ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/114394/1418/2023
Τροποποίηση (5η) της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης της Προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021»

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/114394/1418/2023

(ΦΕΚ Β’ 6399/08-11-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005 – Α 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Τον ν. 4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων -Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 92) και ειδικότερα το άρθρο 10 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 42).

4. Το Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

5. Το Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

6. Το Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

7. Την υπό στοιχεία Υ 12/07.07.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 4403).

8. Την υπό στοιχεία 28385/28.03.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» και κατάργηση των υπό στοιχεία 100008/ΕΥΘΥ 936/28.09.2016 (Β’ 3296) και 88238/ΕΥΘΥ811/29.08.2016 (Β’ 2733) κοινών υπουργικών αποφάσεων» (Β’ 2142).

9. Την υπό στοιχεία 37076/21.04.2023 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Τοποθέτηση προϊσταμένων στην Ειδική Υπηρεσία ”Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας”».

10. Την υπ’ αρ. 159296/13.12.2021 (ΑΔΑ 60ΙΘΗ-Ο6Χ) απόφαση ένταξης του Έργου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον -Κύκλοι 2021,2022» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150059) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπό στοιχεία17838 ΕΞ 2022/10.02.2022 και 60323 ΕΞ 2023/13.04.2023 αποφάσεις.

11. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο “Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας” (Β’ 5778).

12. Την υπό στοιχεία ΓΝ.129_2023 Γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

13. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/104089/2529/11.10.2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

14. Την υπό στοιχεία Α.Π. 130457 ΕΞ 2023 (ΥΠΟΙΚ 12/10/2023) σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πέραν από αυτήν που αναφέρεται στην ανωτέρω υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 κοινή υπουργική απόφαση,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021″, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», ως κατωτέρω:

Α. Η τελευταία παράγραφος της ενότητας 1.2 του Οδηγού Εφαρμογής αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Πέραν του ανωτέρω διαστήματος των 12 μηνών ολοκλήρωσης του έργου, δίνεται δυνατότητα παράτασης για διάστημα τριών (3) μηνών).».

Β’. Το εδάφιο 3 της ενότητας 4.3 του Οδηγού Εφαρμογής τροποποιείται ως εξής:

«Η εγγυοδοσία θα καλύπτει το ποσό της δανειοδότησης στο 100% για τις περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης και στο 80% για τις περιπτώσεις ενοικίασης/δωρεάν παραχώρησης λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.».

Γ’ Μετά το εδάφιο 15 της ενότητας 4.3 του Οδηγού Εφαρμογής προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Οι τόκοι των 3 καθυστερημένων δόσεων πριν τη διακοπή της επιδότησης δύναται να καταβάλλονται στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό.».

Δ’ Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 4 της ενότητας 5.1 του Οδηγού Εφαρμογής τροποποιείται ως εξής:

«Κατά την ολοκλήρωση του έργου δύναται να διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί το είδος και το καθεστώς χρήσης του ακινήτου ως κύρια κατοικία.».

Ε’ Το εδάφιο 13 της υποενότητας «Πρόταση Παρεμβάσεων» της ενότητας 5.4 του Οδηγού Εφαρμογής τροποποιείται εξής:

«Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής αιτήσεων και μέχρι την αξιολόγηση τους δεν επιτρέπεται η ακύρωση αίτησης από τον αιτούντα.».

ΣΤ’ Το εδάφιο 10 της ενότητας 5.8 του Οδηγού Εφαρμογής τροποποιείται ως εξής:

«Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία δανειοδότησης, με ευθύνη του ωφελούμενου, ο αιτών έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει μόνο με Ίδια Κεφάλαια.».

Ζ’ Το εδάφιο 15 της ενότητας 5.8 του Οδηγού Εφαρμογής τροποποιείται ως εξής:

«Επισημαίνεται ότι στην αίτηση πολυκατοικίας όλοι οι αιτούντες (συμμετέχοντα διαμερίσματα) θα πρέπει να συνεργαστούν με τον ίδιο χρηματοπιστωτικό οργανισμό.».

Η’ Το εδάφιο 3 της ενότητας 5.9 του Οδηγού Εφαρμογής τροποποιείται ως εξής:

«Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα μεταβίβασης της αίτησης θεμελιώνεται με την υποβολή της αίτησης.».

Θ’ Το τελευταίο εδάφιο της ενότητας 5.9 του Οδηγού Εφαρμογής τροποποιείται ως εξής:

«Το χρονικό διάστημα από την αποβίωση και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαδοχής εξαιρείται από τις τυχόν προθεσμίες του έργου.».

Ι’ Τα εδάφια 9 και 10 της ενότητας 6.1 του Οδηγού Εφαρμογής τροποποιούνται ως εξής:

«Σε κάθε περίπτωση, ο Ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα δήλωσης υπαναχώρησης από την Υπαγωγή, μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Προγράμματος. Ως ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.».

ΙΑ’ Το εδάφιο 13 της ενότητας 6.1 του Οδηγού Εφαρμογής τροποποιείται ως εξής:

«Στις περιπτώσεις που, από τον παρόντα Οδηγό, απαιτείται η υποβολή έντυπων εγγράφων στον Φορέα Υλοποίησης, ο Φορέας Υλοποίησης ψηφιοποιεί τα υποβληθέντα έγγραφα και τα αναρτά στο Πληροφοριακό Σύστημα.».

ΙΒ’ Η ενότητα 6.2 του Οδηγού Εφαρμογής αντικαθίσταται ως εξής:

«6.2 Προθεσμίες Υλοποίησης του έργου

«Εντός της προθεσμίας υλοποίησης του έργου (12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής ή όπως η προθεσμία ισχύει κατόπιν παράτασης) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, ήτοι η υλοποίηση του συνόλου των παρεμβάσεων, η έκδοση και καταχώρηση παραστατικών δαπανών παρεμβάσεων, η διενέργεια της 2ης ενεργειακής επιθεώρησης, η καταχώρηση λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών και παραστατικών και η καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα της δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου».

ΙΓ’ Η ενότητα 6.3 του Οδηγού Εφαρμογής αντικαθίσταται ως εξής:

«Δίδεται δικαίωμα παράτασης της 12μηνης προθεσμίας υλοποίησης των εργασιών κατά τρεις (3) μήνες. Το αίτημα παράτασης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης της αίτησης έως τη λήξη της προθεσμίας. Παράταση πέραν του ανωτέρω διαστήματος είναι δυνατόν να ζητηθεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος και να εγκριθεί από τον Φορέα Υλοποίησης μόνο σε περίπτωση ανωτέ-ρας βίας και εφόσον έχει ληφθεί η άνω 3μηνη παράταση προθεσμίας. Το αίτημα παράτασης λόγω ανωτέρας βίας θα πρέπει να υποβληθεί εμπρόθεσμα εντός της ενεργής εγκεκριμένης προθεσμίας υλοποίησης της αίτησης, ενώ εξετάζεται και δίδεται αιτιολογημένα από τον Φορέα Υλοποίησης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αντιμετώπισης απρόβλεπτων ακραίων φαινομένων από τα οποία επηρεάζονται προθεσμίες που τίθενται στο πλαίσιο του Προγράμματος, αποκλειστικά για τις αιτήσεις που επηρεάζονται από τα φαινόμενα αυτά, οι εν λόγω προθεσμίες δύναται να παρατείνονται για διάστημα ανάλογο των περιστάσεων και σε κάθε περίπτωση, όχι μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών. Γ ια τη χορήγηση της εν λόγω παράτασης απαιτείται αιτιολογημένη εισήγηση του Φορέα Υλοποίησης και σύμφωνη γνώμη του Φορέα Σχεδιασμού και Συντονισμού του Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μετά τις 30/06/2025, που αποτελεί την ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας υποβαλλόμενων δαπανών.».

ΙΔ’ Το εδάφιο 2 της ενότητας 7.1 του Οδηγού Εφαρμογής τροποποιείται ως εξής:

«Μετά την απόφαση Υπαγωγής παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί η προκαταβολή επιχορήγησης.».

ΙΕ’ Η ενότητα 7.2 «Τμηματική Ολοκλήρωση» καταρ-γείται και αναριθμούνται οι επόμενες ενότητες του κεφαλαίου 7.

ΙΣΤ’ Το εδάφιο 1 της ενότητας 7.3 του Οδηγού Εφαρμογής τροποποιείται ως εξής:

«Εντός της προθεσμίας υλοποίησης του κεφ. 6.2 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Εντός της άνω προθεσμίας θα πρέπει να υποβληθούν τα παραστατικά και δικαιολογητικά της ενότητας 7.3 που αφορούν στο σύνολο των παρεμβάσεων, καθώς και η δήλωση πιστοποίησης του έργου. Το σύνολο των δαπανών των εξοφλημένων και των επί πιστώσει παραστατικών θα αποτελεί και το τελικό κόστος του έργου.».

ΙΖ’ Τα εδάφια 8 έως 19 της ενότητας 7.3 του Οδηγού Εφαρμογής αντικαθίστανται ως εξής:

«Μετά την υλοποίηση του συνόλου των παρεμβάσεων ο Ωφελούμενος καταχωρίζει ηλεκτρονικά τους προμηθευτές και τα σχετικά παραστατικά και αιτείται ηλεκτρονικά για τη διαδικασία κλήρωσης ενεργειακού επιθεωρητή και ακόλουθα για τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης (Β’ ΠΕΑ). Επισημαίνεται ότι ο Ενεργειακός Επιθεωρητής που θα διενεργήσει τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση και κατόπιν θα εκδώσει το Β’ ΠΕΑ θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά διαφορετικός από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή που έχει εκδώσει το Α’ ΠΕΑ. Η διαδικασία επιλογής θα γίνεται με ευθύνη και αρμοδιότητα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) κατόπιν κλήρωσης, κατά την οποία θα τηρείται η σχετική νομοθεσία περί ασυμβίβαστου των Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Για την πιστοποίηση του συνόλου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, για τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης ελέγχει τα πιστοποιητικά των υλικών και συστημάτων, που χρησιμοποιήθηκαν για τις παρεμβάσεις, έτσι ώστε να πιστοποιηθεί η συμβατότητά τους με τις προδιαγραφές του Κ.ΕΝ.Α. Κ. και του Προγράμματος. Ακολούθως εκδίδει το Β’ ΠΕΑ. Ο Ωφελούμενος καταχωρίζει ηλεκτρονικά τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ, τα οποία επιβεβαιώνονται αυτοματοποιημένα και πραγματοποιείται ο έλεγχος απόκλισης του ενεργειακού στόχου και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Στη συνέχεια ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταχωρίζει/ διορθώνει ηλεκτρονικά στην αίτηση, όλα τα απαιτούμε-να στοιχεία και τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Προγράμματος βάσει των σχετικών πιστοποιητικών των υλικών/συστημάτων και την υλοποιημένη ποσότητα ανά κατηγορία δαπάνης (Παράρτημα VI). Η καταγραφή συμπεριλαμβάνει όλες τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που καταχωρού-νται στο ΠΕΑ, καθώς και τυχόν επιπλέον παρεμβάσεις εξοικονόμησης, όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 3, που δεν συμμετέχουν στον υπολογισμό εξοικονόμησης ενέργειας του Β’ ΠΕΑ, καθώς και το αντίστοιχο κόστος βάσει των παραστατικών δαπανών. Ο Ωφελούμενος ελέγχει και αποδέχεται ηλεκτρονικά την καταγραφή παρεμβάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή, και καταχωρίζει τα υπόλοιπα παραστατικά και δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση πολυκατοικίας, το κόστος των παρεμβάσεων, βάσει παραστατικών δαπανών, διαχωρίζεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας σε κόστος κοινόχρηστων και μη κοινόχρηστων παρεμβάσεων (η καταγραφή των μη κοινόχρηστων παρεμβάσεων αφορά μόνο στις αιτήσεις πολυκατοικίας). Το κόστος των παρεμβάσεων καταχωρίζεται στο πληροφοριακό σύστημα και τον επιμερισμό του ανά διαμέρισμα πολυκατοικίας καλείται να αποδεχτεί το σύνολο των ιδιοκτητών. Ο επιμερισμός του κόστους των κοινόχρηστων παρεμβάσεων γίνεται βάσει του ποσοστού ανά διαμέρισμα, όπως έχει καταχωρηθεί στο σχετικό έντυπο (Παράρτημα IV). Ο εκπρόσωπος καταχωρίζει ηλεκτρονικά, στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος, τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ, ελέγχει και αποδέχεται ηλεκτρονικά την καταγραφή παρεμβάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και καταχωρίζει τα υπόλοιπα παραστατικά και δικαιολογητικά.».

ΙΗ’ Το εδάφιο 15 της ενότητας 7.3 του Οδηγού Εφαρμογής καταργείται.

ΙΘ’ Τα εδάφια 1 και 2 της ενότητας 7.4 του Οδηγού Εφαρμογής τροποποιούνται ως εξής:

«Τα παραστατικά δαπανών παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών για τους σκοπούς του κάθε έργου, εκδίδονται από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας της αίτησης του Ωφελούμενου και εντός του συμβατικού χρόνου υλοποίησης, με εξαίρεση το παραστατικό πληρωμής του Α’ ΠΕΑ, η ημερομηνία του οποίου μπορεί να προηγείται της έκδοσης του Α’ ΠΕΑ (βλέπε παρ. 2.4). Όλα τα παραστατικά δαπανών των υλοποιημένων παρεμβάσεων πρέπει να φέρουν ημερομηνία προγενέστερη ή το πολύ ταυτόσημη με την ημερομηνία έκδοσης του Β’ ΠΕΑ.».

Κ’. Το εδάφιο 6 της ενότητας 7.4 του Οδηγού Εφαρμογής τροποποιείται ως εξής:

«Απόδειξη Λιανικής Πώλησης ή ισοδύναμο βάσει του ΚΦΑΣ παραστατικό, για την προμήθεια εξοπλισμού/υλι-κών στο όνομα του ωφελούμενου.».

ΚΑ’ Το εδάφιο 10 της ενότητας 7.4 του Οδηγού Εφαρμογής τροποποιείται ως εξής:

«Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή ισοδύναμο βάσει του ΚΦΑΣ παραστατικό για τις μελέτες, υπηρεσίες, ή τις εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού στο όνομα του ωφελούμενου (ή του εκπροσώπου στην περίπτωση πολυκατοικίας).».

ΚΒ’ Τα εδάφια 14, 15 και 16 της ενότητας 7.4 του Οδηγού Εφαρμογής τροποποιούνται ως εξής:

«Ο ΦΠΑ αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα και δηλώνεται διακριτά στα παραστατικά. Εάν οι προμηθευτές υπάγονται σε καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου θα πρέπει να δηλωθεί ο ΦΠΑ που ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών στη βάση της καθαρής τους αξίας, προ ΦΠΑ.».

ΚΓ’ Τα εδάφια 19 και 20 της ενότητας 7.4 του Οδηγού Εφαρμογής καταργούνται. ΚΔ’ Το εδάφιο 21 της ενότητας 7.4 του Οδηγού Εφαρμογής τροποποιείται ως εξής:

«Όλες οι πληρωμές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω τραπεζικού συστήματος.».

ΚΕ’ Το εδάφιο 23 της ενότητας 7.4 του Οδηγού Εφαρμογής καταργείται.

ΚΣΤ’ Τα εδάφια 24 και 25 της ενότητας 7.4 του Οδηγού Εφαρμογής τροποποιούνται ως εξής:

«Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του έργου, τα παραστατικά που υποβάλλονται, δύναται να είναι είτε εξοφλημένα είτε επί πιστώσει είτε συνδυασμός αυτών. Το σύνολο των παραστατικών θα πρέπει να αντιστοιχεί στο κόστος του έργου.».

ΚΖ’ Το εδάφιο 27 της ενότητας 7.4 του Οδηγού Εφαρμογής τροποποιείται ως εξής:

«Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι επιλέξιμες συναλλαγές που πραγματοποιούνται με καταβολή μετρητών και εκτός τραπεζικού συστήματος.»

ΚΗ’ Τα εδάφια 28, 30 και 36 της ενότητας 7.4 του Οδηγού Εφαρμογής καταργούνται.

ΚΘ’. Ο τίτλος της ενότητας 7.5 του Οδηγού Εφαρμογής μετονομάζεται ως εξής:

«7.4 Διαδικασία Τροποποιήσεων».

Λ’ Το εδάφιο 11 της ενότητας 7.5 του Οδηγού Εφαρμογής τροποποιείται ως εξής:

«Το ποσό της επιστροφής είτε αποδίδεται στους νέους προμηθευτές είτε επιμερίζεται στους υφιστάμενους είτε παραμένει στον λογαριασμό του Ωφελούμενου.».

ΛΑ’ Από την περίπτωση α) μετά το εδάφιο 11 της ενότητας 8.1 του Οδηγού Εφαρμογής διαγράφεται η φράση «τμηματική ή συνολική.».

ΛΒ’ Τα εδάφια 19 και 20 της ενότητας 8.1 του Οδηγού Εφαρμογής τροποποιούνται ως εξής:

«Με τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης του έργου εκδίδεται σχετική απόφαση ολοκλήρωσης. Ο Φορέας Υλοποίησης δύναται να διενεργεί επιτόπιους δειγματοληπτικούς ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής εκτέλεσης υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.»

ΛΓ’ Τα εδάφια 2 και 3 της ενότητας 8.2 του Οδηγού Εφαρμογής καταργούνται και αντικαθίστανται ως εξής:

«Τα ανωτέρω ποσά εκταμιεύονται στον αντίστοιχο λογαριασμό του ωφελούμενου και είναι ακατάσχετα κατά το μέρος που αυτά έχουν αποδέκτες τους προμηθευτές/ αναδόχους/κ.λπ. (στο πλαίσιο τήρησης του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 241/2021) και δεσμευμένα για την πληρωμή τους.».

ΛΔ’ Το εδάφιο 12 της ενότητας 8.3 του Οδηγού Εφαρμογής τροποποιείται ως εξής:

«Όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία των δαπανών του έργου τηρούνται από τον Ωφελούμενο καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου αλλά και στη συνέχεια για πέντε (5) έτη για τις περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης ή δέκα (10) έτη για τις περιπτώσεις ενοικίασης/δωρεάν παραχώρησης, από την ημερομηνία τελικής εκταμίευσης των ωφελημάτων.».

ΛΕ’ Το εδάφιο 1 της ενότητας 8.4 του Οδηγού Εφαρμογής τροποποιείται και προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

«Σε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του έργου ή μετά την ολοκλήρωση του έργου, διαπιστωθεί, βάσει ελέγχων που διενεργούνται από τον Φορέα Υλοποίησης ή από άλλα εθνικά ή ενωσι-ακά όργανα, η μη ορθή υλοποίηση του έργου, ο Φορέας Υλοποίησης σε συνεργασία με τον Φορέα Οικονομικής Διαχείρισης προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση/τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής και συνακόλουθα για τη δημοσιονομική διόρθωση και την ανάκτηση της χορηγηθείσας ενίσχυσης (εντόκως από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του Ωφε-λουμένου) ή την αναπροσαρμογή αυτής, σύμφωνα με την κείμενη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Το ανακτητέο ποσό της χορηγηθείσας ενίσχυσης βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά τον ν. 4978/2022 «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 190).».

ΛΣΤ’ Το εδάφιο 1 της υποενότητας Β. της ενότητας 8.5 του Οδηγού Εφαρμογής τροποποιείται, ως εξής:

«Μετά την υποβολή αίτησης και μέχρι την Υπαγωγή της στο Πρόγραμμα, δικαίωμα έντασης υπάρχει μόνο κατά του αποτελέσματος της Απόρριψης αίτησης κατόπιν διαδικασίας ελέγχου ή παρέλευσης καταληκτικής ημερομηνίας.».

ΛΖ’ Το εδάφιο 1 μετά την υποενότητα Γ. της ενότητας 8.5 του Οδηγού Εφαρμογής τροποποιείται, ως εξής:

«Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, η ένσταση υποβάλλεται προς τον Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά από τον ωφελούμενο και μόνο μέσω του πληροφοριακού συστήματος και για κάθε μια από τις ανωτέρω περιπτώσεις το δικαίωμα ένστασης δίνεται μία (1) φορά.».

ΛΗ’ Το εδάφιο 3 της ενότητας «Φορέας Υλοποίησης» του κεφαλαίου 9 του Οδηγού Εφαρμογής καταργείται.

ΛΘ’ Το εδάφιο 9 της ενότητας «Φορέας Υλοποίησης» του κεφαλαίου 9 του Οδηγού Εφαρμογής τροποποιείται ως εξής:

«Ο Φορέας Υλοποίησης οφείλει να διασφαλίσει την τήρηση φάκελου έργου/προγράμματος για διάστημα πέντε (5) ετών για τις περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης και για τις περιπτώσεις ενοικίασης/δωρεάν παραχώρησης δέκα (10) ετών μετά την ολοκλήρωση του διαχειριστικού ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που χρηματοδοτεί το Πρόγραμμα.»

Μ’. Τα εδάφια 13 και 14 της ενότητας «Φορέας Υλοποίησης» του κεφαλαίου 9 του Οδηγού Εφαρμογής τροποποιούνται, ως εξής:

«Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του απορρέουν από τον ν. 4821/2021, καθώς και από την υπ. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/102735/2348/02.11.2021 ΚΥΑ, όπως ισχύουν. Η ΕΑΤ συνεργάζεται με το ΤΕΕ και παρέχει ενημέρωση, όπου απαιτείται, για τις κινήσεις των λογαριασμών του Προγράμματος και για τα θέματα που σχετίζονται με καταβολές και επιστροφές ποσών.».

ΜΑ’. Το εδάφιο 3 της υποενότητας «Ενεργειακός Επιθεωρητής» της ενότητας «Λοιποί Συνεργαζόμενοι» του κεφαλαίου 9 του Οδηγού Εφαρμογής τροποποιείται, ως εξής:

«Επισημαίνεται ότι ο ενεργειακός επιθεωρητής που διενεργεί τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση είναι υποχρεωτικά διαφορετικός από τον ενεργειακό επιθεωρητή που εξέδωσε το Α’ΠΕΑ και προκύπτει μετά από κλήρωση που διενεργεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας από ειδικό μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών που διατηρεί και συντηρεί το ίδιο.».

ΜΒ’. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 του Παραρτήματος ΧΙΙ του Οδηγού Εφαρμογής καταργείται.

ΜΓ’. Η 1η περίπτωση της ενότητας «Δικαιολογητικά ολοκλήρωσης του έργου» του Παραρτήματος ΧΙΙΙ τροποποιείται, ως εξής:

«Βεβαίωση από τον διαχειριστή του Δικτύου (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ΑΕ) ότι υπάρχει σε ισχύ πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη).».

ΜΔ’. Η 15η περίπτωση της ενότητας «Δικαιολογητικά ολοκλήρωσης του έργου» του Παραρτήματος ΧΙΙΙ τροποποιείται, ως εξής:

«Παραστατικά παροχής υπηρεσιών συμβούλου έργου με συνολικό κόστος………€».

ΜΕ’. Η 16η περίπτωση της ενότητας «Δικαιολογητικά ολοκλήρωσης του έργου» του Παραρτήματος ΧΙΙΙ τροποποιείται, ως εξής:

«Παραστατικά παροχής υπηρεσιών εκπόνησης μελέτης επιλέξιμης κατά τους όρους του Προγράμματος, με συνολικό κόστος €».

ΜΣΤ’.Εισάγεται νέα περίπτωση στην ενότητα «Δικαιολογητικά ολοκλήρωσης του έργου» του Παραρτήματος ΧΙΙΙ ως εξής:

«Βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών (όπου απαιτείται).».

ΜΖ’. Οι 3 τελευταίες παράγραφοι της ενότητας «Δικαιολογητικά ολοκλήρωσης του έργου» του Παραρτήματος ΧΙΙΙ καταργούνται.

ΜΗ’. Η τελευταία παράγραφος της ενότητας «Ενδεικτική απεικόνιση δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου» του Παραρτήματος ΧΙΙΙ τροποποιείται, ως εξής:

«Με την παρούσα δηλώνω ότι τα δικαιολογητικά που εμφανίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα έχουν επισυναφθεί ηλεκτρονικά, θα ενημερώσω το φάκελο του έργου με τα εν λόγω δικαιολογητικά και θα τηρήσω το φάκελο του έργου με όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία για πέντε (5) έτη, για τις περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης, ή δέκα (10) έτη, για τις περιπτώσεις ενοικίασης/δωρεάν παραχώρησης, από την ημερομηνία τελικής εκταμίευσης των ωφελημάτων.».

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 118225/2849/10.12.2021 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ