ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/35393/818/8.4.2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/7264/118/27.01.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2022» (Β’ 481)

(ΦΕΚ Β’ 1787/12.04.2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 129), και ειδικότερα το άρθρο 25 αυτού

2. Την Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32).

3. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/7264/118/27-01-2022 «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2022» (Β’ 481).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (Π.Δ.63/2005, Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Το Π.Δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

6. Την υπ’ αρ. 3/07.01.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β’ 45).

7. Την ανάγκη εξεύρεσης πόρων για ενίσχυση δράσεων που αφορούν την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στη χώρα.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/7264/118/27-01-2022 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 481), τροποποιείται ως ακολούθως:

Η παρ. δ) του άρθρου 2 τροποποιείται ως εξής:

«δ. Ποσοστό τρία κόμμα πέντε τοις εκατό (3,5%) των εσόδων διατίθεται στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με στόχο την ενίσχυση και σταδιακή διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Οι δράσεις θα απευθύνονται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις λιγνιτικές περιοχές ή και για επιχειρήσεις που επιθυμούν να μετεγκατασταθούν στις λιγνιτικές περιοχές. Οι δράσεις δύναται να αφορούν και σε συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικά κέντρα/ πανεπιστήμια. Τυχόν ποσό που δεν θα χρησιμοποιηθεί εντός του έτους μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα έτη, έως εξαντλήσεώς του».

Η παρ. ι) του άρθρου 2 τροποποιείται ως εξής:

«Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) των εσόδων διατίθεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κάλυψη λειτουργικών του δαπανών. Η διαδικασία μεταφοράς του πόρου καθορίζεται ως ακολούθως:
-Πιστώνεται ο Λογαριασμός 200/1 «Ελληνικό Δημόσιο Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» με IBAN: GR9001000230000000000200548 «Λοιπά έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού» από τον ΔΑΠΕΕΠ.
-Η Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης μετά την αναγγελία της Τράπεζας Ελλάδος για την πίστωση του λογαριασμού 200, θα εμφανίζει το ποσό αυτής στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και θα ενημερώνει τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης για την εις ύψος πίστωση στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
-Κατόπιν αιτήματος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, πραγματοποιείται η εγγραφή πιστώσεων σε αριθμούς λογαριασμού εξόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών»

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2022

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ