ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/99560/1814
Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρ. 4Α του άρθρου 36 του ν. 4508/2017

 

(ΦΕΚ Β 2.10.2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 4Α του άρθρου 36 του ν. 4508/2017 «Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων – Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων – Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις» (Α’ 200), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του ν. 5049/2023 (Α’ 152) και τον ν. 4483/1965 «Περί καταργήσεως του υποχρεωτικού Κρατικού Ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και άλλων τινών διατάξεων» (Α’ 118) και ιδίως το άρθρο 2 αυτού.

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Α’ 114).

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160), όπως τροποποιήθηκε.

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

7. Το π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161).

8. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

9. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130) σε συνδυασμό με το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

10. Όην υπ’ αρ. 74104/5570/08.07.2023 απόφαση με τίτλο «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου» (Β’4408/2023).

11. Την υπ’ αρ. 102928/10.7.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’4441).

12. Τον ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α’ 27) και ιδίως το άρθρο 25 αυτού.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (L 187/2014), και ιδίως το άρθρο 50.

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2472/2022 της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2022 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (L 327/2022) και ιδίως το άρθρο 37.

15. Έον Κανονισμό (ΕΕ) 2473/2022 της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2022 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 327/2022) και ιδίως το άρθρο 49.

16. Το π.δ. 108/2013 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα» (Α’ 141) και ιδίως το άρθρο 4.

17. Την υπό στοιχεία Α3714/09.09.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την παράταση της κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

18. Την υπό στοιχεία Α3711/09.09.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάλου Ελευθεροχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς, της Δημοτικής Κοινότητας Βερδι-κούσιας της Δημοτικής Ενότητας Βερδικούσιας, της Δημοτικής Κοινότητας Κρανέας της Δημοτικής Ενότητας Αντιχασίων, των Δημοτικών Κοινοτήτων Καρυάς, Κρυό-βρυσης, Συκαμινέας της Δημοτικής Ενότητας Καρυάς του Δήμου Ελασσόνας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

19. Την υπό στοιχεία Α3695/08.09.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Στυλίδας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

20. Την υπό στοιχεία Α3688/07.09.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δομοκού της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

21. Την υπό στοιχεία Α3687/07.09.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σαρωνικού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

22. Την υπό στοιχεία Α3685/07.09.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ερμιονίδας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

23. Την υπό στοιχεία Α3683/07.09.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Κοινοτήτων Νέας Επιδαύρου, Αρχαίας Επιδαύρου και Δήμαινας του Δήμου Επιδαύρου της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

24. Την υπό στοιχεία Α3678/07.09.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αίγινας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

25. Την υπό στοιχεία Α3675/07.09.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Ελυμνίων του Δήμου Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

26. Την υπό στοιχεία Α3672/07.09.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

27. Την υπό στοιχεία Α3657/07.09.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

28. Την υπό στοιχεία Α3656/07.09.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Ελάτειας του Δήμου Αμφί-κλειας – Ελάτειας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

29. Την υπό στοιχεία Α3650/07.09.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Ιστιαίας, Αιδηψού, Αρτεμισίου, και Ωρεών του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

30. Την υπό στοιχεία Α3638/06.09.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και την παράταση των αποφάσεων κήρυξης για τους Δήμους Φαρσάλων, Τεμπών, Κιλελέρ και Αγιάς.

31. Την υπό στοιχεία Α3630/07.09.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

32. Την υπό στοιχεία Α3626/06.09.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

33. Την υπό στοιχεία Α3625/06.09.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της των Δημοτικών Ενοτήτων Καλλιφωνίου, Κάμπου, Καρδίτσας και Μητρόπολης του Δήμου Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και την παράταση των αποφάσεων κήρυξης για τις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

34. Την υπό στοιχεία Α3617/06.09.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Κονότητας Αλμυροποτάμου της Δημοτικής Ενότητας Στυραίων του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

35. Την υπό στοιχεία Α3613/06.09.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Νηλέως και Κηρέως του Δήμου Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και την ενημέρωση για το γεγονός ότι η Δημοτική Κοινότητα Αγίας Άννας της Δημοτικής Κοινότητας Νηλέως είναι ήδη κηρυγμένη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

36. Την υπό στοιχεία Α3610/06.09.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Κοινότητας Αερινού της ΔΕ Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου, του Δήμου Αλοννήσου και του Δήμου Σκοπέλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και την παράταση των αποφάσεων κήρυξης για τις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων.

37. Την υπό στοιχεία Α3604/05.09.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Άννας της Δημοτικής Ενότητας Νηλέως του Δήμου Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

38. Την υπό στοιχεία Α3816/14.09.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Κοινοτήτων Μετσόβου, Ανηλίου και Βοτονοσίου της Δημοτικής Ενότητας Μετσόβου και της Δημοτικής Ενότητας Μηλέας του Δήμου Μετσόβου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.

39. Την υπό στοιχεία Α3799/13.09.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

40. Την υπό στοιχεία Α3798/13.09.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

41. Την υπό στοιχεία Α3852/15.09.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπετσών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

42. Το από 20.09.2023 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/97123/1777/22.09.2023), με το οποίο γνω-μοδοτεί, κατά λόγω αρμοδιότητας, για το παρόν μέτρο, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν 5000/2022 (Α’ 226).

43. Το υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/96456/1767/20.09.23 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

44. Την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/96575/2338/21.09.2023 Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

45. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει και από την υπό σημείο 44 εισήγηση, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αντικείμενο – Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εξειδίκευση των διατάξεων της παρ. 4Α του άρθρου 36 του ν. 4508/2017 που αφορά στην κάλυψη των εξόδων έκτακτου ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη παροχή και έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης αδειούχου εγκαταστάτη (εφεξής ΥΔΕ) των κτισμάτων που επλήγησαν από τις πλημμύρες και βρίσκονται σε περιοχές της επικράτειας, που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), από την θεομηνία με την ονομασία «Daniel».

Άρθρο 2

Δικαιούχοι – Κριτήρια για την καταβολή

1. Δικαιούχοι είναι οι χρήστες των παροχών του άρθρου 1, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας, οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

α) Ήταν συνδεδεμένοι νόμιμα στο ελληνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου 2023.

β) Στην παροχή για την οποία αιτούνται έκτακτο έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης και έκδοση ΥΔΕ, διεκόπη η ηλεκτροδότηση μεταξύ της 4ης και της 11ης Σεπτεμβρίου 2023 και παραμένει εκτός ηλεκτροδότησης μέχρι την υποβολή της αίτησης, όπως επιβεβαιώνεται από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε, ή αν έχει επανασυνδεθεί, αυτό έχει γίνει με την έκδοση νέας ΥΔΕ.

γ) Το κτίσμα στο οποίο λαμβάνει χώρα ο έκτακτος έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων βρίσκεται σε περιοχές της επικράτειας που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας (υπ’ αρ. 17 έως και 41 σημεία προοιμίου), σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), και έχει πληγεί από τη θεομηνία με την ονομασία «Daniel».

δ) i. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων, η δαπάνη του άρθρου 1 να μην έχει καλυφθεί από άλλα μέτρα ενίσχυσης ή/και ασφαλιστήρια συμβόλαια.

ii. Εάν μέρος της δαπάνης έχει καλυφθεί με κάποιον ή κάποιους από τους ως άνω τρόπους, ο δικαιούχος δύνα-ται να λάβει ενίσχυση στο πλαίσιο της παρούσης, ίση με τη διαφορά του ποσού που προβλέπεται στο άρθρο 4 κατωτέρω και του ποσού που του έχει ήδη καταβληθεί.

2. Ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει προβεί σε έκτακτο έλεγχο των ηλεκτρικών του εγκαταστάσεων προκειμέ-νου να διαπιστωθεί η αρτιότητα της εσωτερικής εγκατάστασης καθώς και των στοιχείων αυτής στον περιβάλλοντα χώρο (γραμμή πίνακα – μετρητή, γείωση) και να έχει εκδοθεί η σχετική ΥΔΕ από Αδειούχο Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη που κατέχει τη σχετικώς απαιτούμενη εκ της νομοθεσίας επαγγελματική άδεια (σημείο 16 προοιμίου).

3. Στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων που ανήκουν σε επιχειρήσεις, οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει των Κανονισμών 651/2014, 2472/2022 και 2473/2022, κατά περίπτωση, αναλόγως του τομέα δραστηριοποίησης της επιχείρησης. Ως «επιχείρηση», νοείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι των Κανονισμών 651/2014, 2472/2022 και 2473/2022. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα.

Άρθρο 3

Υποβολή και εξέταση αιτήσεων

1. Ο δικαιούχος υποβάλλει έγχαρτα στην κατά τόπο αρμόδια Περιοχή του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) ή ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. αίτηση για επιδότηση του έκτακτου ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης και της έκδοσης ΥΔΕ, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτημα για την υπαγωγή στο παρόν πρόγραμμα επιδότησης του κόστους έκτακτου ελέγχου της εσωτερικής εγκατάστασης κτισμάτων που επλήγησαν από τις πλημμύρες κατά τα ως άνω αναφερόμενα και έκδοσης της σχετικώς απαιτούμενης ΥΔΕ, στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται έγχαρτα.

β) Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος που εκδίδεται μέσω gov.gr ή με ψηφιακή υπογραφή ή με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στην οποία θα δηλώνει ότι:

i. Είναι ο χρήστης της παροχής για την οποία ζητά τον έκτακτο έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και την έκδοση υπεύθυνης δήλωσης αδειούχου εγκαταστάτη (ΥΔΕ). ii. Πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας και συγκεκριμένα του άρθρου 2 αυτής. Ειδικά για την περίπτωση της περ. δ)ϊϊ της παρ. 1 του άρθρου 2, ο δικαιούχος δηλώνει και το ποσόν που αιτείται να του καταβληθεί.

iii. Αποδέχεται να καταβληθεί το αναλογούν ποσό στον Αδειούχο Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη, καθώς και τον ΑΦΜ και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) αυτού, στον οποίο θα γίνει η καταβολή του σχετικού ποσού από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

iv. Όλα τα στοιχεία, πληροφορίες και έγραφα που προσκομίζει στο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ή αναρτά στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. είναι αληθή, ακριβή και έγκυρα.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη ο οποίος έκανε τον έκτακτο έλεγχο και ο οποίος εξέδωσε τη σχετική ΥΔΕ μέσω gov.gr ή με ψηφιακή υπογραφή ή με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία δηλώνει ότι πληρούνται για το εκάστοτε συγκεκριμένο αίτημα υπαγωγής οι προϋποθέσεις της παρ. 1.γ) του άρθρου 2, με ρητή αναφορά του αριθμού της παροχής και της διεύθυνσης του ακινήτου.

δ) Την ΥΔΕ που εκδόθηκε για την συγκεκριμένη εγκατάσταση κατόπιν νέου ελέγχου αυτής.

ε) Φορολογικό παραστατικό του Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη προς τον χρήστη της παροχής για τον υλοποιηθέντα επανέλεγχο και την έκδοση της ΥΔΕ.

2. Εάν πληρούνται τα σωρευτικώς τιθέμενα κριτήρια του άρθρου 2 και έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά του άρθρου 3, ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., υπό την ιδιότητά του ως Διαχειριστής του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 36 του ν. 4508/2017, καταβάλλει, σύμφωνα και με τα προ-βλεπόμενα στο άρθρο 4, την επιδότηση για τον επανέλεγχο και την έκδοση της σχετικής ΥΔΕ, απευθείας στον Αδειούχο Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη που συνέταξε και υπέγραψε/εξέδωσε τη σχετική ΥΔΕ.

Άρθρο 4

Καταβολή κόστους επανελέγχου των εγκαταστάσεων και έκδοσης της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)

1. Η καταβολή θα γίνεται μέχρι την εξάντληση του διατιθέμενου ποσού, όπως αυτό ορίζεται στη παρ. 4Α του άρθρου 36 του ν. 4508/2017, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 5049/2023 (Α’ 152).

2. Το ύψος του ποσού της επιδότησης για τα έξοδα του έκτακτου ελέγχου της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης και της έκδοσης του σχετικώς απαιτούμενου πιστοποιητικού ΥΔΕ προκύπτει από το φορολογικό παραστατικό του Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη. Για τις κατηγορίες των οικιακών παροχών, των παροχών κοινοχρήστων και των παροχών δημόσιας χρήσης το ποσό της επιδότησης καλύπτει και τη δαπάνη Φ.Π.Α., ενώ για τις μη οικιακές παροχές ο Φ.Π.Α. δεν επιδοτείται. Η επιδότηση δεν δύναται να υπερβαίνει τα ακόλουθα ποσά ανά παροχή:

α) Οικιακές παροχές (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.): εκατόν τριάντα (130) ευρώ.

β) Παροχές κοινοχρήστων και παροχές δημόσιας χρήσης (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.):

i) για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας έως και 35 kVA, τριακόσια πενήντα ευρώ (350) ευρώ.

ii) για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη από 35 kVA έως και 85 kVA, οχτακόσια ευρώ (800) ευρώ.

iii) για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη από 85 kVA έως και 250 kVA, χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ.

iv) για παροχή που συνδέεται στη μέση τάση, χίλια εφτακόσια ευρώ (1.700) ευρώ.

γ) Μη οικιακές παροχές (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α):

i) για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας έως και 35 kVA, διακόσια ογδόντα (280) ευρώ.

ii) για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη από 35 kVA έως και 85 kVA, εξακόσια πενήντα (650) ευρώ.

iii) για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη από 85 kVA έως και 250 kVA, χίλια πενήντα (1.050) ευρώ.

iv) για παροχή που συνδέεται στη μέση τάση, χίλια τριακόσια εβδομήντα ευρώ (1.370) ευρώ.

3. Όταν η επιδότηση καταβάλλεται για εγκαταστάσεις που ανήκουν σε επιχείρηση, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Ο χρόνος καταβολής της επιδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας Daniel.

β) Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα που αφορούν τη χορήγηση της επιδότησης διατηρούνται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.).

γ) Το ποσό της ενίσχυσης δυνάμει της παρούσας, συνυπολογιζόμενων τυχόν άλλων ενισχύσεων που έχει λάβει η ίδια επιχείρηση προς αποκατάσταση της επελθούσας από τη θεομηνία Daniel ζημίας της καθώς και τυχόν ασφαλιστικής αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% της επελθούσας ζημίας όπως ορίζεται στα άρθρο 50 του ΕΚ 651/2014, 37 του 2473/2022 και το άρθρο 49 του 2472/2022 κατά περίπτωση.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος – Δημοσίευση

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας
Υφυπουργός Εθνικής

και Οικονομικών
Οικονομίας και Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Υφυπουργός
Κλιματικής Κρίσης

Περιβάλλοντος
και Πολιτικής

και Ενέργειας
Προστασίας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΔΟΥΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ