ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/65893/1211/16-06-2023
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 20 του Εθνικού Κλιματικού Νόμου 4936/2022 (Α’105)

Α. Π.: ΥΠ ΕΝ/Δ ΚΑΠΑ/65893/1211
Ημ/νία: 16/06/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής

Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας: Αθήνα 112 51
Πληροφορίες:Αρτ. Γρύλλια
Τηλέφωνο:210-8665938
Email:a.gryllia@prv.ypeka.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέμα: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 20 του Εθνικού Κλιματικού Νόμου 4936/2022 (Α’105)

– Οι εταιρείες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α) έως ια) της παρ. 2 υποβάλλουν έκθεση για το ανθρακικό αποτύπωμα σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου. Εξαίρεση αποτελούν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του άρθρου 2 του παραρτήματος της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, ήτοι εταιρείες με λιγότερο από 50 εργαζόμενους και με ετήσιο κύκλο εργασιών ή σύνολο του ετήσιου ισολογισμού λιγότερο από 10 εκ. ευρώ (τα οικονομικά και εργασιακά στοιχεία αφορούν τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία).

– Η υποβολή εκθέσεων για το ανθρακικό αποτύπωμα από τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στις περιπτώσεις της παρ. 2, τα οποία περιλαμβάνουν περισσότερες από μία επιχειρήσεις υλοποιείται ανά αριθμό Φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) των επιχειρήσεων, οι οποίες εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου.

– Στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής της περ. ι) της παρ. 2 του άρθρου υπάγονται οι επιχειρήσεις που εκτελούν για την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής προς τρίτους μία τουλάχιστον από τις δραστηριότητες της μεταφοράς, της διαμεταφοράς και της αποθήκευσης αγαθών και εμπορευμάτων όπως αναφέρεται στην περ. δ’ του άρθρου 1 του νόμου 4302/2014.

– Η έκθεση για το ανθρακικό αποτύπωμα δεν περιλαμβάνει εκπομπές από δραστηριότητες (ή από κινούμενες πηγές) εκτός Ελλάδας.

– Η έκθεση για το ανθρακικό αποτύπωμα εταιρείας δεν περιλαμβάνει εκπομπές άλλων εταιρειών (με διαφορετικό ΑΦΜ), στις οποίες η εταιρεία έχει ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο ανεξάρτητα από το ύψος του ποσοστού αυτού.

– Οι εταιρείες που υπάγονται στο άρθρο και περιλαμβάνουν και εγκατάσταση που εντάσσεται στο ΣΕΔΕ υποβάλλουν έκθεση για το συνολικό ανθρακικό αποτύπωμα, που περιλαμβάνει και τις εγκαταστάσεις αυτές.

– Η επαλήθευση του ανθρακικού αποτυπώματος που αναφέρεται στην παρ. 4 του άρθρου πραγματοποιείται από επαληθευτή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, επίσημα αναγνωρισμένο όπως κατά τα λοιπά αναφέρεται στην παρ. 4.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων
Πέτρος Βαρελίδης