ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/38024/1432
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/ 109471/1763/18.11.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών, των οποίων οι παροχές συνδέονται στη χαμηλή τάση» (Β’ 5402).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(ΦΕΚ Β 1956/19.4.2022)

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4839/2021 «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέ-ρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 181) και ιδίως το εξηκοστό πρώτο άρθρο.

2. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

6. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

7. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

8. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Β’ 832/2013).

9. Τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 509/2018 Απόφαση ΡΑΕ (Β’ 2307).

10. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Κώδικας ΜΔΝ), όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 39/2014 απόφαση της ΡΑΕ (Β’ 304).

11. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 395/2016 απόφαση της ΡΑΕ (Β’ 78/2017).

12. Την υπ’ αρ. 1443/2020 απόφαση ΡΑΕ «Θέσπιση Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης» (Β’ 4737).

13. Τα μερίδια εκπροσώπησης προμηθευτών στη Χαμηλή Τάση για τις αγροτικές παροχές, σύμφωνα με το από

15.12.2021 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (ΑΠ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/97054/1486/18.10.2021).

14. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/109471/1763/

18.11.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμο-λογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών, των οποίων οι παροχές συνδέονται στη χαμηλή τάση.» (Β’ 5402).

15. Το γεγονός ότι η χρηματοδότηση του ειδικού λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» θα προέλθει από μέρος των εσόδων που προκύπτουν από πλειστη-ριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα με την υποπερ. στ) της περ. Α.2.1 της παρ. Α.2. του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό.

16. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/10144/357/3.2.2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

17. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/10598/234/ 17.03.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

18. Το γεγονός ότι, σύμφωνα και με την υπό σημείο 17 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/109471/ 1763/18.11.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών, των οποίων οι παροχές συνδέονται στη χαμηλή τάση», ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του άρθρου 6 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΗΕ/109471/1763/18.11.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 6 αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Προκειμένου η επιδότηση να υπολογισθεί και να εφαρμοσθεί επί της καταμετρηθείσας κατανάλωσης των δικαιούχων κατά την περίοδο εφαρμογής του μέτρου, ο αρμόδιος διαχειριστής δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τα αναλυτικά στοιχεία που υπέβαλαν οι Προμηθευτές, που περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο 11ψήφιο αριθμό παροχής δικαιούχου, χρονική περίοδο που ο συγκεκριμένος πελάτης ανήκει σε μία από τις επιμέρους κατηγορίες δικαιούχων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας και εφόσον δεν έχουν προκύψει αναιτιολόγητες αποκλίσεις κατά τον έλεγχο που πραγματοποιεί η ΡΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 7, αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ και στον ΔΑΠΕΕΠ μέχρι την 31η Μαΐου 2022:

α) τις πραγματικές ανά μήνα καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας όλων των δικαιούχων κατά την περίοδο εφαρμογής του μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη και τον περιορισμό κατανάλωσης του άρθρου 3, αλλά και την αναφερόμενη μεθοδολογία επιμερισμού που περιγράφεται στο ίδιο άρθρο και

β) τους προμηθευτές στους οποίους ανήκαν κατά την περίοδο αυτή.

4. Ο αρμόδιος διαχειριστής δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ και στον ΔΑΠΕΕΠ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 τις πραγματικές ανά μήνα καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας όλων των δικαιούχων, οι οποίες δεν είχαν καταμετρηθεί μέχρι την 30η Απριλίου 2022 και διορθώσεις ή συμπληρώσεις ελλιπών μετρήσεων ενέργειας. Σε περίπτωση που και μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις δικαιούχων των οποίων δεν έχει καταμετρηθεί η κατανάλωση, δεν πραγματοποιείται σχετική χρεοπίστωση από τον ΔΑΠΕΕΠ προς τους Προμηθευτές που τους εκπροσωπούν.

5. Ο ΔΑΠΕΕΠ εντός 15 ημερών από την σχετική ενημέρωση από τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου και τα ποσά που έχουν ήδη πιστωθεί στους Προμηθευτές, προβαίνει, ύστερα από έλεγχο των ανωτέρω, σε εκκαθάριση και εκτελεί τις σχετικές χρεοπιστώσεις προς τους Προμηθευτές για την απόδοση του συνόλου της επιδότησης του άρθρου 3.».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2022

Οι Υπουργοί

Περιβάλλοντος Οικονομικώνκαι Ενέργειας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ