ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/65491/1232/24.6.2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/7264/118/27.1.2022 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2022» (Β’ 481)

 

(ΦΕΚ Β’ 3281/27.06.2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 129), και ειδικότερα το άρθρο 25 αυτού.

2. Την Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32).

3. Το άρθρο 23 του ν. 4936/2022 «Εθνικός Κλιματικός Νόμος Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’ 105).

4. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/7264/118/27.1.2022 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2022» (Β’ 481).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Το Π.Δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

7. Την υπ’ αρ. 35/20.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β’ 178).

8. Την ανάγκη εξεύρεσης πόρων για ενέργειες δημοσιότητας δράσεων αντικατάστασης και ανακύκλωσης ενεργοβόρων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/7264/118/27.1.2022 (Β’ 481) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. ι) του άρθρου 2 τροποποιείται ως εξής:

«Ποσοστό ένα κόμμα ογδόντα οκτώ τοις εκατό (1,88%) των εσόδων διατίθεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κάλυψη λειτουργικών του δαπανών.»

2. Προστίθεται νέα παρ. ια) ως ακολούθως:

«ια. Ποσοστό μηδέν κόμμα δώδεκα τοις εκατό (0,12%) των εσόδων διατίθεται στον Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε. (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.) για την κάλυψη δαπανών, για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας, ενεργειών δημοσιότητας δράσεων αντικατάστασης και ανακύκλωσης ενεργοβόρων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, των οποίων φορέας υλοποίησης είναι η Επιτελική Δομή. Οι πληρωμές εκτελούνται από τον ΔΑΠΕΕΠ, κατόπιν σχετικής εντολής της Επιτελικής Δομής, η οποία έχει την ευθύνη ελέγχου των σχετικών παραστατικών και δικαιολογητικών πληρωμής.».

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2022

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ