ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/60822/846/14-06-2022
Ορισμός φορέα πιστοποίησης της αντικατάστασης και απόσυρσης συσκευών και καταβολής της χρηματοδότησης για την υλοποίηση δράσεων αντικατάστασης και ανακύκλωσης ενεργοβόρων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών

 

OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).
4. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).
5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
8. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).
9. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).
10. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ» (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (Β’ 2573)» (Β’ 2857).
11. Το άρθρο 24 του ν. 3769/2009 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 105), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4936/2022 «Εθνικός Κλιματικός Νόμος Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’ 105).
12. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).
13. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» (Α’ 61).
14. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ’ αρ. 1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.
16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006».
17. Την υπό στοιχεία C (2014) 10160 final/18.12.2014 (CCI 2014GR16M1OP001) απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.
18. Την υπ’ αρ. 173729/12.12.2014 κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 20142020 (ΑΔΑ: 6ΨΣΗ0-ΑΨ9).
19. Την υπό στοιχεία 88238/ΕΥΘΥ 811/29-08-2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας ”Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας” και αντικατάσταση των υπ’ αρ. Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (Β’ 1540) και Δ13/Φ7.11/18801/29.07.2008 (Β’ 1577) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύουν» (Β’ 2733).
20. Την υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’
3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο ”Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”» (Β’ 5968).
21. Την υπ’ αρ. 5928/01-06-2022 «Γραπτή διαδικασία για την έγκριση του εγγράφου 20ής Εξειδίκευσης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 20142020 (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)», στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η δράση «Αντικατάσταση και ανακύκλωση ενεργοβόρων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών».
22. Τον ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.» (Α’ 129).
23. Την υπ’ αρ. 105134/10.06.2004 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση του Συλλογικού Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού “ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”» (Β’ 905).
24. Την υπ’ αρ. 172.1/24.09.2020 απόφαση του ΔΣ του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) (Α.Π. 4046/21.10.2020) με την οποία ανανεώθηκε η έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας του ΣΣΕΔ του φορέα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.».
25. Την υπ’ αρ. 116764/18.02.2009 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για την «Έγκριση του Συλλογικού Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού “ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε”.» (Β’ 317).
26. Την υπ’ αρ. 171/16.07.2020 απόφαση του ΔΣ του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) (Α.Π. 4046/21.10.2020) με την οποία ανανεώθηκε η έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας του ΣΣΕΔ του φορέα «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.».
27. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/60161/1339/ 10.06.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
28. Την υπ’ αρ. 61024/14.06.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
29. Το γεγονός ότι από τους ανωτέρω οικονομικούς φορείς «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» και «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» που έχουν πιστοποιηθεί ως Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τον ν. 4819/2021 (Α’ 129), μόνο ο πρώτος εξ αυτών «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), καθώς έχει αναλάβει στο παρελθόν παρόμοιες δράσεις για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.
30. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη, ύψους κατ’ ανώτατο 2 εκ. ευρώ, σε βάρος του ΠΔΕ (ΣΑΕ 275/1), η οποία καλύπτεται με ενωσιακή συγχρηματοδότηση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμός Φορέα πιστοποίησης της αντικατάστασης και απόσυρσης συσκευών και καταβολής της χρηματοδότησης

Ως φορέας πιστοποίησης της αντικατάστασης και απόσυρσης συσκευών και καταβολής της χρηματοδότησης (εφεξής «Φορέας»), στο πλαίσιο δράσεων αντικατάστασης και ανακύκλωσης ενεργοβόρων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3769/2009, ορίζεται η εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», με έδρα την Αθήνα, οδός Λ. Συγγρού 196 και Χαροκόπου 2, Καλλιθέα.
Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στον Φορέα θα περιγράφονται στη σχετική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την προκήρυξη δράσης που αφορά στην απόσυρση οικιακών ηλεκτρικών συσκευών μέσω συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης από πιστοποιημένους φορείς, σύμφωνα με τον ν. 4819/2021 (Α’ 129) και την αντικατάστασή τους με άλλες όμοιες συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης, και που αφορούν:
(α) στην πιστοποίηση των διαδικασιών των δράσεων αντικατάστασης και ανακύκλωσης ενεργοβόρων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, περιλαμβανομένης της πώλησης νέων επιδοτούμενων συσκευών και της απόσυρσης ισάριθμων παλαιών,
(β) στην καταβολή της αναλογούσας χρηματοδότησης στους τελικούς δικαιούχους.

Άρθρο 2
Σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Φορέα

Μεταξύ του Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και του Φορέα θα συναφθεί σύμβαση εκχώρησης ειδικών δικαιωμάτων, σύμφωνη με τους όρους της προκήρυξης της δράσης. Η σύμβαση θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο και το χρόνο υπογραφής της, τα συμβαλλόμενα μέρη, σαφή περιγραφή των αναλαμβανόμενων αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη της δράσης, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις τυχόν προβλεπόμενες εγγυήσεις, τον τρόπο και το χρόνο επιστροφής τους, τον τρόπο πληρωμής και τις ποινικές ρήτρες.

Άρθρο 3
Καταβολή χρηματοδότησης στον Φορέα

1. Η καταβολή της χρηματοδότησης στον Φορέα του άρθρου 1 της παρούσας με τον οποίο θα συναφθεί η σύμβαση του άρθρου 2 της παρούσας διενεργείται τμηματικά και ειδικότερα:
α) 1η δόση που ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 10% του προϋπολογισμού της δράσης που διαχειρίζεται, με την υπογραφή της σύμβασης και μετά από σχετικό αίτημα του φορέα,
β) επόμενες δόσεις, ανάλογα με την πορεία ολοκλήρωσης των αιτήσεων και την εξέλιξη της δράσης.

2. Για την καταβολή κάθε δόσης ο φορέας υποβάλλει προηγουμένως εγγυητική επιστολή Τραπέζης, αορίστου διάρκειας, αναγνωρισμένης από την Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία η Τράπεζα θα δηλώνει, παραιτούμενη της ενστάσεως της διζήσεως, ότι θα καταβάλλει το ποσόν της εγγυητικής επιστολής απροφασίστως στο Δημόσιο, εντός τριών (3) ημερών από της εγγράφου περί της γενομένης καταπτώσεως ειδοποιήσεώς της από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

3. Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή της χρηματοδότησης προς τον Φορέα και στη συνέχεια στους ωφελούμενους γίνεται χωρίς καμία έκπτωση ή κράτηση υπέρ τρίτων, που ενδέχεται να μειώσει το ύψος της χρηματοδότησης που δικαιούται.

4. Η καταβολή κάθε δόσης θα πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής από τον Φορέα αίτησης καταβολής δόσης. Για την καταβολή, πλην της πρώτης δόσης, απαιτείται η υποβολή από τον Φορέα Υπεύθυνης Δήλωσης καλής εκτέλεσης για τη χρηματοδότηση που έχει ήδη καταβληθεί και έκδοση πιστοποίησης, από τον Φορέα Ελέγχου της δράσης, σύμφωνα με την προκήρυξη της δράσης.

5. Το συνολικό ύψος των προβλεπόμενων εγγυήσεων απομειώνεται σταδιακά, κατά το ποσό που έχει πιστοποιηθεί, σύμφωνα με διαδικασία που θα προβλέπεται στη σχετική Σύμβαση. Το απομένον ύψος των εγγυήσεων πρέπει να καλύπτει το υπόλοιπο ποσό της χρηματοδότησης που έχει καταβληθεί στον Φορέα και δεν έχει πιστοποιηθεί.

6. Ο φορέας ανοίγει ειδικό έντοκο τραπεζικό λογαριασμό για τη συγκεκριμένη δράση, στον οποίο κατατίθενται οι μεταφερόμενες χρηματοδοτήσεις, με απευθείας μεταφορά των πιστώσεων, άνευ υπολόγου.

7. Ορίζεται η αρμόδια Υπηρεσία για τη μεταφορά των πιστώσεων χωρίς υπόλογο, δηλώνοντας τον κωδικό έργου στο ΠΔΕ, τον τίτλο της Υπηρεσίας και τον ΑΦΜ αυτής. Αποδέκτης της απόφασης είναι η ΤτΕ και ενημερώνεται σχετικά και η Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

8. Ο Φορέας Ελέγχου της δράσης υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης στην αρμόδια ΔΑ, μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Η ΔΑ αξιολογεί, συμπληρώνει υποχρεωτικά τα στοιχεία της Υπηρεσίας που θα κάνει τη μεταφορά, εγκρίνει και υποβάλλει το αίτημα ηλεκτρονικά στο e-ΠΔΕ μέσω της ΕΥΣΕ.

9. Η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΝΕΠ εκδίδει απόφαση χρηματοδότησης της Συλλογικής Απόφασης (ΣΑ). Με την εκτέλεση της χρηματοδότησης της ΣΑ από την ΤτΕ ενημερώνεται το e-ΠΔΕ και η αρμόδια Υπηρεσία έχει στη διάθεσή της το αιτούμενο ποσό, το οποίο με ηλεκτρονική εντολή πληρωμής (EPS) το μεταφέρει στο ΙΒΑΝ του αντίστοιχου Ειδικού Λογαριασμού της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, ενημερώνοντας το σχετικό πεδίο με το θεσμικό πλαίσιο σύστασης του Ειδικού Λογαριασμού που ορίζει τη μεταφορά χωρίς υπόλογο κατά τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση περί ρυθμίσεων πληρωμών των δαπανών ΠΔΕ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

10. Στον λογαριασμό της παρ. 6 του παρόντος άρθρου κατατίθενται και ενδεχόμενες επιστροφές πληρωμών ή ποσά από καταλογισμούς. Τα ποσά αυτά καθώς και οι τόκοι που πιθανόν δημιουργηθούν από την παραμονή των κατατιθεμένων κατά τα ανωτέρω στον παραπάνω λογαριασμό αποτελούν έσοδο του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων και διατίθενται αποκλειστικά για τους σκοπούς της δράσης. Τα τυχόν αδιάθετα ποσά του λογαριασμού μετά την ολοκλήρωση και εξόφληση της δράσης κατατίθενται από τον φορέα, με μέριμνα του Φορέα Ελέγχου για την παρακολούθηση του έργου του φορέα, στον υφιστάμενο λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο 4
Διάθεση πιστώσεων και ενταλματοποίηση των χρηματοδοτήσεων

1. Τα ποσά της δημόσιας χρηματοδότησης εγγράφονται στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και τα αντίστοιχα ποσά χρηματοδότησης προς τους ωφελούμενους μεταβιβάζονται από τον λογαριασμό του οικείου έργου δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος στον ειδικό έντοκο τραπεζικό λογαριασμό που προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσας.

2. Η ενταλματοποίηση και εμφάνιση της ανωτέρω χρηματοδότησης στη δημόσια ληψοδοσία από την αρμόδια Υπηρεσία διενεργείται με την έκδοση σχετικών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων κατόπιν υποβολής των ακόλουθων δικαιολογητικών:
α) Απόφασης χρηματοδότησης της οικείας ΣΑΕ από τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος.
β) Αντιγράφου δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της Ελλάδος εκτέλεσης της ανωτέρω υπό (α) απόφασης.
γ) Αντιγράφου της ηλεκτρονικής εντολής πληρωμής (EPS) για τη μεταφορά της εν λόγω χρηματοδότησης στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 3.

Άρθρο 5
Πιστοποίηση καταβολής της χρηματοδότησης της δράσης από το Φορέα προς τους ωφελούμενους

1. Η πιστοποίηση της καταβολής των χρηματοδοτήσεων από το Φορέα προς τους ωφελούμενους τελικούς δικαιούχους διενεργείται από τον Φορέα Ελέγχου της δράσης που ορίζεται στην προκήρυξη της δράσης με έλεγχο των παρακάτω δικαιολογητικών:
α. Αναλυτική κατάσταση καταβληθεισών χρηματοδοτήσεων από τον φορέα.
β. Αντίγραφα τραπεζικών αποδεικτικών συναλλαγής των ανωτέρω καταβληθεισών χρηματοδοτήσεων.
γ. Αντίγραφο κίνησης του ειδικού έντοκου τραπεζικού λογαριασμού που προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσας.
δ. Αντίγραφο της αποτύπωσης στη λογιστική μερίδα.

2. Ο Φορέας Ελέγχου, για τη διαπίστωση της ορθότητας καταβολής της χρηματοδότησης προς τους ωφελούμενους τελικούς δικαιούχους, πραγματοποιεί δειγματοληπτικό έλεγχο των δικαιολογητικών με βάση τα οποία έγινε η καταβολή της.

Άρθρο 6
Αποζημίωση για την κάλυψη των διαχειριστικών δαπανών του φορέα

1. Ως “διαχειριστικές δαπάνες” νοείται το σύνολο των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιούνται από το Φορέα αποκλειστικά και μόνον για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του, στο πλαίσιο συγκεκριμένης δράσης αντικατάστασης και ανακύκλωσης ενεργοβόρων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, και αποδεδειγμένα δεν συνδέονται με τη συνήθη τρέχουσα δραστηριότητα αυτού. Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν κυρίως αμοιβές προσωπικού, αμοιβές προς τρίτους, δαπάνες αναλωσίμων και δαπάνες απόσβεσης παγίων.

2. Η καταβολή των ως άνω αναφερόμενων διαχειριστικών δαπανών γίνεται σε βάρος των πιστώσεων της δράσης και αποτελεί το μόνο ποσό που θα καταβληθεί για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών που αναλαμβάνει ο Φορέας στο πλαίσιο της δράσης. Οι διαχειριστικές δαπάνες του Φορέα είναι επιλέξιμες μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης.

3. Το ποσό της κατά τα ανωτέρω καταβαλλόμενης αποζημίωσης καθορίζεται μετά από απολογιστικό έλεγχο εξόδων του Φορέα και δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 1,5% του προϋπολογισμού της υλοποιούμενης από τον Φορέα δράσης, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού Φ.Π.Α.

4. Η προμήθεια αγαθών, η λήψη ή η ανάθεση υπηρεσιών και η ανάθεση έργων και μελετών από τον Φορέα, για την κάλυψη των αναγκών του, στο πλαίσιο συγκεκριμένης δράσης, με χρήση των λειτουργικών δαπανών που του καταβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα, διενεργούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών του Φορέα.

5. Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο Φορέας υποβάλλει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή Τραπέζης, αορίστου διάρκειας, ίση με το 5% του μέγιστου ποσού στο οποίο μπορεί να ανέλθουν οι καλυπτόμενες δαπάνες, αναγνωρισμένης από την Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία η Τράπεζα θα δηλώνει, παραιτούμενη της ενστάσεως της διζήσεως, ότι θα καταβάλλει το ποσόν της εγγυητικής επιστολής απροφασίστως στο Δημόσιο, εντός τριών (3) ημερών από της εγγράφου, περί της γενομένης καταπτώσεως, ειδοποιήσεώς της από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η εγγυητική επιστολή παρακρατείται και αποδίδεται στο φορέα μετά το τέλος της εκκαθάρισης των συμβατικών υποχρεώσεών του και της παραλαβής του έργου του. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή μη προσήκουσας εκτέλεσης του Έργου, όπως αυτό θα ορίζεται στη σύμβαση του άρθρου 2, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Φορέα, η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει συνολικά ή μερικά προς όφελος της Αναθέτουσας Αρχής για την ικανοποίηση αξίωσής της.

6. Η πληρωμή των διαχειριστικών δαπανών του Φορέα γίνεται απολογιστικά, με την υποβολή των αναγκαίων παραστατικών στοιχείων που τεκμηριώνουν την πραγματοποίηση των υπόψη δαπανών, μετά από αίτημα του Φορέα που υποβάλλεται εφόσον ολοκληρωθεί η πληρωμή προς τους ωφελούμενους του συνολικού ποσού κάθε δόσης χρηματοδότησης που έχει λάβει και την έκδοση πιστοποίησης της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

7. Η πιστοποίηση της ορθότητας των εξόδων που υποβάλλονται για πληρωμή από τον Φορέα διενεργείται από τον Φορέα Ελέγχου της δράσης με έλεγχο των παρακάτω δικαιολογητικών:
α) Αναλυτική κατάσταση των αιτούμενων δαπανών. β) Αντίγραφα των παραστατικών για την πραγματο-
ποίηση και εξόφληση των δαπανών.
γ) Αντίγραφο της αποτύπωσης στη λογιστική μερίδα.

8. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την πληρωμή των δαπανών είναι τα εξής:
Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του Φορέα
Υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεών του, όπως αυτές προκύπτουν από την προκήρυξη της δράσης, την παρούσα ΚΥΑ και την οικεία Σύμβαση
Φορολογική ενημερότητα
Ασφαλιστική ενημερότητα
Ισχύον καταστατικό του φορέα
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί μη πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση και μη τροποποίησης του καταστατικού
Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί μη τροποποίησης του καταστατικού και ότι οποιαδήποτε τροποποίησή του θα γνωστοποιείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός δυο (2) ημερών από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ.
Πιστοποίηση του Φορέα Ελέγχου περί της ορθότητας των εξόδων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης του φορέα.

9. Μετά τη ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου του φορέα διενεργείται εκκαθάριση των δαπανών του, με βάση τα τηρούμενα νόμιμα παραστατικά, τους όρους της προκήρυξης της δράσης, της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης και της οικείας σύμβασης.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις του φορέα

1. Οι υποχρεώσεις του φορέα θα εξειδικευτούν στην προκήρυξη της δράσης και στη σύμβαση του άρθρου 2.

2. Υπεύθυνος για τη δέσμευση των ποσών χρηματοδότησης και τη διενέργεια των πληρωμών στους ωφελούμενους τελικούς δικαιούχους είναι ο Φορέας.

3. Ο Φορέας τηρεί χωριστές λογιστικές μερίδες τόσο για την καταβολή της χρηματοδότησης της δράσης προς τους ωφελούμενους, όσο και για την παρακολούθηση των εξόδων του στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης.

4. Σε κάθε περίπτωση μη νόμιμης πληρωμής, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά αναζητούνται σύμφωνα με την υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ1217/9.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το αρ. 22 του ν. 4314/2014» (Β’ 2784).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2022

Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Επενδύσεων και Ενέργειας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ