ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/137868/9291/30-12-2023
Κριτήρια αξιολόγησης του ουσιώδους ή μη χαρακτήρα μεταβολής των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε περιπτώσεις διαφοροποίησης περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων έργων εξορυκτικών και συναφών δραστηριοτήτων της 5ης Ομάδας της κατάταξης του άρθρου 1 του ν. 4014/2011

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/137868/9291/2023

(ΦΕΚ Β’ 874/07-02-2024)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4014/2011 (Α’ 209) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 6.

2. Την Οδηγία 2011/92/ΕΕ (Επ. Εφ. L 26, 28.1.2012, σ. 1) για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2014/52/ΕΕ (Επ. Εφ. L 124, 25.4.2014, σ. 1).

3. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21.02.2022 υπουργική απόφαση (Β’ 841) για την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με τον ν. 4014/2011.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στον καθορισμό γενικών ή ειδικότερων κριτήριων, βάσει των οποίων κρίνεται ο ουσιώδης ή μη χαρακτήρας μιας μεταβολής περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε περιπτώσεις εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίωσης ή τροποποίησης (εφεξής διαφοροποίησης) περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων έργων εξορυκτικών και συναφών δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α της 5ης ομάδας της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21.02.2022 υπουργικής απόφασης (Β’ 841), όπως ισχύει, κατ’ εφαρμογή της ακροτελεύτιας διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), λαμβάνοντας υπόψη το σημείο 24 του Παραρτήματος Ι και το σημείο 13 του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2011/1992.

Άρθρο 2
Καθορισμός γενικών και ειδικών κριτηρίων αξιολόγησης του ουσιώδους ή μη χαρακτήρα μεταβολής των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

1. Τα κριτήρια αξιολόγησης του ουσιώδους ή μη χαρακτήρα της μεταβολής των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που πρόκειται να επέλθουν σε περίπτωση διαφοροποίησης περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου ή δραστηριότητας καθορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

2. Τα γενικά κριτήρια σχετίζονται με το είδος, το μέγεθος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της διαφοροποίησης, σύμφωνα με την παρ. 1 των κριτηρίων κατάταξης που καθορίζονται στο παράρτημα Ι του ν. 4014/2011 (Α’ 209), όπως ισχύει, τα οποία αντανακλούν πλήρως τα κριτήρια που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας 2011/92/ΕΕ όπως ισχύει.

3. Τα γενικά κριτήρια αναφέρονται σε διαφοροποιήσεις που, λόγω της κλίμακάς τους, δεν εμπίπτουν στην περίπτωση της παρ. 1α του άρθρου 6 του ν. 4014/2011.

4. Τα ειδικά κριτήρια περιβάλλοντος αντιστοιχούν στις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι διαφοροποιήσεις, προκειμένου οι προκαλούμενες από αυτές μεταβολές των περιβαλλοντικών επιπτώσεων να είναι μη ουσιώδεις σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 των κριτηρίων κατάταξης που καθορίζονται στο παράρτημα Ι του ν. 4014/2011. Τα ειδικά κριτήρια Περιβάλλοντος ως ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά.

5. Όταν μια διαφοροποίηση πληροί τα σχετικά με αυτή γενικά και ειδικά κριτήρια, η μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλείται θεωρείται ως μη ουσιώδης, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες όπου η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, με ειδική αιτιολογία βασιζόμενη σε αντικειμενικά στοιχεία, αποφανθεί ότι, παρά την εκπλήρωση των κριτηρίων, η μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα είναι ουσιώδης.

6. Όταν μια διαφοροποίηση δεν πληροί τα σχετικά με αυτή γενικά και ειδικά κριτήρια, η μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλείται δεν συνεπάγεται ότι είναι απαραιτήτως ουσιώδης, αλλά ότι πρέπει να αξιολογηθεί εξ υπαρχής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4014/2011, με βάση τα ειδικά τεχνικά και περιβαλλοντικά δεδομένα της εκάστοτε εξεταζόμενης περίπτωσης. Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις διαφοροποίησης περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου ή δραστηριότητας που δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρούσας.

7. Αιτήματα για την εφαρμογή της παρούσας σε ταυτόχρονες διαφοροποιήσεις του ίδιου έργου ή δραστηριότητας, όπου η κάθε διαφοροποίηση μεμονωμένα πληροί τα κριτήρια μη ουσιωδών μεταβολών των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αξιολογούνται από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή λαμβάνοντας υπόψη τυχόν αθροιστικά ή συνεργιστικά φαινόμενα.

8. Διαδικαστικού χαρακτήρα μεταβολές που απαιτούν τροποποίηση της ΑΕΠΟ, όπως προσαρμογή της στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, ενσωμάτωση αδειών στην ΑΕΠΟ, καθώς και τροποποίηση ή προσθήκη ή κατάργηση περιβαλλοντικών όρων εάν τούτο προκύψει από νέα δεδομένα της επιστήμης και της τεχνικής στον τομέα της προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος, της λειτουργίας του έργου και της προόδου της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας θεωρούνται μη ουσιώδεις μεταβολές.

9. Σε περίπτωση που έχουν προηγηθεί άλλες τροποποιήσεις, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, προκειμένου να αξιολογήσει τον ουσιώδη ή μη χαρακτήρα της τροποποίησης, συνεκτιμά όλες τις προηγούμενες τροποποιήσεις, ιδίως, δε τους περιβαλλοντικούς όρους, όπως έχουν διαμορφωθεί μετά την τελευταία τροποποίηση.

Άρθρο 3
Εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης του ουσιώδους ή μη χαρακτήρα μεταβολής των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

1. Τα κριτήρια που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση που διενεργεί η αρμόδια αρχή σύμφωνα με την υποπαρ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4014/2011.

2. Ο φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ θα πρέπει να περιέχει τεκμηρίωση σχετικά με την εκπλήρωση των κριτηρίων της παρούσας.

Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις

Αίτημα τροποποίησης ΑΕΠΟ που εκκρεμεί κατά τη δημοσίευση της παρούσας ολοκληρώνεται με εφαρμογή των διατάξεών της, εκτός εάν ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας αιτηθεί την αξιολόγησή του βάσει του προϊσχύοντος πλαισίου.

Άρθρο 5
Ισχύς απόφασης

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παράρτημα Ι
Κριτήρια αξιολόγησης του ουσιώδους ή μη χαρακτήρα της μεταβολής των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για διαφοροποιήσεις έργων εξορυκτικών και συναφών δραστηριοτήτων.

α/α
Γενικό κριτήριο (Είδος και μέγεθος διαφοροποίησης)
Ειδικά Κριτήρια Περιβάλλοντος
V-1
Διαφοροποίηση γεωμετρικών χαρακτηριστικών εκμετάλλευσης (ύψος βαθμίδας, τελική κλίση πρανών).
ΕΚΠ1+ΕΚΠ2+ΕΚΠ3+ΕΚΠ4+ ΕΚΠ5 + ΕΚΠ6
V-2
Εγκατάσταση μονάδας διαχείρισης ΑΕΚΚ εντός ενεργού λατομείου αδρανών υλικών, ανεξαρτήτως φορέα και ιπποδύναμης.
ΕΚΠ1+ΕΚΠ2+ΕΚΠ3+ΕΚΠ7+ ΕΚΠ8
V-3
Προσθήκη εξοπλισμού ή αύξηση ισχύος του ή χωρική μεταβολή σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις υποστηρικτικές της εξόρυξης, βοηθητικές των μεταλλευτικών εργασιών, μηχανικής επεξεργασίας ή γενικότερης εξυπηρέτησης των αναγκών του λατομείου, εντός ή εκτός του λατομικού χώρου εντός του πολυγώνου της ΑΕΠΟ, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική διαφοροποίηση ισχύος (ως αποτέλεσμα επιμέρους αυξήσεων και μειώσεων) δεν υπερβαίνει το 20% της αναφερόμενης στην ΑΕΠΟ.
ΕΚΠ3 + ΕΚΠ9
V-4
Εγκατάσταση δεξαμενών νερού εξυπηρέτησης της εξορυκτικής δραστηριότητας ή δεξαμενών καθίζησης νερού.
ΕΚΠ1+ΕΚΠ2+ΕΚΠ3
V-5
Αλλαγές συνοδής οδοποιίας σύμφωνα με τα ειδικά κριτήρια της υπουργικής απόφασης της ακροτελεύτιας διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4014/2011 για τα έργα οδοποιίας.
ΕΚΠ1+ΕΚΠ2+ΕΚΠ3
V-6
Τροποποίηση σημείου εισόδου στοών προσπέλασης υπόγειων μεταλλευτικών έργων συμπεριλαμβανομένου και των βοηθητικών εγκαταστάσεων (ανεμιστήρες κ.ο.κ.) εντός του πολυγώνου της ΑΕΠΟ.
ΕΚΠ3
V-7
Τοποθέτηση ή αλλαγή θέσης δεξαμενής αποθήκευσης υγρών καυσίμων.
ΕΚΠ1+ΕΚΠ2+ΕΚΠ3+ΕΚΠ11
V-8
Μετάθεση ταινιοδρόμων εντός του πολυγώνου της ΑΕΠΟ.
ΕΚΠ1+ΕΚΠ2+ΕΚΠ3+ΕΚΠ10
V-9
Αλλαγές στη θέση και διάταξη των γεωτρήσεων αποστράγγισης εντός ζώνης αποστράγγισης ορυχείου χωρίς μεταβολή της θέσης του τελικού αποδέκτη.
ΕΚΠ1+ΕΚΠ2+ΕΚΠ3
V-10
Αύξηση των ορίων της έκτασης εκμετάλλευσης το πολύ κατά 10%.
ΕΚΠ1 +ΕΚΠ2+ΕΚΠ3+ΕΚΠ10
V-11
Αύξηση εξορυσσόμενου υλικού το πολύ κατά 20%, εντός του πολυγώνου της ΑΕΠΟ.
ΕΚΠ3
V-12
Τροποποιήσεις στα υπόγεια έργα χωρίς επίδραση στην επιφάνεια εφόσον οι πρόσθετες ποσότητες εξορυκτικών αποβλήτων υπερβαίνουν το 2% της συνολικής ποσότητας εξορυκτικών αποβλήτων της ΑΕΠΟ, εντός του πολυγώνου της ΑΕΠΟ.
ΕΚΠ3

Παράρτημα ΙΙ
Ειδικά Κριτήρια Περιβάλλοντος για διαφοροποιήσεις έργων εξορυκτικών και συναφών δραστηριοτήτων.

Κωδικός
Ειδικά Κριτήρια Περιβάλλοντος (αφορά στη διαφοροποίηση και όχι στο σύνολο του διαφοροποιούμενου έργου)
ΕΚΠ1
Λεπτομερής ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πάγιες διατάξεις διαχείρισης αποβλήτων, περιορισμού του θορύβου και πρόληψης κάθε μορφής υγρής ή αέριας ρύπανσης.
ΕΚΠ2
Λήψη μέτρων αποφυγής ατυχηματικής ρύπανσης.
ΕΚΠ3
Εφαρμόζονται αναλόγως οι όροι της ΑΕΠΟ.
ΕΚΠ4
Η διαφοροποίηση δεν υπερβαίνει το 20% όταν το ύψος βαθμίδας είναι πάνω από 15 m ή το 30% όταν το ύψος βαθμίδας είναι μικρότερο ή ίσο των 15 m.
ΕΚΠ5
Το ύψος βαθμίδας δεν υπερβαίνει τα 20 m.
ΕΚΠ6
Σε περίπτωση που το ύψος βαθμίδας υπερβαίνει τα 15 μέτρα, η εκσκαφή εκτελείται με εκσκαπτικά μέσα που έχουν ακτίνα κατακόρυφης δράσης όση και το νέο ύψος της βαθμίδας.
ΕΚΠ7
Η ισχύς της μονάδας ΑΕΚΚ δεν υπερβαίνει το 20% της ισχύος του έργου της ΑΕΠΟ ή κατατάσσεται αυτοτελώς στην κατηγορία Β.
ΕΚΠ8
Η μονάδα εγκαθίσταται και λειτουργεί είτε από τον εκμεταλλευτή του λατομείου είτε κατόπιν συναίνεσης ή σύμπραξής του με τρίτο.
ΕΚΠ9
Ο πρόσθετος εξοπλισμός αφορά σε θραύση, ταξινόμηση, πλύση ή μεταφορά των παραγόμενων υλικών, ή σε κοπή, μορφοποίηση και κατεργασία λίθων για διακοσμητικούς και οικοδομικούς σκοπούς.
ΕΚΠ10
Έχει χορηγηθεί σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας για την προστασία των δασών Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εάν η τροποποίηση καταλαμβάνει εκτάσεις υπαγόμενες στη δασική νομοθεσία.
ΕΚΠ11
Πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων, αλλά και των λοιπών λειτουργικών αναγκών των πάσης μορφής εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2023

Ο Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ