ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/72919/1459

Τροποποίηση της Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (Β’/1403) όπως ισχύει

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ ΔΗΕ/72919/1459/12-8-2019

(ΦΕΚ Β’ 3290/27-08-2019)

Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’/133).

2. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’/160).

3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων… και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’/114).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’/121).

5. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67409/8288/23.07.2019 (Β’/3107) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμο Θωμά.

6.Τις διατάξεις των άρθρων 52, 55, 56 και 140 του ν. 4001/2011 (Α’/179).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 (Α’/79), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (Β’/1403), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/οικ.26884/15.12.2010 (Β’/ 1963), Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/οικ.2036/31.1.2011 (Β’/302), Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/οικ.4541/28.2.2011 (Β’/322), Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/οικ.6713/24.3.2011 (Β’/475), Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 29891/29.12.2011 (Β’/3254), Δ5-ΗΛ/Β/ Φ.1.20/οικ. 878/17.1.2013 (Β’/94), Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 21235/20.11.2013 (Β’ 2957) αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, την Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.23823/23.12.2013 (Β’/3274) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, την Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 10205/12.6.2014 (Β’/1657) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152/2018 (Β’/242) του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

9. Την υπ’ αριθμ. ΠΔ5/ΗΛ/Β/Φ1Β/12924/13.6.2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας» (Β’/1040), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε διαδοχικά από την υπ’αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/19046/24.9.2010 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ένταξη του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου Κ.Ο.Τ.στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας» (Β’/1614) και στη συνέχεια από την υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β7Φ.1/οικ. 27547/2.12.2011 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ορισμός Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)» (Β’/2783).

10. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Β’/832/09.04.2013) και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 33, 34 και 44.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (Β’/1403), όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 αντικαθίσταται από το εδάφιο:
«Όσοι έχουν ενταχθεί στο Κ.Ο.Τ απαιτείται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της οριζόμενης από τις κείμενες διατάξεις ή της παραταθείσας με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, οπότε και διενεργείται επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο Κ.Ο.Τ.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2019

Ο Υφυπουργός
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ