ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/41171/650/13-04-2023
Ορισμός φορέα πιστοποίησης της αντικατάστασης και απόσυρσης συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και καταβολής της χρηματοδότησης για την υλοποίηση δράσεων αντικατάστασης οικιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με ηλιοθερμικά συστήματα

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/41171/650/2023

(ΦΕΚ Β’ 2557/19-04-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

5. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

6. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

10. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).

11. Την υπό στοιχεία Υ 70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

12. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

13. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του ”Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ“ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (Β’ 2573)» (Β’ 2857).

14. Το άρθρο 95 του ν. 5027/2023 «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 48).

15. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον/έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).

16. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας “Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.”και άλλες διατάξεις» (Α’ 61).

17. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’143), όπως ισχύει.

18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ’ αρ. 1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.

19. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006».

20. Την υπό στοιχεία C (2014) 10160 final/18.12.2014 (CCI 2014GR16M1OP001) απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.

21. Την υπ’ αρ. 173729/12.12.2014 κοινή υπουργική απόφαση για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΣΗ0-ΑΨ9).

22. Την υπό στοιχεία 88238/ΕΥΘΥ 811/29-08-2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας ”Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας“ και αντικατάσταση των υπ’ αρ. Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (Β’ 1540) και Δ13/
Φ7.11/18801/29.07.2008 (Β’ 1577) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύουν» (Β’ 2733).

23. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β’ 3521)
υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (Β’ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”» (Β’ 5968).

24. Τον ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 129).

25. Την υπ’αρ. 105134/10.06.2004 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για την «Έγκριση του Συλλογικού Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού “ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”» (Β’905).

26. Την υπ’αρ. 172.1/24.09.2020 (Α.Π. 4046/21.10.2020) απόφαση του Δ.Σ. του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), με την οποία ανανεώθηκε η έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας του ΣΣΕΔ του φορέα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.».

27. Την υπ’ αρ. 116764/2009 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για την «Έγκριση του Συλλογικού Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού “ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε”.» (Β’ 317).

28. Την υπ’ αρ. 171/16.07.2020 (Α.Π. 4046/21.10.2020) απόφαση του Δ.Σ. του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ., με την οποία ανανεώθηκε η έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας του ΣΣΕΔ του φορέα «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.».

29. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/34087/842/ 30.03.2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

30. Το γεγονός ότι από τους ανωτέρω οικονομικούς φορείς «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» και «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» που έχουν πιστοποιηθεί ως Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τον ν. 4819/2021 (Α’129), μόνο ο πρώτος εξ αυτών «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), καθώς έχει αναλάβει στο παρελθόν παρόμοιες δράσεις για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

31. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη, ύψους κατ’ανώτατο 1,5 εκ. ευρώ, σε βάρος του ΠΔΕ (ΣΑΕ 275/1), η οποία καλύπτεται με ενωσιακή συγχρηματοδότηση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), καθώς και δαπάνη, ύψους κατ’ ανώτατο 1,5 εκ. €, σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΝ,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμός Φορέα πιστοποίησης της αντικατάστασης και απόσυρσης συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και καταβολής της χρηματοδότησης

Ως φορέας πιστοποίησης της αντικατάστασης και απόσυρσης συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και καταβολής της χρηματοδότησης (εφεξής «Φορέας»), στο πλαίσιο δράσεων αντικατάστασης και ανακύκλωσης οικιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με ηλιοθερμικά συστήματα, σύμφωνα με το άρθρο 95 του ν. 5027/2023, ορίζεται η εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», με έδρα την Αθήνα, οδός Λ. Συγγρού 196 και Χαροκόπου 2, Καλλιθέα.
Στον Φορέα ανατίθενται όλες οι αναγκαίες αρμοδιότητες για την υλοποίηση της δράσης και οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη δράσης που αφορά στην απόσυρση οικιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης μέσω συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης από πιστοποιημένους φορείς, σύμφωνα με τον ν. 4819/2021 (Α’ 129) και την αντικατάστασή τους με ηλιοθερμικά συστήματα, και που αφορούν:
(α) στην πιστοποίηση των διαδικασιών των δράσεων αντικατάστασης και ανακύκλωσης οικιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, περιλαμβανομένης της πώλησης νέων επιδοτούμενων ηλιοθερμικών συστημάτων και της απόσυρσης των συστημάτων που αντικαθίστανται,
(β) στην καταβολή της αναλογούσας χρηματοδότησης στους τελικούς δικαιούχους.
Η χρηματοδότηση που λαμβάνει ο Φορέας αφορά στα ποσά που καταβάλλονται στους τελικούς δικαιούχους, στις διαχειριστικές δαπάνες καθώς και σε κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της δράσης.

Άρθρο 2
Σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Φορέα

Μεταξύ του Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και του Φορέα θα συναφθεί σύμβαση εκχώρησης ειδικών δικαιωμάτων, σύμφωνη με τους όρους της προκήρυξης της δράσης. Η σύμβαση θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο και το χρόνο υπογραφής της, τα συμβαλλόμενα μέρη, σαφή περιγραφή των αναλαμβανόμενων αρμοδιοτήτων σύμφωνα και με την σχετική προκήρυξη της δράσης, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις τυχόν προβλεπόμενες εγγυήσεις, τον τρόπο και το χρόνο επιστροφής τους, τον τρόπο πληρωμής και τις ποινικές ρήτρες.

Άρθρο 3
Καταβολή χρηματοδότησης στον Φορέα

1. Η καταβολή της χρηματοδότησης στον Φορέα του άρθρου 1 της παρούσας με τον οποίο θα συναφθεί η σύμβαση του άρθρου 2 της παρούσας διενεργείται τμηματικά και ειδικότερα:
α) 1η δόση που ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 20% του προϋπολογισμού της δράσης που διαχειρίζεται, με την υπογραφή της σύμβασης και μετά από σχετικό αίτημα του φορέα,
β) επόμενες δόσεις, ανάλογα με την πορεία ολοκλήρωσης των αιτήσεων και την εξέλιξη της δράσης.

2. Για την καταβολή της 1ης δόσης ο φορέας υποβάλλει προηγουμένως εγγυητική επιστολή Τραπέζης, αορίστου διάρκειας, αναγνωρισμένης από την Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία η Τράπεζα θα δηλώνει, παραιτούμενη της ενστάσεως της διζήσεως, ότι θα καταβάλλει το ποσόν της εγγυητικής επιστολής απροφασίστως στο Δημόσιο, εντός τριών (3) ημερών από της εγγράφου περί της γενομένης καταπτώσεως ειδοποιήσεώς της από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η εγγυητική επιστολή παραμένει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου της δράσης που ορίζεται που ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 95 του ν. 5027/2023, μέχρι την έκδοση της τελικής πιστοποίησης.

3. Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή της χρηματοδότησης προς το Φορέα και στη συνέχεια στους ωφελούμενους γίνεται χωρίς καμία έκπτωση ή κράτηση υπέρ τρίτων, που ενδέχεται να μειώσει το ύψος της χρηματοδότησης που δικαιούται.

4. Το αίτημα για την καταβολή της κάθε δόσης υποβάλλεται στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΕΝ, ως υπόλoγος διαχειριστής, από το Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου, συνοδευόμενο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Κατάσταση δικαιολογητικών που τηρούνται από το Φορέα Ελέγχου, ήτοι:
– Αίτημα του Φορέα για την καταβολή της δόσης
– Αντίγραφο της εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου
– Υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης του Φορέα για τη χρηματοδότηση που έχει ήδη λάβει (για όλες τις δόσεις πλην της 1ης)
β) Υπεύθυνη δήλωση του Φορέα περί μη ενεχυρίασης/ εκχώρησης της πληρωμής
γ) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας του Φορέα
δ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του Φορέα
ε) Έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία του λογαριασμού της παρ. 6
στ) Πιστοποίηση καταβολής της χρηματοδότησης του Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου
ζ) Σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΕΚΑ και ΠΟΛΠΡΟ

5. Το συνολικό ύψος των εγγυήσεων πρέπει να καλύπτει το ποσό της χρηματοδότησης που καταβάλλεται κάθε φορά στο Φορέα. Σε περίπτωση που κάποια δόση υπερβαίνει το 20% του προϋπολογισμού της δράσης, υποβάλλεται πρόσθετη εγγυητική επιστολή για το υπερβάλλον ποσό.

6. Ο φορέας ανοίγει έντοκο τραπεζικό λογαριασμό για τη δράση που αφορά στην επιχορήγηση για τη μεταφορά των χρηματοδοτήσεων.

7. Η διαδικασία καταβολής της κάθε δόσης γίνεται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 (Β’ 2857) κοινή υπουργική απόφαση περί ρυθμίσεων πληρωμών των δαπανών Π.Δ.Ε., όπως κάθε φορά ισχύει.

8. Στον λογαριασμό της παρ. 6 του παρόντος άρθρου κατατίθενται και ενδεχόμενες επιστροφές πληρωμών ή ποσά από καταλογισμούς. Τα ποσά αυτά καθώς και οι τόκοι που πιθανόν δημιουργηθούν από την παραμονή των κατατιθεμένων κατά τα ανωτέρω στον παραπάνω λογαριασμό αποτελούν έσοδο του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων και διατίθενται αποκλειστικά για τους σκοπούς της δράσης. Τα τυχόν αδιάθετα ποσά του λογαριασμού μετά την ολοκλήρωση και εξόφληση της δράσης κατατίθενται από το φορέα, με μέριμνα του Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου για την παρακολούθηση του έργου του Φορέα, στον υφιστάμενο λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο 4
Πιστοποίηση καταβολής της χρηματοδότησης της δράσης από το Φορέα προς τους ωφελούμενους

1. Η πιστοποίηση της καταβολής των χρηματοδοτήσεων από το Φορέα προς τους ωφελούμενους τελικούς δικαιούχους διενεργείται από το Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου της δράσης με έλεγχο των παρακάτω δικαιολογητικών:
α. Αναλυτική κατάσταση καταβληθεισών χρηματοδοτήσεων από τον φορέα.
β. Αντίγραφα τραπεζικών αποδεικτικών συναλλαγής των ανωτέρω καταβληθεισών χρηματοδοτήσεων.
γ. Αντίγραφο κίνησης του έντοκου τραπεζικού λογαριασμού που προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσας.
δ. Αντίγραφο της αποτύπωσης στη λογιστική μερίδα.

2. Ο Φορέας Υλοποίησης και Ελέγχου, για τη διαπίστωση της ορθότητας καταβολής της χρηματοδότησης προς τους ωφελούμενους τελικούς δικαιούχους, πραγματοποιεί δειγματοληπτικό έλεγχο των δικαιολογητικών με βάση τα οποία έγινε η καταβολή της.

Άρθρο 5
Αποζημίωση για την κάλυψη των διαχειριστικών δαπανών του Φορέα

1. Ως «διαχειριστικές δαπάνες» νοείται το σύνολο των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιούνται από το Φορέα αποκλειστικά και μόνον για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του, στο πλαίσιο συγκεκριμένης δράσης αντικατάστασης και ανακύκλωσης οικιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, και αποδεδειγμένα δεν συνδέονται με τη συνήθη τρέχουσα δραστηριότητα αυτού. Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν κυρίως αμοιβές προσωπικού, αμοιβές προς τρίτους, δαπάνες αναλωσίμων και δαπάνες απόσβεσης παγίων.

2. Η καταβολή των ως άνω αναφερόμενων διαχειριστικών δαπανών γίνεται σε βάρος των πιστώσεων της δράσης. Οι διαχειριστικές δαπάνες του Φορέα είναι επιλέξιμες μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης.

3. Το ποσό της κατά τα ανωτέρω καταβαλλόμενης αποζημίωσης καθορίζεται μετά από απολογιστικό έλεγχο εξόδων του Φορέα και δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 1,5% του προϋπολογισμού της υλοποιούμενης από τον Φορέα δράσης, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού Φ.Π.Α.

4. Η προμήθεια αγαθών, η λήψη ή η ανάθεση υπηρεσιών και η ανάθεση έργων και μελετών από τον Φορέα, για την κάλυψη των αναγκών του, στο πλαίσιο συγκεκριμένης δράσης, με χρήση των λειτουργικών δαπανών που του καταβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα, διενεργούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών του Φορέα.

5. Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο Φορέας υποβάλλει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή Τραπέζης, αορίστου διάρκειας, ίση με το 5% του μέγιστου ποσού στο οποίο μπορεί να ανέλθουν οι καλυπτόμενες δαπάνες, αναγνωρισμένης από την Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία η Τράπεζα θα δηλώνει, παραιτούμενη της ενστάσεως της διζήσεως, ότι θα καταβάλλει το ποσόν της εγγυητικής επιστολής απροφασίστως στο Δημόσιο, εντός τριών (3) ημερών από της εγγράφου, περί της γενομένης καταπτώσεως, ειδοποιήσεώς της από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η εγγυητική επιστολή παρακρατείται και αποδίδεται στο φορέα μετά το τέλος της εκκαθάρισης των συμβατικών υποχρεώσεών του και της παραλαβής του έργου του. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή μη προσήκουσας εκτέλεσης του Έργου, όπως αυτό θα ορίζεται στη σύμβαση του άρθρου 2, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Φορέα, η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει συνολικά ή μερικά προς όφελος της Αναθέτουσας Αρχής για την ικανοποίηση αξίωσής της.

6. Η πληρωμή των διαχειριστικών δαπανών του Φορέα γίνεται απολογιστικά, με την υποβολή των αναγκαίων παραστατικών στοιχείων που τεκμηριώνουν την πραγματοποίηση των υπόψη δαπανών, μετά από αίτημα του Φορέα που υποβάλλεται εφόσον ολοκληρωθεί η πληρωμή προς τους ωφελούμενους του συνολικού ποσού κάθε δόσης χρηματοδότησης που έχει λάβει και την έκδοση πιστοποίησης της παρ. 7 του παρόντος άρθρου.

7. Η πιστοποίηση της ορθότητας των εξόδων που υποβάλλονται για πληρωμή από το Φορέα διενεργείται από το Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου της δράσης με έλεγχο των παρακάτω δικαιολογητικών:
α) Αναλυτική κατάσταση των αιτούμενων δαπανών.
β) Αντίγραφα των παραστατικών για την πραγματοποίηση και εξόφληση των δαπανών.
γ) Αντίγραφο της αποτύπωσης στη λογιστική μερίδα.

8. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από το φορέα υλοποίησης και ελέγχου στην Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΕΝ για την πληρωμή των δαπανών είναι τα εξής:
– Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του Φορέα
– Υπεύθυνη Δήλωση καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεών του, όπως αυτές προκύπτουν από την προκήρυξη της δράσης, την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση και την οικεία Σύμβαση
– Φορολογική ενημερότητα
– Ασφαλιστική ενημερότητα
– Ισχύον καταστατικό του φορέα
– Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί μη πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση και μη τροποποίησης του καταστατικού
– Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου περί μη τροποποίησης του καταστατικού και ότι οποιαδήποτε τροποποίησή του θα γνωστοποιείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός δυο (2) ημερών από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ.
– Πιστοποίηση του Φορέα Ελέγχου περί της ορθότητας των εξόδων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης του φορέα.

9. Μετά τη ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου του φορέα διενεργείται εκκαθάριση των δαπανών του, με βάση τα τηρούμενα νόμιμα παραστατικά, τους όρους της προκήρυξης της δράσης, της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης και της οικείας σύμβασης.

Άρθρο 6
Παροχή υπηρεσιών για ενέργειες προβολής και δημοσιότητας της δράσης

1. Στον Φορέα ανατίθεται, πλέον των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας, η παροχή υπηρεσιών για την προβολή της δράσης και οι σχετικές ενέργειες δημοσιότητας.

2. Οι αρμοδιότητες της παρ. 1 υλοποιούνται από τον Φορέα για λογαριασμό του Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου της Δράσης ενεργών ωσάν με ίδια μέσα, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, την σύμβαση του άρθρου 2 και την προκήρυξη της δράσης.

3. Ο Φορέας Υλοποίησης και Ελέγχου λαμβάνει την απαιτούμενη έγκριση για τις ενέργειες δημοσιότητας και προβολής από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και παρέχει σύμφωνη γνώμη για το υλικό προβολής προς τον Φορέα.

3. Η καταβολή των δαπανών για τις αρμοδιότητες της παρ. 1 γίνεται σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΝ.

4. Το ποσό των ανωτέρω δαπανών ανέρχεται κατ’ ανώτατο σε 1,5 εκ. €, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού Φ.Π.Α. Στο εν λόγω ποσό περιλαμβάνονται οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών (media plan, δημιουργικό), καθώς και οι ενέργειες προβολής/διαφήμισης στα μέσα.
Μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης καθίσταται δυνατή η εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της παρ 1 αφού προηγηθεί η έγκριση της παρ. 3 και αναληφθούν οι απαιτούμενες πιστώσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 για τα ποσά και τις κατηγορίες της παρ. 4 της παρούσας που βαρύνουν τις πιστώσεις του ΕΦ 1031204-0000000 και ΑΛΕ 2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες».

5. Οι ενέργειες δημοσιότητας θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο π.δ. 261/1997, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4864/2021 (άρθρα 77-81), και στο άρθρο 9 του ν. 2328/1995.

6. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τον Φορέα στο Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου για την πληρωμή των δαπανών παροχής υπηρεσιών και ενεργειών προβολής είναι τα εξής:
(α) Για την παροχή υπηρεσιών
– Αίτημα του Φορέα
– Σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου
– Φορολογική ενημερότητα
– Ασφαλιστική ενημερότητα
(β) Για τις ενέργειες προβολής και δημοσιότητας σε μέσα:
– Αίτημα του Φορέα
– Πλάνο επικοινωνίας (media plan)
– Κατάλογος με τις εντολές προβολής/καταχώρησης
– Κατάλογος με τα ποσά των αναδόχων προς πληρωμή
– Υπεύθυνη δήλωση του Φορέα για τα στοιχεία που υποβάλλονται προς πληρωμή
– Φορολογική ενημερότητα
– Ασφαλιστική ενημερότητα

7. Για την καταβολή της κάθε πληρωμής απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου και τα προβλεπόμενα στη σύμβαση του άρθρου 2.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις του φορέα

1. Οι υποχρεώσεις του φορέα θα εξειδικευτούν στην προκήρυξη της δράσης και στη σύμβαση του άρθρου 2.

2. Υπεύθυνος για τη δέσμευση των ποσών χρηματοδότησης και τη διενέργεια των πληρωμών στους ωφελούμενους τελικούς δικαιούχους είναι ο Φορέας.

3. Ο Φορέας τηρεί χωριστές λογιστικές μερίδες για την καταβολή της χρηματοδότησης της δράσης προς τους ωφελούμενους, για την παρακολούθηση των εξόδων του, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και ενεργειών προβολής και δημοσιότητας στο πλαίσιο της δράσης.

4. Σε κάθε περίπτωση μη νόμιμης πληρωμής, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά αναζητούνται σύμφωνα με την υπό στοιχεία 126829/EΥΘΥ1217/8.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» (Β’ 2784).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Απριλίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ