ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/55470/1322/2022
Διευκρινίσεις σχετικά με το τέλος ανακύκλωσης στα πλαστικά μπουκάλια με ετικέτα PVC

Ημ/νία: 31/05/2022
Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/55470/1322

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119
115 26 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1513852

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με το τέλος ανακύκλωσης στα πλαστικά μπουκάλια με ετικέτα PVC

ΣΧΕΤ.: α) Οι διατάξεις του άρθρου 80 του νόμου 4819/2021 (Α’ 129): «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές- πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».
β) Η απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ με αρ. Α.1061 «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του τέλους αυτού».

Για λόγους ορθής εφαρμογής της επιβολής του τέλους ανακύκλωσης από 1ης Ιουνίου 2022 βάσει του άρθρου 80 του νόμου 4819/2021 (α) σχετικό) σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Α. -Το τέλος ανακύκλωσης επιβάλλεται στα πλαστικά μπουκάλια υγρών (νερό, αναψυκτικά, γάλα, λάδι, σάλτσες, απορρυπαντικά κ.ά.), στα οποία εφαρμόζεται ετικέτα από πολυβινυλοχλωρίδιο PVC, που καλύπτει όλη την επιφάνεια της φιάλης (full sleeve). Τέτοιου τύπου συσκευασίες απαντώνται κυρίως σε ποτά αλλά όχι αποκλειστικά.

– Το τέλος ανακύκλωσης αφορά μόνο πλαστικά μπουκάλια με ετικέτα PVC και σε όχι άλλα πλαστικά προϊόντα ακόμη κι αν έχουν ετικέτα από PVC. Δεν επιβάλλεται σε μπουκάλια κατασκευασμένα από άλλα υλικά όπως γυαλί.

-Το τέλος ανακύκλωσης δεν επιβάλλεται σε πλαστικά μπουκάλια που έχουν καψύλιο από PVC στο πώμα (για λόγους ασφαλείας).

– Η καταβολή του τέλους ανακύκλωσης επιβάλλεται στον τελικό καταναλωτή στο σημείο λιανικής πώλησης ανά τεμάχιο προϊόντος. Το τέλος ανακύκλωσης ορίζεται σε οκτώ (8) λεπτά προ ΦΠΑ.

Β. Οι παραγωγοί ή εισαγωγείς προϊόντων συσκευασμένων σε πλαστικά μπουκάλια, τα οποία φέρουν ετικέτα από PVC:

– καλούνται να ενημερώνουν τους φορείς πώλησης για τα ανωτέρω προϊόντα, προκειμένου να εφαρμοστεί το μέτρο ορθά και να αποφευχθεί η σύγχυση των καταναλωτών σχετικά με τις ανακυκλώσιμες ή μη συσκευασίες.

– απαγορεύεται να θέτουν είτε επί της πλαστικής φιάλης είτε επί της ετικέτας σήμανση για δυνατότητα ανακύκλωσης της συσκευασίας.

Οι συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου έχουν σκοπό την αύξηση της ευαισθητοποίησης του καταναλωτή, προκειμένου ο ίδιος να συμβάλει μέσω των επιλογών του στην ανακύκλωση προς όφελος της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ