ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/22519/1221/29-02-2024
Παράταση προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 214 του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (Α’ 36)

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/22519/1221/2024

(ΦΕΚ Β’ 1871/26-03-2024)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.» (Α’ 36), και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 214 αυτού.

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

5. Την υπ’ αρ. 74103/5569/8.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 4408).

6. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/74349/980 κοινή υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση υλοποίησης της ψηφιοποίησης φακέλων οικοδομικών αδειών» (Β’ 4226).

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

8. Το γεγονός ότι ο όγκος των φυσικών φακέλων των οικοδομικών αδειών, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών εγγράφων και των μελετών, είναι τέτοιος που κρίνεται αναγκαία η παράταση προθεσμίας καταχώρησής τους στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παράταση Προθεσμίας

Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 214 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) για τη διαδικασία ψηφιοποίησης σε ηλεκτρονική μορφή και υποχρεωτικής καταχώρησης στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες των φυσικών φακέλων των οικοδομικών αδειών, που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών εγγράφων και των μελετών, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 31η -12-2025.

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2024

Ο Υφυπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ