ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/124897/1489/2023
Παροχή εγγύησης υπέρ ωφελούμενων για την αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την παροχή δανείου στο πλαίσιο της Υπαγωγής τους σε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/124897/1489

(ΦΕΚ Β’ 6953/11.12.2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4122/2013 (Α’ 42).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Το Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

5. Το Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

6. Το Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

7. Το άρθρο 102 του ν. 4821/2021 «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 134).

8. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

9. Το Π.Δ.132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)» (Α’ 160).

10. Την υπό στοιχεία Υ12/2023 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 4403).

11. Την υπ’ αρ. 28385/28.03.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας” και κατάργηση των υπό στοιχεία 100008/ΕΥΘΥ 936/28.09.2016 (Β’ 3296) και 88238/ΕΥΘΥ811/29.08.2016 (Β’ 2733) κοινών υπουργικών αποφάσεων» (Β’ 2142).

12. Την υπ’ αρ. 37076/21.04.2023 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Τοποθέτηση προϊσταμένων στην Ειδική Υπηρεσία “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας”».

13. Το Π.Δ.12/2020 «Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας» (Α’ 17),

14. Τον ν. 1486/1984 «Τροποποίηση των διατάξεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος» (Α’ 161).

15. Το Π.Δ.της 27.11/14.12.1926 «Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων» (Α’ 430).

16. Τον ν. 3912/2011 (Α’ 17), περί σύστασης του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) και τον ν. 4608/2019 (Α’ 66), με τον οποίο τροποποιήθηκε ο ιδρυτικός νόμος της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. (ν. 3912/2011) και αυτή μετεξελίχθηκε στη νέα της επωνυμία, ως «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.».

17. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

18. Τον ν. 4278/2022 «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 190).

19. Την υπό στοιχεία 71693 ΕΞ 2023 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Διαδικασίες επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού στο πλαίσιο Δράσεων και Έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 3079).

20. Τον Κανονισμό(ΕΕ) 2021/241 Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

21. Την υπό στοιχεία COM(2021) 328 final πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας.

22. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135).

23. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

24. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.9.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β’)» (Β’ 2857).

25. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/102735/2348/ 05.11.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση καθηκόντων για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα» (Β’ 5124) και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρου 2, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/43556/ 682/21.04.2023 (Β’ 2714) κοινή υπουργική απόφαση.

26. Την υπ’ αρ. 159296/13.12.2021 απόφαση ένταξης του Έργου «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον – Κύκλοι 2021,2022» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150059) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

27. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/ 10.12.2021 «Κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021″”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 5778).

28. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/51828/761/ 10.05.2023 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 3131).

29. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/55246/807/ 18.05.2023 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2023”» (Β’ 3323), που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

30. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/90532/2225/ 07.09.2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημ/κων Αναφορών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

31. Την υπό στοιχεία ΓΝ.146_2023 γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

32. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 60 εκ. ευρώ, η οποία βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΑΤΑ 075) στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 159296/13.12.2021 απόφασης ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις λεπτομέρειες για την παροχή εγγύησης υπέρ των Ωφελούμενων για την αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την παροχή δανείου στο πλαίσιο της Υπαγωγής τους σε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (εφεξής Προγράμματα «Εξοικονομώ»).

Άρθρο 1
Σκοπός – Δικαιούχοι

1. Σκοπός της παρούσας είναι η ρύθμιση της παρεχόμενης εγγυοδοσίας στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «Εξοικονομώ» για τη στήριξη των έργων εξοικονόμησης ενέργειας σε «ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά».

2. Φορέας Εγγυοδοσίας είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 159296/13.12.2021 απόφασης ένταξης του Έργου «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον – Κύκλοι 2021, 2022» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150059) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Υποέργο με τίτλο «Παροχή εγγύησης στα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά του προγράμματος Εξοικονομώ»).

3. Δικαιούχοι της εγγύησης είναι εγκεκριμένοι Ωφελούμενοι του προγράμματος «Εξοικονομώ», που ανήκουν αποκλειστικά στην 1η εισοδηματική κατηγορία, οι οποίοι στο πλαίσιο των όρων Υπαγωγής τους επιλέγουν να καλύψουν την ιδιωτική τους συμμετοχή, εν όλω ή εν μέρει, με τραπεζικό δανεισμό από συνεργαζόμενο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό της επιλογής τους (εφεξής «Δικαιούχος»).

4. Η εγγυοδοσία καλύπτει το ποσό της δανειοδότησης:

α) στο 100% για τις περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης της εντασσόμενης στο Πρόγραμμα κατοικίας και

β) στο 80% για τις περιπτώσεις ενοικίασης/δωρεάν παραχώρησης της εντασσόμενης στο Πρόγραμμα κατοικίας, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

Άρθρο 2
Λογαριασμός εγγυοδοσίας

1. Στο πλαίσιο της εγγυοδοσίας δημιουργείται διακριτός έντοκος λογαριασμός (εφεξής Λογαριασμός) στην Τράπεζα της Ελλάδος επ’ ονόματι της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), ως Φορέα Οικονομικής Διαχείρισης.

2. Οι πόροι της εγγυοδοσίας θα πιστώνονται τμηματικά στον Λογαριασμό, εξασφαλίζοντας ότι σε κάθε περίπτωση θα καλύπτονται οι τρέχουσες αιτήσεις δανείων των Δικαιούχων, μετά από εντολή της αρμόδιας για την εκτέλεση της ΣΑΕ Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), ως Φορέα Υλοποίησης των Προγραμμάτων «Εξοικονομώ».

3. Ο Λογαριασμός θα διατηρείται ενεργός μέχρι τη λήξη εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων των Δικαιούχων και προσαρμόζεται στο πλαίσιο κάλυψης των πραγματικών αναγκών για κάλυψη εγγυοδοσίας.

Άρθρο 3
Συνεργαζόμενοι φορείς

1. Ως συνεργαζόμενοι φορείς στη διαδικασία που ρυθμίζει η παρούσα είναι:

α) Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), ως Φορέας Υλοποίησης των Προγραμμάτων «Εξοικονομώ»,

β) η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ (ΕΑΤ), ως Φορέας Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Υλοποίησης, και

γ) οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (ΧΟ) που συμμετέχουν στα Προγράμματα «Εξοικονομώ».

2. Η οικονομική διαχείριση του Λογαριασμού πραγματοποιείται από την ΕΑΤ, στο πλαίσιο εντολής που λαμβάνει από το ΤΕΕ, ενώ τηρεί στοιχεία και συνεργάζεται με αυτό για την παρακολούθηση του Λογαριασμού.

3. Οι συνεργαζόμενοι ΧΟ τηρούν στοιχεία που συνδέονται με την παρούσα εγγυοδοσία, τα οποία και παρέχουν στο πλαίσιο παρακολούθησης του Λογαριασμού.

4. Το πλαίσιο συνεργασίας δύναται να εξειδικεύεται στη Συμφωνίας Προσχώρησης που υπογράφουν οι συνεργαζόμενοι φορείς για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Εξοικονομώ».

5. Οι συνεργαζόμενοι φορείς οφείλουν να διατηρούν το πλαίσιο συνεργασίας και τις ενέργειες που απορρέουν από την παρούσα, καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος και εξυπηρέτησης του Λογαριασμού και μέχρι την λήξη της εγγυοδοσίας.

6. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των συνεργαζόμενων φορέων που απορρέουν από την παρούσα εγγυοδοσία δεν δύναται να εκχωρούνται να ή να μεταβιβάζονται κατά την διάρκεια λειτουργίας του Λογαριασμού.

7. Οι συνεργαζόμενοι φορείς υποχρεούνται να τηρούν τα στοιχεία σχετικά με τις εγγυήσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο της παρούσας. Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις κάλυψης εγγύησης κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), τα στοιχεία θα πρέπει να τηρούνται για διάστημα πέντε (5) οικονομικών ετών από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένη ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος. Ενώ για τις περιπτώσεις κάλυψης της εγγύησης κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%), τα στοιχεία θα πρέπει να τηρούνται για διάστημα δέκα (10) ετών, από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένη ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος.

8. Οι συνεργαζόμενοι φορείς οφείλουν να συνεργάζονται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τις αρμόδιες εθνικές και ενωσιακές αρχές, και να παρέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες που επιτρέπουν την επαλήθευση της συμμόρφωσης με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο όπως και τους όρους της εγγυοδοσίας.

Άρθρο 4
Όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση αφορά στην εξασφάλιση των υποχρεώσεων του δικαιούχου προς τον ΧΟ, στη βάση της σύμβασης δανείου του, με ποσοστό κάλυψης (εφεξής «ποσοστό») α) για τις περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του δανείου κατά κεφάλαιο και τόκους, β) για τις περιπτώσεις ενοικίασης/ δωρεάν παραχώρησης ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) αντίστοιχα.

2. Η έναρξη της εγγύησης ταυτίζεται με την σύμβαση δανειοδότησης του δικαιούχου με συνεργαζόμενο ΧΟ της επιλογής του, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να παρέχεται εκ των υστέρων της σύναψης δανειακής σύμβασης.

3. Η συνολική διάρκεια της εγγύησης που δύναται να παρασχεθεί δεν δύναται να ξεπερνά την συμβατική διάρκεια του δανείου.

4. Η εγγύηση ενεργοποιείται σε περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση εξυπηρέτησης δανείου μεγαλύτερης των τριών (3) μηνιαίων δόσεων.

5. Η εγγύηση καλύπτει το άληκτο και το ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο του δανείου, τους τόκους και τους δεδουλευμένους τόκους υπερημερίας.

6. Σε περίπτωση υπαναχώρησης του δικαιούχου από την υπαγωγή του σε Πρόγραμμα «Εξοικονομώ» με δική του πρωτοβουλία, προ της εκταμίευσης του δανείου, παύει να ισχύει η δυνατότητα και η κάλυψη της εγγύησης.

7. Σε περίπτωση αποβίωσης του δικαιούχου και αντικατάστασής του με νέο διάδοχο αίτησης, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, η κάλυψη της εγγύησης εξακολουθεί να ισχύει ανεξαρτήτως της εισοδηματικής κατηγορίας του καθολικού διαδόχου.

8. Σε περίπτωση απένταξης του δικαιούχου μετά την εκταμίευση δανείου, αν έχει ενεργοποιηθεί η εγγύηση σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5, αυτή συνεχίζει να αποδίδεται στον συνεργαζόμενο ΧΟ σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5.

9. Η καταβολή της εγγύησης στον συνεργαζόμενο ΧΟ δεν συνιστά αυτοδίκαιο λόγο για ανάκληση της υπαγωγής και απένταξη του δικαιούχου από το Πρόγραμμα στο οποίο έχει υπαχθεί.

Άρθρο 5
Καταβολή της εγγύησης

1. Κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησης της δανειακής σύμβασης και έως την ενεργοποίηση της εγγύησης, ακολουθείται από τους συνεργαζόμενους ΧΟ η εκάστοτε εφαρμοζόμενη πολιτική πληρωμών.

2. Η δυνατότητα ενεργοποίησης της εγγύησης παρέχεται σε περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση εξυπηρέτησης δανείου μεγαλύτερης των τριών (3) μηνιαίων δόσεων.

3. Για την ενεργοποίηση της εγγύησης απαιτείται υποβολή σχετικού αιτήματος του συνεργαζόμενου ΧΟ προς το ΤΕΕ, συνυποβάλλοντας τα οικονομικά στοιχεία με το άληκτο και το ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο του δανείου και τους δεδουλευμένους τόκους υπερημερίας ως την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

4. Κατόπιν διενέργειας ελέγχου των υποβληθέντων, επί του οποίου δίνεται η δυνατότητα διορθώσεων και επανυποβολής, το ΤΕΕ πιστοποιεί το ποσό εγγυοδοσίας και αποστέλλει στην ΕΑΤ σχετική εντολή για καταβολή της εγγυοδοσίας προς τον συνεργαζόμενο ΧΟ.

5. Η διαδικασία καταβολής της εγγύησης διενεργείται εντός διαστήματος ενός (1) μηνός από την ημερομηνία τελευταίας υποβολής του αιτήματος εγγυοδοσίας και ολοκληρώνεται με την βεβαίωση της ολοκλήρωσης από τον συνεργαζόμενο ΧΟ.

Άρθρο 6
Συνέπειες μη τήρησης των υποχρεώσεων από τους δικαιούχους

1. Με την ολοκλήρωση της καταβολής της εγγυοδοσίας, το ΤΕΕ, σε συνεργασία με την ΕΑΤ και τους συνεργαζόμενους ΧΟ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκτηση της χορηγηθείσας εγγύησης εντόκως, σύμφωνα με την κείμενη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

2. Το ανακτητέο ποσό εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ