ΥΠΕΝ/ΕΔΕΣΠΑ/126677/1030/2023
5η Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/77472/520/07.08.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών «Προκήρυξη της Δράσης “ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ”» (Β’ 3323)

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΔΕΣΠΑ/126677/1030
(ΦΕΚ Β’ 7003/13.12.2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Το Π.Δ.70/2015 (Α’ 114), περί ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και μετονομασίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4. Το Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

5. Το Π.Δ.132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

6. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 178).

7. Το Π.Δ.123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

8. Το Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

9. Τον ν. 4710/2020 «Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 142), και ιδίως το άρθρο 62 αυτού.

10. Τον ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α’ 85), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού.

11. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), σε συνδυασμό με το άρθρο 66 του ν. 4914/2022 (Α’ 61).

12. Τον ν. 4409/2016 «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.Δ.148/2209 και άλλες διατάξεις» (Α’ 136), και ειδικότερα το άρθρο 47 αυτού.

13. Τον ν. 4439/2016 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 222), και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

14. Τον ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων» (Α’ 33), και ειδικότερα το άρθρο 50 αυτού.

15. Τον ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105) και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.

16. Τον ν. 4585/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με τον ν. 2779/1999 (Α’ 296) και άλλες διατάξεις» (Α’ 216), και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

17. Την υπό στοιχεία C (2014) 10160 final/18.12.2014 (CCI 2014GR16M1OP001) απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.

18. Την υπ’ αρ. 28385/28.03.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας” και κατάργηση των υπό στοιχεία 100008/ΕΥΘΥ936/28.09.2016 (Β’ 3296) και 88238/ΕΥΘΥ811/29.08.2016 (Β’ 2733) κοινών υπουργικών αποφάσεων» (Β’ 2142).

19. Την υπό στοιχεία Α.Π. 37076/21.04.2023 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Τοποθέτηση προϊσταμένων στην Ειδική Υπηρεσία “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας”» (ΑΔΑ: 9ΞΝΨ46ΜΤΛΡ-ΚΦΕ).

20. Την υπ’ αρ. 42863/438/27.05.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων» (Β’ 2040).

21. Τον ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α’ 50), σε συνδυασμό με τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

22. Τον ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997» (Α’ 133).

23. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L 119).

24. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis) (L 352).

25. Την υπ’ αρ. 4/31.12.2019 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (Ε.Σ.Ε.Κ.)» (Β’ 4893).

26. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/15474/339/ 11.02.2020 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2019» (Β’ 584).

27. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/33377/732/ 03.04.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και καθορισμός της κίνησής του» (Β’ 1451).

28. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/53447/994/ 04.06.2020 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/15474/339/11.2.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2019”(Β’ 584)» (Β’ 2361).

29. Την υπό στοιχεία 2/21060/ΔΠΓΚ/26.05.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού” (Β’ 3240)» (Β’ 2157).

30. Την υπό στοιχεία ΑΠ 36093 ΕΞ 2020 ΕΜΠ/ 06.04.2020 γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «ΓΝ 007/2020 – Επιδότηση στην αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων».

31. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/77472/520/ 07.08.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών «Προκήρυξη της Δράσης “ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ”» (Β’ 3323), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 106871/930/06.11.2020 (Β’ 4904), ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 210/3/02.01.2023 (Β’ 17), ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/83484/1131/ 04.08.2023 (Β’ 5015) και ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/85633/1153/ 11.08.2023 (Β’ 5107) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

32. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/122756/2941/ 30-11-2023 εισήγηση της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), για το προτεινόμενο σχέδιο τροποποίησης της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.

33. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη χρονικής παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης της δράσης εξαιτίας των εκκρεμών ελέγχων των δικαιολογητικών ολοκλήρωσης και καταβολής της ενίσχυσης, όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/77472/520/07.08.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη της Δράσης “ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ”» (Β’ 3323), όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με βάση την 4η σχετική τροποποίηση,

34. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας και ολοκλήρωσης του προγράμματος ιδιαίτερα δε αναφορικά με «Α) την έκδοση τυχόν εκκρεμών ατομικών διοικητικών πράξεων στα πλαίσια του προγράμματος, όπως ενδεικτικά αποφάσεων απένταξης και τυχόν αναζήτησης καταβληθέντων ποσών ως αχρεωστήτων καταβληθέντων, Β) τη διενέργεια δειγματοληπτικών και λοιπών απαραίτητων ελέγχων για την επιβεβαίωση της τήρησης των όρων και την επίτευξη των στόχων του προγράμματος και Γ) τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων (συστημικών και μη) που θα διαπιστωθούν από τους ανωτέρω ελέγχους».

35. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του τέταρτου εδαφίου του άρθρου 6 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/77472/520/07.08.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών «Προκήρυξη της Δράσης “ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ”» (Β’ 3323), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως εξής:

«Η ολοκλήρωση της δράσης, ήτοι η καταβολή της δημόσιας δαπάνης στους ωφελούμενους/τελικούς αποδέκτες, δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Ιουνίου 2024, για αιτήσεις των οποίων τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης και καταβολής της ενίσχυσης, όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας, έχουν υποβληθεί στη διαδικτυακή πύλη της Δράσης έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 23:59 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δικαιολογητικών ολοκλήρωσης)».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/ ΕΣΠΑΕΝ/77472/520/07.08.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Προκήρυξη της Δράσης “ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ”» (Β’ 3323), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/106871/930/06.11.2020 (Β’4904) και ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/210/3/02.01.2023 (Β’ 17) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ