ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/38336/1139/15-04-2022
Δεύτερη τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/09.02.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021» (Β’ 603)

Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/38336/1139/2022

(ΦΕΚ Β’ 1928/19-04-2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

3. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

5. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

8. Τον ν. 4839/2021 «Κύρωση της από 26.07.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 03.06.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 06.09.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 181) και ιδίως την παρ. 4 του εξηκοστού πρώτου άρθρου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4886/2022 (Α’ 12).

9. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179).

10. Την υπ’ αρ. 174842 «Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες» απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1969/2018) όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/101847/2440/2020 υπουργική απόφαση (B΄ 4794).

11. Την υπ’ αρ. 422 απόφαση της ΡΑΕ «Πρώτη Αναθεώρηση του Κανονισμού Μετρήσεων Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου» (Β΄2794/2021).

12. Την υπ’ αρ. 509/2018 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 117Ε του ν. 4001/2011 (Α΄ 179)» (Β΄ 2307/2018).

13. Την υπ’ αρ. 420 απόφαση της ΡΑΕ «Πρώτη Αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου» (Β΄ 3726/2021).

14. Το από 5.1.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΥΔΡ/6297/170/20.01.2022.

15. Την υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/ 09.02.2022 «Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021» κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄603).

16. Την υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/23960/762/ 11.03.2022 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ ΔΥΔΡ/12462/333 κοινής υπουργικής απόφασης “Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/ 2021” (Β’ 603/2022)» κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 1101).

17. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/35208/816/8.4.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

18. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπό σημείο 17 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το κόστος που προκύπτει από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, θα καλυφθεί από το «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» με πόρους που θα προέλθουν από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και από τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και συνεπώς δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/9.2.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄603)

Οι παρ. 1-3 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/ 09.02.2022 «Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021» (Β΄603) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες τροποποιήθηκαν με την απόφαση του σημείου 16 του προοιμίου, αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου του έτους 2022.
2. Για τους οικιακούς καταναλωτές, η μοναδιαία επιδότηση για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου.
Για τον μήνα Απρίλιο η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου.
3. Για τους μη οικιακούς καταναλωτές, η μοναδιαία επιδότηση για τον μήνα Ιανουάριο ορίζεται στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, πλην της κατανάλωσης που αφορά σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, πλην της κατανάλωσης που αφορά σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Για τον μήνα Απρίλιο η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, πλην της κατανάλωσης που αφορά σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος-Δημοσίευση

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2022

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ