ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/23960/762
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ ΔΥΔΡ/12462/333 κοινή υπουργική απόφαση «Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021» (Β’ 603/2022).

(ΦΕΚ Β 1101/11.3.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’133).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

5. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

8. Τον ν. 4839/2021 «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέ-ρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 181) και ιδίως την παρ. 4 του εξηκοστού πρώτου άρθρου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4886/2022 (Α’ 12).

9. Το ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179).

10. Την υπ’ αρ. οικ. 174842 «Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες» απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1969/2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/101847/2440/ 2020 (B’ 4794).

11. Την υπ’ αρ. 422 απόφαση της ΡΑΕ «Πρώτη Αναθεώρηση του Κανονισμού Μετρήσεων Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου» (Β’2794/2021).

12. Την υπ’ αρ. 509/2018 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 117Ε του ν. 4001/2011 (Α 179)» (Β’ 2307).

13. Την υπ’ αρ. 420 απόφαση της ΡΑΕ «Πρώτη Αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου» (Β’ 3726/2021).

14. Το από 5.1.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με υπό στοιχεία ΑΠ ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/6297/170/20.01.2022.

15. Την υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/ 9.2.2022 «Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021» κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 603/2022).

16. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/20610/503/8.3.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

17. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπό σημείο 16 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, το κόστος θα καλυφθεί από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης με πόρους που θα προέλθουν από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και από τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και συνεπώς δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/ 333/9.2.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 603).

Η υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/9.2.2022 «Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021» (Β’ 603/2022) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τροποποιείται ως εξής:

α. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι o καθορισμός των δικαιούχων καταναλωτών της επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, από τον ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh) η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνος εκκαθάρισης, η περίοδος κατανάλωσης, οι υποχρεώσεις των προμηθευτών φυσικού αερίου, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της ανωτέρω επιδότησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του εξηκοστού πρώτου άρθρου του ν. 4839/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

β. Οι παρ. 1-4 του άρθρου 3 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου του έτους 2022.

2. Για τους οικιακούς καταναλωτές, η μοναδιαία επιδότηση για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου.

3. Για τους μη οικιακούς καταναλωτές, η μοναδιαία επιδότηση για τον μήνα Ιανουάριο ορίζεται στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, πλην της κατανάλωσης που αφορά σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, πλην της κατανάλωσης που αφορά σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

4. Στην επιδοτούμενη κατανάλωση φυσικού αερίου της παρ. 3 συμπεριλαμβάνονται ποσότητες φυσικού αερίου που καταναλώνονται σε μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Σ.Η.Θ. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.), κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 4342/2015 (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4843/2021 (Α’ 193), για την παραγωγή χρήσιμης θερμικής ενέργειας, εξαιρουμένων ποσοτήτων φυσικού αερίου που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ο προσδιορισμός των εν λόγω ποσοτήτων διενερ-γείται με βάση τα άρθρα 4 και 5 της υπό στοιχεία Α.1185 «Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενοι έλεγχοι, για την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας» (Β’ 3985) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Εσόδων.».

γ. Η παρ. 6 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Για τις μη ωρομετρούμενες καταναλώσεις παροχών, των οποίων η περίοδος καταμέτρησης δεν συμπίπτει με τον ημερολογιακό μήνα, ο υπολογισμός της μηνιαίας ποσότητας ενέργειας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκεκριμένες Τυπικές Καμπύλες Κατανάλωσης βάσει του άρθρου 20 της υπ’ αρ. 422 απόφασης της ΡΑΕ «Πρώτη Αναθεώρηση του Κανονισμού Μετρήσεων Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου» (Β’ 2794/2021). Οι υπολογισμοί ολοκληρώνονται όταν είναι διαθέσιμες οι καταμετρήσεις που καλύπτουν την υπόψη περίοδο.».

δ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο αρμόδιος διαχειριστής δικτύου διανομής φυσικού αερίου, λαμβάνοντας υπόψη τα αναλυτικά στοιχεία που υπέβαλαν οι Προμηθευτές για τον εκάστοτε μήνα εφαρμογής του μέτρου, αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ και στην ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την αποστολή των στοιχείων από τους Προμηθευτές και για κάθε μήνα που οι Προμηθευτές στέλνουν στοιχεία σύμφωνα με την παρ. 1:».

Άρθρο 2

Τελικές διατάξεις – Έναρξη ισχύος – Δημοσίευση

1. Εφόσον απαιτείται, βάσει των τροποποιήσεων της παρούσας απόφασης, οι Προμηθευτές φυσικού αερίου επανυποβάλλουν τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 5 της απόφασης του σημείου 15 του προοιμίου, στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ, στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και στον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου διανομής φυσικού αερίου, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επανυποβολή των στοιχείων από τους Προμηθευτές, οι αρμόδιοι διαχειριστές δικτύου διανομής φυσικού αερίου υποβάλουν εκ νέου τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 5 της ανωτέρω απόφασης στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ και στην ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.

2. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2022

Οι Υπουργοί

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ