ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/55413/1079
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/ 02.01.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μη οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχές ισχύος μέχρι και 35 kVA, καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, που έχουν κύρια δραστηριότητα με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10.71, καθώς και καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχή αγροτικής χρήσης» (Β’ 3), για την επέκταση χορήγησης επιδότησης για τους μήνες Δεκέμβριο του έτους 2022 και Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του έτους 2023.

 

(ΦΕΚ Β’ 3358/19.5.2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. A) Την παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ιδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 181).

Β) Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/02.01.2023 κοινή υπουργική απόφαση «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μη οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχές ισχύος μέχρι και 35 kVA, καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, που έχουν κύρια δραστηριότητα με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10.71, καθώς και καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχή αγροτικής χρήσης» (Β’ 3).

2. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

6. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

7. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’4805).

8. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).

9. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

10. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

11. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

12. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

13. Την ανακοίνωση αριθ. 2022/C 131 I/01 της Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό Πλαίσιο κρίσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, όπως τροποποιήθηκε με τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C/2022/5342 και C/2022/426/01 (εφεξής το Προσωρινό Πλαίσιο), καθώς και την ανακοίνωση αριθ. 2023/C 101/03 της Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό Πλαίσιο κρίσης και μετάβασης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας (εφεξής το Προσωρινό Πλαίσιο κρίσης και μετάβασης).

14. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Β’ 832).

15. Τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 509/2018 απόφαση της ΡΑΕ (Β’ 2307).

16. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Β’ 4658/2020), που τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 1000/2021 απόφαση της ΡΑΕ (Β’ 6256).

17. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Κώδικας ΜΔΝ), όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 39/2014 απόφαση της ΡΑΕ (Β’ 304).

18. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 395/2016 απόφαση της ΡΑΕ (Β’ 78).

19. Την υπ’ αρ. 1443/2020 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Θέσπιση Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης» (Β’ 4737).

20. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/435/09.02.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικιακών καταναλωτών» (Β’ 603).

21. Την υπό στοιχεία C(2022) 7146/3.10.2022 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: «State Aid SA.103978 (2022/N) – Greece TCF: Subsidy Scheme to non-household electricity consumers up to 35 kVA, operating as bakeries or on an agricultural tariff».

22. Την υπό στοιχεία C(2023) 3351/16.05.2023 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: «State Aid SA.106574 (2023/N) – Greece TCTF: Subsidy Scheme to non-household electricity consumers up to 35 kVA, operating as bakeries or on an agricultural tariff (amendments to SA.103978)».

23. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/136705/11164/23.12.2022 ηλεκτρονική αλληλογραφία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

24. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/53894/1052/16.05.2023 υπηρεσιακό σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

25. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/54073/1326/16.05.2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

26. Το γεγονός ότι, σύμφωνα και με την υπό σημείο 25 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν αναμένεται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/02.01.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μη οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχές ισχύος μέχρι και 35 kVA, καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, που έχουν κύρια δραστηριότητα με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10.71, καθώς και καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχή αγροτικής χρήσης.», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/02.01.2023 κοινής υπουργικής απόφασης

1. Στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/02.01.2023 κοινής υπουργικής απόφασης, όπου η φράση «Προσωρινού πλαισίου κρίσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό την στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας» προστίθεται και η φράση «και του Προσωρινού πλαίσιο κρίσης και μετάβασης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

Άρθρο 2
Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/02.01.2023 κοινής υπουργικής απόφασης

Στο άρθρο 2 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/02.01.2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Δικαιούχοι της επιδότησης», το στοιχείο Β) αντικαθίσταται ως εξής:

«Β) Από τον μήνα Φεβρουάριο του 2022 έως τον μήνα Ιούλιο του 2022 ήταν συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αναπροσαρμόζονται με βάση την χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας («Εφεξής κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας») και από τον μήνα Αύγουστο του έτους 2022 έως το μήνα Ιούνιο του έτους 2023 είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή σε τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 138 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), όπως ισχύει. («Εφεξής κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής»).»

Άρθρο 3
Τροποποίηση του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/02.01.2023 κοινής υπουργικής απόφασης

Στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/02.01.2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Διάρκεια Χορήγησης Επιδότησης – Μεθοδολογία Υπολογισμού του Ύψους Επιδότησης», γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του έτους 2022 καθώς και για την κατανάλωση των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου του έτους 2023 και χορηγείται επιπλέον των επιδοτήσεων που ορίζονται με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/435/09.02.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικιακών καταναλωτών» (ΦΕΚ Β’603/2022), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.».

2. Στην παρ. 2 προστίθεται 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο και 15ο εδάφιο ως εξής:

«Για τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2022, για όλους τους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 2 εκτός αυτών με παροχή αγροτικής χρήσης και αυτών που έχουν κύρια δραστηριότητα με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10.71, ήτοι αρτοποιεία, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των εκατόν σαράντα εννιά (149) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 2000 kWh, ενώ για το υπερβάλλον μέρος κατανάλωσης, η μοναδιαία επιδότηση είναι μηδενική. Για τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2022, για τους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 2 που έχουν κύρια δραστηριότητα με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10.71, ήτοι αρτοποιεία, ανεξαρτήτως ορίου ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των εκατόν σαράντα εννιά (149) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης, ενώ για τους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 2 με παροχή αγροτικής χρήσης ανεξαρτήτως ορίου ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα επτά (187) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης. Για τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2023, για όλους τους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 2 εκτός αυτών με παροχή αγροτικής χρήσης και αυτών που έχουν κύρια δραστηριότητα με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10.71, ήτοι αρτοποιεία, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα οκτώ (158) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 2000 kWh, ενώ για το υπερβάλλον μέρος κατανάλωσης, η μοναδιαία επιδότηση είναι μηδενική. Για τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2023, για τους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 2 που έχουν κύρια δραστηριότητα με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10.71, ήτοι αρτοποιεία, ανεξαρτήτως ορίου ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα οκτώ (158) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης, ενώ για τους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 2 με παροχή αγροτικής χρήσης ανεξαρτήτως ορίου ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα έξι (196) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης. Για τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2023, για όλους τους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 2 εκτός αυτών με παροχή αγροτικής χρήσης, η μοναδιαία επιδότηση είναι μηδενική, ενώ για τους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 2 με παροχή αγροτικής χρήσης ανεξαρτήτως ορίου ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης. Για τον μήνα Μάρτιο του έτους 2023, για όλους τους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 2 εκτός αυτών με παροχή αγροτικής χρήσης, η μοναδιαία επιδότηση είναι μηδενική, ενώ για τους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 2 με παροχή αγροτικής χρήσης ανεξαρτήτως ορίου ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης. Για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του έτους 2023, για όλους τους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 2 εκτός αυτών με παροχή αγροτικής χρήσης, η μοναδιαία επιδότηση είναι μηδενική, ενώ για τους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 2 με παροχή αγροτικής χρήσης ανεξαρτήτως ορίου ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των δεκαπέντε (15) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης.».

3. Στις παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/02.01.2023 κοινής υπουργικής απόφασης, όπου η φράση «Προσωρινού Πλαισίου» προστίθεται η φράση «και του Προσωρινού πλαισίου κρίσης και μετάβασης».

4. Η παρ. 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«Όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τομείς, για τους οποίους ισχύουν διαφορετικά μέγιστα ποσά σύμφωνα με το Τμήμα 2.1 του Προσωρινού Πλαισίου και του Προσωρινού πλαισίου κρίσης και μετάβασης του στοιχείου 13) του προοιμίου της παρούσας, για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο και δεν σημειώνεται υπέρβαση του μέγιστου συνολικού ποσού ανά ενιαία επιχείρηση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Προσωρινό Πλαίσιο και το Προσωρινό πλαίσιο κρίσης και μετάβασης του στοιχείου 13) του προοιμίου της παρούσας.»

Άρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 6 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/02.01.2023 κοινής υπουργικής απόφασης

Στο άρθρο 6 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/02.01.2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Υποχρεώσεις και έλεγχοι στο πλαίσιο χορήγησης ενισχύσεων για τις παροχές δικαιούχων με παροχές επιχειρήσεων σύμφωνα με το υποκεφάλαιο 2.1 του Προσωρινού πλαισίου του στοιχείου 13) του προοιμίου της παρούσας» γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου ως εξής:

«Υποχρεώσεις και έλεγχοι στο πλαίσιο χορήγησης ενισχύσεων για τις παροχές δικαιούχων με παροχές επιχειρήσεων σύμφωνα με το Τμήμα 2.1 του Προσωρινού Πλαισίου και του Προσωρινού πλαισίου κρίσης και μετάβασης».

2. Στις παρ. 1, 3, 7 και 9 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/02.01.2023 κοινής υπουργικής απόφασης, όπου η φράση «Προσωρινού Πλαισίου» προστίθεται η φράση «και του Προσωρινού πλαισίου κρίσης και μετάβασης».

3. Η παρ. 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. δημοσιεύει στον ιστότοπό της τις σχετικές πληροφορίες για κάθε μεμονωμένη ενίσχυση άνω των 100.000 ευρώ σε δικαιούχους, καθώς και για κάθε μεμονωμένη ενίσχυση άνω των 10.000 ευρώ σε δικαιούχους που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργίας και της αλιείας, σύμφωνα με το Τμήμα 3 του Προσωρινού Πλαισίου και του Προσωρινού πλαισίου κρίσης και μετάβασης.»

Άρθρο 5
Τροποποίηση του παραρτήματος της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/02.01.2023 κοινής υπουργικής απόφασης

1. Το σημείο 1 του Παραρτήματος Ι αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Αιτείται να λάβει την επιδότηση μέρους της αύξησης της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας βάσει του τμήματος 2.1 του Προσωρινού πλαισίου και του Προσωρινού πλαισίου κρίσης και μετάβασης».

2. Στα σημεία 3, 11 και 16 του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/02.01.2023 κοινής υπουργικής απόφασης, όπου η φράση «Προσωρινού Πλαισίου» προστίθεται η φράση «και του Προσωρινού πλαισίου κρίσης και μετάβασης».

3. Το σημείο 13 του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/02.01.2023 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση που δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τομείς στους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με το Τμήμα 2.1 του Προσωρινού Πλαισίου και του Προσωρινού πλαισίου κρίσης και μετάβασης, διασφαλίζει ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο και δεν σημειώνεται υπέρβαση του μέγιστου συνολικού ποσού ανά ενιαία επιχείρηση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Προσωρινό Πλαίσιο και το Προσωρινό Πλαίσιο κρίσης και μετάβασης του στοιχείου 13 του προοιμίου της παρούσας.»

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/02.01.2023 (Β’ 3) απόφαση, όπως ισχύει.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2023

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρόφιμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ