ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70248/2434
Καθορισμός μεθοδολογίας και μαθηματικού τύπου, για τον υπολογισμό της διοικητικά καθοριζόμενης μοναδιαίας τιμής για κάθε κατηγορία μονάδων παραγωγής και για τα χαρτοφυλάκια Α.Π.Ε. στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ηλεκτρικής Ενέργειας) του άρθρου 12Α του ν. 4425/2016 (Α’ 185).
(ΦΕΚ Β 3517/6.7.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

3. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

4. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

7. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179).

8. Τον ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 185) και ιδίως την παρ. 8 του άρθρου 12Α, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 122 του ν. 4951/2022 (Α’ 129).

9. Τον ν. 4839/2021 «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέ-ρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 181) και ιδίως το εξηκοστό πρώτο άρθρο.

10. Τον Κανονισμό λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 18 του ν. 4425/2016 (Α’ 185) (απόφαση ΡΑΕ 1116/2018, Β’ 5914).

11. Την υπό στοιχεία Υ.Π.ΕΝ./ΔΠΔΑ/69482/1546/ 05.07.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

12. Το γεγονός ότι, σύμφωνα και με την υπό σημείο 11 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι o καθορισμός της μεθοδολογίας και του μαθηματικού τύπου, ο οποίος εφαρμόζεται από τον Φορέα Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας για τον υπολογισμό της διοικητικά καθοριζόμενης μοναδιαίας τιμής για κάθε κατηγορία μονάδων παραγωγής και για τα χαρτοφυλάκια Α.Π.Ε., καθώς και η ρύθμιση κάθε άλλου θέματος σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 12Α ν. 4425/2016 (Α’ 185).

Άρθρο 2 Μεθοδολογία υπολογισμού της διοικητικά καθοριζόμενης μοναδιαίας τιμής για κάθε κατηγορία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα

1. Η διοικητικά καθοριζόμενη μοναδιαία τιμή στο πλαίσιο της Αγοράς Επόμενης Ημέρας [Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών (ΡΤΕΠ σε €/MWhel)] υπολογίζεται την προτελευταία εργάσιμη μέρα κάθε μήνα (εφεξής «ημέρα υπολογισμού») και αφορά την τιμή που λαμβάνεται υπόψη για τις εκκαθαρίσεις του επόμενου μήνα (μήνας εφαρμογής) με βάση τον πίνακα της παρούσας για κάθε κατηγορία μονάδων παραγωγής, με βάση τα ακόλουθα μεγέθη:

α. Κόστος Εξόρυξης Λιγνίτη (ΚΕΛ), εκφραζόμενο σε €/MWh καυσίμου: 20 €/MWh καυσίμoυ.

β. Μέσος Βαθμός Απόδοσης Μονάδας (ΜΒΑΜ) μετά τις ιδιοκαταναλώσεις καθοριζόμενος ως εξής:

– Λιγνιτικές: 0,285

– Συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου (Φ.Α CCGT): 0,50

– Ανοικτού κύκλου φυσικού αερίου (Φ.Α ΟCGT): 0,35

γ. Μέση Τιμή Δικαιωμάτων Εκπομπών CO2 (ΜΤΔΕ) εκφραζόμενη σε €/τόνο CO2: Ο αριθμητικός μέσος όρος του προϊόντος EUA Futures για τις ημέρες του μήνα που προηγούνται της ημέρας υπολογισμού, όπως υπολογίζεται από τον Φορέα Εκκαθάρισης, με την χρήση των ημερήσιων τιμών που ανακοινώνονται από το Intercontinental Exchange (ICE) για τη σειρά με λήξη τον Δεκέμβριο του έτους του μήνα εφαρμογής (δηλαδή λήξη το Δεκέμβριο του 2022 για τους μήνες εφαρμογής Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2022, και λήξη το Δεκέμβριο του 2023 για τους μήνες εφαρμογής Ιανουάριο έως Ιούνιο του 2023) στη ιστοσελίδα του, στρογγυλοποιημένος σε δύο (2) δεκαδικά ψηφία.

δ. Μέση Τιμή Φυσικού Αερίου (ΜΤΦΑ) εκφραζόμενη σε €/MWh: Ο αριθμητικός μέσος όρος εκφρασμένος σε 2 δεκαδικά, των ημερήσιων μέσων τιμών TTF για τον μήνα παράδοσης (m), που ταυτίζεται με το μήνα εφαρμογής, κατά τις εργάσιμες ημέρες Λονδίνου Η.Β. του αμέσως προηγούμενου μήνα (m-1) από τον μήνα παράδοσης, όπως αυτές προκύπτουν κάθε ημέρα ως μέσος όρος, εκφρασμένος σε 2 δεκαδικά, των τιμών Bid και Offer που δημοσιεύονται στο περιοδικό «ICIS European Spot Gas Markets» στον πίνακα «TTF Price Assessment €/MWh», και αφορούν τις ημέρες του μήνα (m-1) που προηγούνται της ημέρας υπολογισμού.

ε. Μέσος Συντελεστής Εκπομπών (ΜΣΕΟ εκφραζόμενος σε tCO2/MWh ηλεκτρικής παραγωγής μετά τις ιδιοκαταναλώσεις και καθοριζόμενος ως εξής:

– Λιγνιτικές: 1,38

– Συνδυασμένος κύκλος φυσικού αερίου (Φ.Α CCGT): 0,38

– Ανοικτός κύκλος φυσικού αερίου (Φ.Α ΟCGT): 0,54

στ. Σταθερό Κόστος Λειτουργίας και Συντήρησης (ΣΚΛΣ) εκφραζόμενο σε €/MWh ηλεκτρικής παραγωγής μετά τις ιδιοκαταναλώσεις και καθοριζόμενο ως εξής: Λιγνιτικές: 22, Συνδυασμένος κύκλος φυσικού αερίου (Φ.Α CCGT): 8, Ανοικτός κύκλος φυσικού αερίου (Φ.Α QCGT): 3.

ζ. Λοιπά Κόστη Φυσικού Αερίου (ΛΚΦΑ) εκφραζόμενα (σε €/MWh φυσικού αερίου ανωτέρας θερμογόνου δύναμης): 3,5 €/MWhκαυσίμου.

η. Συντελεστής Κατωτέρας Θερμογόνου Δύναμης (ΣΚΘΔ): 0,90.

2. Οι ΡΤΕΠ που προκύπτουν από τους μαθηματικούς τύπους, στρογγυλοποιούνται σε δύο (2) δεκαδικά ψηφία.

3. Ειδικά, για την εφαρμογή των διατάξεων των εδαφίων γ και δ της παρούσας, κατά την πρώτη ημέρα υπολογισμού, λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς του Φορέα Εκκαθάρισης όλα τα δεδομένα του προηγούμενου μήνα.

Τεχνολογία

Ηλεκτροπαραγωγής

Ρυθμιζόμενη Τιμή Αποζημίωσης (RegP)
Λιγνιτικές Μονάδες= ΚΕΛ/ΜΒΑΜ+ ΜΤΔΕ x ΜΣΕC + ΣΚΛΣ
Μονάδες Φυσικού Αερίου Συνδυασμένου Κύκλου= [(ΜΤΦΑ + ΛΚΦΑ)/ΣΚΘΔ ]/ΜΒΑΜ + ΜΤΔΕ x ΜΣΕC + ΣΚΛΣ
Μονάδες Φυσικού Αερίου

Ανοιχτού Κύκλου

= [(ΜΤΦΑ + ΛΚΦΑ)/ΣΚΘΔ ]/ΜΒΑΜ + ΜΤΔΕ x ΜΣΕC + ΣΚΛΣ

Άρθρο 3

Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών για τα Μεγάλα Υδροηλεκτρικά και τα Χαρτοφυλάκια ΑΠΕ

Η Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών καθορίζεται για τα Μεγάλη Υδροηλεκτρικά και τα Χαρτοφυλάκια ΑΠΕ, ως εξής:

α. Μεγάλα Υδροηλεκτρικά: 112 €/MWhel

β. Χαρτοφυλάκια ΑΠΕ: 85 €/MWhel

Άρθρο 4 Υπολογισμός από τον Φορέα Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας

1. Ο υπολογισμός της Ρυθμιζόμενης Τιμής Εσόδων Παραγωγών ανά κατηγορία μονάδων παραγωγής πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση, αφορά ένα ημερολογιακό μήνα (μήνας εφαρμογής, m), και πραγματοποιείται την ημέρα υπολογισμού του προηγούμενου μήνα (m-1).

2. Αν για οποιαδήποτε λόγο κάποια από τα απαιτούμενα μεγέθη του άρθρου 2 δεν είναι διαθέσιμα κατά την ημέρα υπολογισμού σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ο Φορέας Εκκαθάρισης χρησιμοποιεί τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες τιμές.

3. Ο Φορέας Εκκαθάρισης μετά τον υπολογισμό αποστέλλει τις υπολογιζόμενες τιμές στη ΡΑΕ καθώς και τα αντίστοιχα μεγέθη και τις πηγές αυτών. Η ΡΑΕ αναρτά στην ιστοσελίδα της τις υπολογιζόμενες Ρυθμιζόμενες Τιμές Εσόδων Παραγωγών μαζί με τα λοιπά δεδομένα της εφαρμογής του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2022

Οι Υπουργοί

Οικονομικών             Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ