ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/100964/1762/3.10.2023
Διευκρινίσεις για την υποβολή έκθεσης ανθρακικού αποτυπώματος βάσει του άρθρου 20 του Εθνικού Κλιματικού Νόμου

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/100964/1762
Ημ/νία: 03/10/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής

Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας: Αθήνα 112 51
Πληροφορίες: Αρτ. Γρύλλια
Τηλέφωνο: 210-8665938
Email: a.gryllia@prv.ypeka.grΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέμα: Διευκρινίσεις για την υποβολή έκθεσης ανθρακικού αποτυπώματος βάσει του άρθρου 20 του Εθνικού Κλιματικού Νόμου

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20 του Εθνικού Κλιματικού Νόμου 4936/2022 (Α’105) υποβάλλουν έκθεση ανθρακικού αποτυπώματος για το έτος αναφοράς 2022 σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΦΥΠΕΚΑ. Για την υποβολή της έκθεσης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

1. Η έκθεση θα πρέπει να έχει επαληθευτεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 20.

2. Στα στοιχεία που υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:

(α) έκθεση εκπομπών σε μορφή excel,

(β) η έκθεση εκπομπών σε μορφή pdf με υπογραφή του εκπροσώπου και σφραγίδα της επιχείρησης

(γ) έκθεση επαλήθευσης του Φορέα Επαλήθευσης με υπογραφή και σφραγίδα του Φορέα Επαλήθευσης.

3. Για τον υπολογισμό των εκπομπών περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του ν. 4936/2022 και εντάσσονται στον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) της επιχείρησης, ανεξάρτητα από τους ΚΑΔ που αναφέρονται στα στοιχεία της επιχείρησης που προκύπτουν από το Μητρώο της ΑΑΔΕ. Οι εκπομπές δεν πρέπει να απομονώνονται ανά ΚΑΔ αλλά να παρατίθενται συγκεντρωτικά.

4. Για τον υπολογισμό των εκπομπών χρησιμοποιούνται για κάθε έτος οι σχετικοί συντελεστές (αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ).

5. Για την έκθεση των εκπομπών δύναται να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο (template) υπολογισμού των εκπομπών και ο σχετικός οδηγός χρήσης (αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ). Σε περίπτωση χρήσης άλλης μεθοδολογίας και υπολογιστικού εργαλείου υπολογισμού των εκπομπών, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι είναι ισοδυνάμου αποτελέσματος και αξιοπιστίας και αυτό να πιστοποιείται από τον Φορέα Επαλήθευσης.

6. Σε περίπτωση πολλαπλών κινούμενων πηγών και όταν οι πηγές υπερβαίνουν τις 10 οι σχετικοί υπολογισμού δύνανται να είναι αθροιστικοί ανά καύσιμο και ανά είδος κινούμενης πηγής. Κατ’ ελάχιστον, θα πρέπει να γίνεται διαχωρισμός σε (α) επιβατηγά, (β) φορτηγά και (γ) μηχανήματα έργου, λόγω ισχύος διαφορετικών συντελεστών CH4 και N2O για κάθε κατηγορία.

7. Όσον αφορά τις έμμεσες εκπομπές από ηλεκτρισμό (κατηγορία 2.1) είναι δυνατός ο συγκεντρωτικός υπολογισμός των εκπομπών αυτών όταν οι μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας υπερβαίνουν τους 10. Συνιστάται, ωστόσο, να γίνεται διαχωρισμός ανάλογα με τον τόπο κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. σε (α) κτίρια διοίκησης, (β) παραγωγικές εγκαταστάσεις και αποθηκευτικοί χώροι και (γ) άλλοι χώροι).

8. Για το έτος αναφοράς 2022 δεν θα συμπεριληφθούν αναφορές για απορροφήσεις.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων
Πέτρος Βαρελίδης