ 13.2.2024 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πέραν από αυτήν που αναφέρεται στην ανωτέρω υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑ-ΕΝ/118225/2849/10.12.2021 κοινή υπουργική απόφαση,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης για την Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021′, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ως κατωτέρω:

Μετά το έβδομο εδάφιο της ενότητας 6.3 «Παρατάσεις Προθεσμιών» του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Για τις αιτήσεις που υπάχθηκαν στο πρόγραμμα με την 1η και 2η απόφαση Υπαγωγής, η προθεσμία για την υλοποίηση του έργου παρατείνεται έως και τις 16.4.2024.».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2024

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ