ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/133395/2162
Τροποποίηση (3η) της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣ-ΠΑΕΝ/61929/864/17.06.2022 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή” που θα υλοποιηθεί στοπλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 3099).

 

(ΦΕΚ Β 6442/16.12.2022)

ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

6. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).

7. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ» (Β’ 2857).

(Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (Β’ 2573)».

8. Το άρθρο 24 του ν. 3769/2009 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 105), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4936/2022 «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’ 105).

9. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).

10. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας “Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.” και άλλες διατάξεις» (Α’ 61).

11. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ’ αρ. 1080/ 2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006».

14. Την υπό στοιχεία C (2014) 10160 final/18.12.2014 (CCI 2014GR16M1OP001) απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.

15. Την υπ’ αρ. 173729/12.12.2014 κοινή υπουργική απόφαση για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 20142020 (ΑΔΑ: 6ΨΣΗ0-ΑΨ9).

16. Την υπό στοιχεία 88238/ΕΥΘΥ 811/29.08.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας” και αντικατάσταση των υπό στοιχεία Δ13/Φ7.11/18797/29.07.2008 (Β’ 1540) και Δ13/ Φ7.11/18801/29.07.2008 (Β’ 1577) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύουν» (Β’ 2733).

17. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 υπουργικής απόφασης “Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 υπουργικής απόφασης ”Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτού-μενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων” (Β’ 1822)” (Β’ 3521)» (Β’ 5968).

18. Την υπ’ αρ. 5928/01.06.2022 «Γραπτή διαδικασία για την έγκριση του εγγράφου 20ης Εξειδίκευσης του ΕΠ “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” 2014-2020 (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)», στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η δράση «Αντικατάσταση και ανακύκλωση ενεργοβόρων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών».

19. Την υπό στοιχεία ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6431/ 10.06.2022 πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων, με κωδικό 10.4c.15.3.7.1, α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 6043 και τίτλο «Αντικατάσταση και ανακύκλωση ενεργοβόρων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών».

20. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/60822/846/ 14.06.2022 (Β’ 3006) κοινή υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία ορίζεται η «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» ως φορέας πιστοποίησης της αντικατάστασης και απόσυρσης συσκευών και καταβολής της χρηματοδότησης.

21. Τον ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συ-σκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές -πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 129).

22. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/61929/864/ 15.06.2022 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του προγράμματος “Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή” που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 3099).

23. Την υπό στοιχεία ΕΥΚΕ 1016/60489/10.06.2022 γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

24. Την υπό στοιχεία ΕΥΔ ΠΕΚΑ και ΠΟΛΠΡΟ 870/ 07.12.2022 1η Τροποποίηση της Πράξης «Αντικατάσταση και ανακύκλωση ενεργοβόρων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών» με Κωδικό ΟΠΣ 5180813 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

25. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/132006/2908/ 14.12.2022 εισήγηση της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

26. Την ανάγκη για τροποποίηση (αύξηση) της δημόσιας Δαπάνης με στόχο την ένταξη μεγαλύτερου πλήθους δικαιούχων, καθώς και τροποποιήσεων σε προθεσμίες και ορόσημα με στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Προγράμματος.

27. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη από αυτή που προ-βλέπεται στην υπό στοιχεία ΕΥΔ ΠΕΚΑ και ΠΟΛΠΡΟ 870/7-12-2022 1η Τροποποίηση της Πράξης «Αντικατάσταση και ενεργοβόρων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών» με ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5180813 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (σχετικό 24), αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση (3η) της με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑ-ΕΝ/61929/864/15.06.2022 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του προγράμματος “Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή” που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 3099), ως κατωτέρω:

Α. Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 της ενότητας 4 «Προϋπολογισμός – πηγή χρηματοδότησης» του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος ως εξής:

«Η Δημόσια Δαπάνη της δράσης ανέρχεται στα 286.000.000 ευρώ».

Β. Ο πίνακας περιφερειακής κατανομής της δημόσιας δαπάνης της ενότητας 4 «Προϋπολογισμός – πηγή χρηματοδότησης» του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

Περιφέρεια
Δημόσια Δαπάνη (σε €)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
17.940.801,13
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
47.490.609,58
ΗΠΕΙΡΟΥ
12.683.653,73
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
22.382.900,01
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
20.495.824,78
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
13.320.080,54
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
13.643.928,13
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
5.562.094,75
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
16.020.144,26
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
6.144.791,84
ΚΡΗΤΗΣ
16.481.326,26
ΑΤΤΙΚΗΣ
86.015.228,07
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
7.818.616,92
ΣΥΝΟΛΟ:
286.000.000,00
Γ. Μετά το τέλος του στοιχείου 3 της περ. δεύτερης της παρ. 3 της υποενότητας 5.2 «Αξιολόγηση αιτήσεων χρηματοδότησης» της ενότητας 5 «Υποβολή, αξιολόγηση και έγκριση αιτήσεων χρηματοδότησης» του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος προστίθεται το κάτωθι:

«Τυχόν αναβάθμιση αιτήσεων από επιλαχούσες σε εγκεκριμένες πραγματοποιείται από το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής που διαπιστώνει την επάρκεια των κονδυλίων και ενεργοποιεί επιπλέον αιτήσεις κατά σειρά προτεραιότητας στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος, γνωστοποιώντας παράλληλα κάθε τέτοια αλλαγή στο Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου. Η ανωτέρω πράξη της αναβάθμισης των αιτήσεων που ήταν στις επιλαχούσες και της ενεργοποίησής τους, επέχει θέση διαπιστωτικής απόφασης, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω ενέργεια εκ μέρους του Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου».

Δ. Η παρ. με τίτλο «Περίοδος αγορών» της ενότητας 8 «Διάρκεια Προγράμματος – Χρονικά Ορόσημα και προθεσμίες» του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Περίοδος αγορών – καταληκτική προθεσμία αγορών

Αγορές με χρήση επιταγών του Προγράμματος μπορεί να γίνονται από τους ωφελούμενους μέχρι και ενενήντα (90) ημέρες από την αρχική απόφαση έγκρισης των οριστικών αποτελεσμάτων, ή από την ημερομηνία ενεργοποίησης της αναβάθμισης αιτήσεων που ήταν στις επιλαχούσες με τήρηση της σειράς προτεραιότητας που είχαν κατά την διάρκεια του προγράμματος.

Ειδικά στις περιπτώσεις επιταγών, οι οποίες κατά την καταληκτική ημερομηνία αγορών βρίσκονται σε κατάσταση δέσμευσης από προμηθευτή, παρέχεται επιπλέον προθεσμία δέκα (10) ημερών για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και αντίστοιχα εξαργύρωσης των επιταγών από τον προμηθευτή.

Σε κάθε περίπτωση, οι παραδόσεις παλαιών συσκευών προς ανακύκλωση από τους ωφελούμενος στους εμπόρους μπορούν να γίνονται έως και δεκαπέντε (15) ημέρες από την λήξη της καταληκτικής προθεσμίας αγορών με χρήση επιταγών».

Ε. Μετά το τέλος της παρ. με τίτλο «Μεταβατική περίοδος» της ενότητας 8 «Διάρκεια Προγράμματος – Χρονικά Ορόσημα και προθεσμίες» του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος προστίθεται η φράση:

«Σε όσες επιταγές είχαν δεσμευτεί σε συναλλαγές, είχαν ακυρωθεί έως και την καταληκτική ημερομηνία της μεταβατικής περιόδου και βρίσκονται εκ νέου σε κατάσταση δέσμευσης από προμηθευτή ενόψει νέας αγοράς, παρέχεται επιπλέον προθεσμία δέκα (10) ημερών για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και αντίστοιχα εξαργύρωσης των επιταγών από τον προμηθευτή».

ΣΤ. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. με τίτλο «Ολοκλήρωση πληρωμών» της ενότητας 8 «Διάρκεια Προγράμ-ματος-Χρονικά Ορόσημα και προθεσμίες» του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος προστίθεται η φράση «και έχουν εκταμιευθεί προς τον Φορέα Πίστωσης και Πληρωμών οι απαραίτητες πιστώσεις».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑ-ΕΝ/61929/864/15.06.2022 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του προγράμματος “Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή” που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 3099).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ