ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/125322/2161/2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/2.1.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μη οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχές ισχύος μέχρι και 35 kVA, καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, που έχουν κύρια δραστηριότητα με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10.71, καθώς και καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχή αγροτικής χρήσης.» (Β’ 3), όπως ισχύει, για την επέκταση χορήγησης επιδότησης για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του έτους 2023

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/125322/2161

(ΦΕΚ Β’ 6800/01.12.2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. A) To άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021 «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 181), και ιδίως την παρ. 3 αυτού.

Β) Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/02.01.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μη οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχές ισχύος μέχρι και 35 kVA, καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, που έχουν κύρια δραστηριότητα με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10.71, καθώς και καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχή αγροτικής χρήσης.» (Β’ 3), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/55413/1079/18.5.2023 (Β’ 3358) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ισχύει.

2. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

4. Το Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

5. Την υπ’ αρ. 74104/5570/08.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου» (Β’ 4408).

6. Το Π.Δ.70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

7. Το Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση του Π.Δ.77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

8. Το Π.Δ.132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

9. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

10. Το Π.Δ.97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

11. Την υπ’ αρ. 102928/10.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’4441).

12. Την υπό στοιχεία 2022/C 131 I/01 ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο κρίσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας όπως τροποποιήθηκε με τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C/2022/5342 και C/2022/426/01 (εφεξής το Προσωρινό Πλαίσιο), καθώς και την υπό στοιχεία 2023/C 101/03 ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο κρίσης και μετάβασης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας (εφεξής το Προσωρινό Πλαίσιο κρίσης και μετάβασης).

13. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Β’ 832).

14. Τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 509/2018 Απόφαση ΡΑΕ (Β’ 2307).

15. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Β’ 4658/2020), που τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 1000/2021 απόφαση της ΡΑΕ (Β’ 6256).

16. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Κώδικας ΜΔΝ), όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 39/2014 απόφαση της ΡΑΕ (Β’ 304).

17. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 395/2016 απόφαση της ΡΑΕ (Β’ 78).

18. Την υπ’ αρ. 1443/2020 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Θέσπιση Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης» (Β’ 4737).

19. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/435/9.2.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικιακών καταναλωτών» (Β’ 603).

20. Την υπό στοιχεία C(2022) 7146/3.10.2022 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: «State Aid SA.103978 (2022/N) – Greece TCF: Subsidy Scheme to non-household electricity consumers up to 35 kVA, operating as bakeries or on an agricultural tariff».

21. Την υπό στοιχεία C(2023) 3351/16.05.2023 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: «State Aid SA.106574 (2023/N) – Greece TCTF: Subsidy Scheme to non-household electricity consumers up to 35 kVA, operating as bakeries or on an agricultural tariff (amendments to SA.103978)».

22. Την από 10.8.2023 έως και 15.9.2023 επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ) με την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδίως το από 15.9.2023 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

23. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/103698/1860/10.10.2023 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

24. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/104070/2528/17.10.2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

25. Το γεγονός ότι, σύμφωνα και με την υπό σημείο 24 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν υφίσταται ανάγκη για συνεισφορά από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις επιδοτήσεις των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2023 και ως εκ τούτου δεν αναμένεται η επιβάρυνσή του,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/2.1.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μη οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχές ισχύος μέχρι και 35 kVA, καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, που έχουν κύρια δραστηριότητα με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10.71, καθώς και καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχή αγροτικής χρήσης.» (Β’ 3), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Προσθήκη άρθρου 1Α στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/02.01.2023 κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει

Μετά το άρθρο 1, προστίθεται άρθρο 1Α ως εξής:

«Άρθρο 1Α Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς της παρούσας:

Α) Στην «ενιαία επιχείρηση», σύμφωνα και με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 (L 352), περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους: α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας,

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης, ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις εν λόγω σχέσεις μέσω φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις, εφόσον ασκούν το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή σε όμορες αγορές.

Β. Ως «ατομική επιχείρηση» νοείται κάθε επιχείρηση που δεν είναι ενιαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω περίπτωση Α.

Γ. Ως «επιχειρήσεις» νοείται το σύνολο των ατομικών και ενιαίων επιχειρήσεων κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις Α και Β.»

Άρθρο 2
Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/02.01.2023 κοινής υπουργικής απόφασης

Το στοιχείο Β) του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/02.01.2023 κοινή υπουργική απόφαση «Δικαιούχοι της επιδότησης» αντικαθίσταται ως εξής:

«Β) Από τον μήνα Φεβρουάριο του 2022 έως τον μήνα Ιούλιο του 2022 ήταν συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αναπροσαρμόζονται με βάση την χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας («Εφεξής κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας») και από τον μήνα Αύγουστο του έτους 2022 έως το μήνα Οκτώβριο του έτους 2023 είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή σε τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 138 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), όπως ισχύει.

(«Εφεξής κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής»)».

Άρθρο 3
Τροποποίηση του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/02.01.2023 κοινής υπουργικής απόφασης

Στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/2.1.2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Διάρκεια Χορήγησης Επιδότησης – Μεθοδολογία Υπολογισμού του Ύψους Επιδότησης» γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του έτους 2022 καθώς και για την κατανάλωση των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου του έτους 2023 και χορηγείται επιπλέον των επιδοτήσεων που ορίζονται με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/435/09.02.2022 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικιακών καταναλωτών» (Β’ 603).».

2. Στην παρ. 2 προστίθεται το 16ο, 17ο και 18ο εδάφιο ως εξής:

«Για τον μήνα Ιούλιο του έτους 2023, για όλους τους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 2 εκτός αυτών με παροχή αγροτικής χρήσης, η μοναδιαία επιδότηση είναι μηδενική, ενώ για τους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 2 με παροχή αγροτικής χρήσης ανεξαρτήτως ορίου ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των δεκαπέντε (15) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης. Για τον μήνα Αύγουστο του έτους 2023, για όλους τους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 2 εκτός αυτών με παροχή αγροτικής χρήσης, η μοναδιαία επιδότηση είναι μηδενική, ενώ για τους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 2 με παροχή αγροτικής χρήσης ανεξαρτήτως ορίου ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης. Για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του έτους 2023, για όλους τους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 2 εκτός αυτών με παροχή αγροτικής χρήσης, η μοναδιαία επιδότηση είναι μηδενική, ενώ για τους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 2 με παροχή αγροτικής χρήσης ανεξαρτήτως ορίου ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των δεκαπέντε (15) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης.».

3. Στην παρ. 6 προστίθεται 2ο εδάφιο ως εξής:

«Ως ημερομηνία χορήγησης νοείται η ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι ή εκκαθαριστικού, με τον οποίο πιστώνεται το ποσό της επιδότησης στον δικαιούχο.»

4. Η παρ. 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει στο πλαίσιο της παρούσας κάθε δικαιούχος του άρθρου 2 με διαφορετική δραστηριότητα από αυτές που αναφέρονται στις παρ. 7 και 8 του παρόντος, σε επίπεδο ατομικής ή ενιαίας επιχείρησης, αθροιζόμενο με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση χορηγείται βάσει του τμήματος 2.1 του Προσωρινού Πλαισίου του στοιχείου 13) του προοιμίου της παρούσας δε δύναται να υπερβαίνει τα 2.000.000 €, συνυπολογιζόμενων τυχόν λοιπών ενισχύσεων που έχει λάβει η ατομική ή ενιαία επιχείρηση, βάσει του τμήματος 2.1 του Προσωρινού Πλαισίου και του Προσωρινού πλαισίου κρίσης και μετάβασης του στοιχείου 13) του προοιμίου της παρούσας, όπως ειδικότερα ενισχύσεις των παρ. 7 και 8. Στο ποσό των 2.000.000 € περιλαμβάνονται κάθε μορφής φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις.»

5. Η παρ. 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Όταν μια ατομική ή ενιαία επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τομείς, για τους οποίους ισχύουν διαφορετικά μέγιστα ποσά σύμφωνα με το Τμήμα 2.1 του Προσωρινού Πλαισίου και του Προσωρινού πλαισίου κρίσης και μετάβασης του στοιχείου 13) του προοιμίου της παρούσας, για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο και δεν σημειώνεται υπέρβαση του μέγιστου συνολικού ποσού ανά ατομική ή ενιαία επιχείρηση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Προσωρινό Πλαίσιο και το Προσωρινό πλαίσιο κρίσης και μετάβασης του στοιχείου 13) του προοιμίου της παρούσας.»

Άρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 4 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/02.01.2023 κοινής υπουργικής απόφασης

Στο άρθρο 4 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/ 2.1.2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία απόδοσης της επιδότησης στους δικαιούχους» γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο Προμηθευτής, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έκδοση λογαριασμού στον οποίο περιλαμβάνεται επιδότηση δυνάμει της παρούσας, ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο, ενδεικτικά με ηλεκτρονικό μήνυμα, τους εν δυνάμει δικαιούχους:

α) σχετικά με την δυνατότητα επιδότησης της ηλεκτρικής τους κατανάλωσης βάσει του άρθρου 3, και το ύψος αυτής,

β) αναλυτικά για το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης κατά το πρότυπο του Παραρτήματος Ι,

γ) σχετικά με την υποχρέωση εκ μέρους τους να υποβάλουν την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου να τους χορηγηθεί η ανωτέρω επιδότηση,

δ) ότι αν παρέλθει χρονικό διάστημα 10 ημερών από την παρούσα ενημέρωση και δεν έχει υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση από τον εν δυνάμει δικαιούχο προς τον Προμηθευτή τότε νοείται i) ότι ο δικαιούχος αποδέχεται ότι εκπληρώνει τους όρους της υπεύθυνης δήλωσης ως προς τα σημεία 1- 9 και 12-15, ii) ότι δεν εμπίπτει στην περίπτωση της ενιαίας επιχείρησης, iii) ότι όλες οι ενισχύσεις που έχει λάβει βάσει του τμήματος 2.1 του Προσωρινού Πλαισίου και του Προσωρινού πλαισίου κρίσης και μετάβασης δεν υπερβαίνουν το μέγιστο συνολικό ποσό ανά ατομική επιχείρηση σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Προσωρινό Πλαίσιο και το Προσωρινό Πλαίσιο κρίσης και μετάβασης του στοιχείου 13 του προοιμίου της παρούσας,

ε) ότι εφόσον κατά την ενημέρωση από τον Προμηθευτή, το συνολικό ποσό επιδοτήσεων που τους έχει χορηγηθεί με βάση το Προσωρινό Πλαίσιο και το Προσωρινό Πλαίσιο κρίσης και μετάβασης υπερβαίνει το ανώτατο όριο ενίσχυσης, στο οποίο υπάγονται με βάση τις παρ. 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 3, οφείλουν πριν την παρέλευση χρονικού διαστήματος 10 ημερών να ενημερώσουν τον Προμηθευτή τους, καθώς και

στ) ότι αν μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι:

αα) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2,

ββ) δεν ικανοποιούνται τα σημεία 1-9 και 12-15 της υπεύθυνης δήλωσης μερικώς ή στο σύνολό τους,

γγ) οι ενισχύσεις που έχουν λάβει βάσει του τμήματος 2.1 του Προσωρινού Πλαισίου και του Προσωρινού πλαισίου κρίσης και μετάβασης υπερβαίνουν το μέγιστο συνολικό ποσό του άρθρου 3 και

δδ) σε περίπτωση ενιαίων επιχειρήσεων, δεν έχει υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση προς τον Προμηθευτή, τότε οφείλουν να επιστρέψουν την καταβληθείσα ενίσχυση προσαυξημένη με το επιτόκιο ανάκτησης της ΕΕ, όπως αυτό ορίζεται από τις οικείες διατάξεις, και δε δύνανται να εισπράξουν νέα ενίσχυση, έως την πλήρη επιστροφή του καταβληθέντος ποσού.»

2. Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στην περίπτωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης από τον δικαιούχο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1, η διαδικασία υποβολής καθορίζεται από τον Προμηθευτή κατά το πρότυπο υπεύθυνης δήλωσης του Παραρτήματος Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Ειδικά, οι εν δυνάμει δικαιούχοι που εμπίπτουν στην περίπτωση της ενιαίας επιχείρησης, προκειμένου να τους χορηγηθεί η επιδότηση του άρθρου 3, υποβάλλουν υποχρεωτικά στον Προμηθευτή τους υπεύθυνη δήλωση κατά το πρότυπο του Παραρτήματος Ι, με βάση διαδικασία που ορίζει ο κάθε Προμηθευτής».

3. Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με την επιφύλαξη του στοιχείου δ) της παρ. 1, με την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης από τους δικαιούχους, ο Προμηθευτής ελέγχει την πληρότητά της, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας, καθώς και το ποσό που δύνανται να λάβουν οι δικαιούχοι, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 3 και 6 της παρούσας και πιστώνει την επιδότηση του άρθρου 3.»

4. Στην παρ. 4 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 εκδίδεται ανακεφαλαιωτικός λογαριασμός ανά δικαιούχο, από τον εκάστοτε Προμηθευτή, ο οποίος τον εκπροσωπεί ή τον εκπροσωπούσε κατά την περίοδο εφαρμογής του παρόντος μέτρου. Ο ανακεφαλαιωτικός λογαριασμός περιλαμβάνει το συνολικό ποσό επιδότησης ανά δικαιούχο καταναλωτή για όλη την περίοδο εφαρμογής του μέτρου, κατά την οποία ο εκάστοτε Προμηθευτής τον εκπροσωπεί ή για ορισμένη περίοδο εφαρμογής του μέτρου, κατά την οποία ο εκάστοτε Προμηθευτής τον εκπροσωπούσε. Ο ανακεφαλαιωτικός λογαριασμός περιλαμβάνει και την τιμολόγηση κατανάλωσης, που εντάσσεται στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου και δεν έχει τιμολογηθεί. Κατά την έκδοση του ανακεφαλαιωτικού λογαριασμού ακολουθείται η διαδικασία ενημέρωσης της παρ. 1 του παρόντος.»

5. Η παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η πίστωση της επιδότησης στους δικαιούχους γίνεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή, ο οποίος τον εκπροσωπούσε κατά την περίοδο εφαρμογής του παρόντος μέτρου. Για το σκοπό αυτό, ο Προμηθευτής καταχωρεί στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του δικαιούχου σχετική πιστωτική εγγραφή, με την ένδειξη «Κρατική Επιδότηση-Ειδικές Κατηγορίες Καταναλωτών».»

Άρθρο 5
Τροποποίηση του άρθρου 5 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/02.01.2023 κοινής υπουργικής απόφασης

Στο άρθρο 5 της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/02.01.2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Υποχρεώσεις προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, αρμοδίων Διαχειριστών και Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας» γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Το στοιχείο ζ) της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ) Επιπλέον, για το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου, οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, οφείλουν να αποστείλουν στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο περιλαμβάνει τα αναλυτικά στοιχεία και δεδομένα κάθε εν δυνάμει δικαιούχου-επιχείρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4, σε μορφοποίηση υποδεικνυόμενη από την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.»

2. Στην παρ. 1 προστίθεται στοιχείο η) ως εξής:

«η) Οι Προμηθευτές ενημερώνουν την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. στην περίπτωση που σε κάποιον δικαιούχο έχουν πιστώσει ποσά μεγαλύτερα ή ίσα του 80% του συνολικού ποσού ενίσχυσης, που μπορεί να λάβει στο πλαίσιο της παρούσας ο εν δυνάμει δικαιούχος σύμφωνα με τις παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 3.

3. Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. εντός 10 ημερών από τη λήψη των στοιχείων της παρ. 1 από τους Προμηθευτές, χορηγεί την επιδότηση του άρθρου 3 στον δικαιούχο πιστώνοντας στον Προμηθευτή, που τον εκπροσωπεί, ποσό, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του άρθρου 3 της παρούσας, μέχρι το 80% του μέγιστου ποσού ενίσχυσης που μπορεί να λάβει ο εκάστοτε δικαιούχος σύμφωνα με τις παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 3 και το στοιχείο η) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Σε τακτά χρονικά διαστήματα και όχι αργότερα από την παρέλευση 13 μηνών από την λήξη του μέτρου, η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. υπολογίζει εκ νέου τα ποσά, βάσει των στοιχείων που λαμβάνει από τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου και τους Προμηθευτές της παρ. 1 και προβαίνει στην σχετική εκκαθάριση αποδίδοντας στους Προμηθευτές τυχόν υπολειπόμενο ποσό.»

Άρθρο 6
Τροποποίηση του άρθρου 6 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/02.01.2023 κοινής υπουργικής απόφασης

Στο άρθρο 6 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/2.1.2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Υποχρεώσεις προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, αρμοδίων Διαχειριστών και Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας» γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η επιδότηση προς τους δικαιούχους του άρθρου 2 χορηγείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του υποκεφαλαίου 2.1 του Προσωρινού Πλαισίου και του Προσωρινού πλαισίου κρίσης και μετάβασης του στοιχείου 13) του προοιμίου της παρούσας.»

2. Η παρ. 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Στην περίπτωση της εκ των υστέρων διαπίστωσης υπέρβασης του ανώτατου ορίου ενίσχυσης της παρ. 1, για την εκάστοτε επιχείρηση, η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. ανακτά τη χορηγηθείσα ενίσχυση στο σύνολό της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προσαυξημένη με το επιτόκιο ανάκτησης της ΕΕ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και ο δικαιούχος δε δύναται να εισπράξει νέα ενίσχυση, έως ότου συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου»

Άρθρο 7
Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/02.01.2023 κοινής υπουργικής απόφασης

Στο Παράρτημα Ι της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/2.1.2023 κοινής υπουργικής απόφασης γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Το σημείο 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης, λαμβάνοντας υπόψη το ποσό που πρόκειται να πιστωθεί από τον Προμηθευτή, σε συνάρτηση με ποσά που δόθηκαν από άλλους Προμηθευτές ή από άλλους φορείς βάσει του τμήματος 2.1 του Προσωρινού Πλαισίου και του Προσωρινού πλαισίου κρίσης και μετάβασης, δεν υπερβαίνει τα όρια όπως ορίζονται στις παρ. 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 3 της παρούσας. Στην περίπτωση, κατά την οποία το συνολικό ποσό όλων επιδοτήσεων που έχει λάβει η επιχείρηση – δικαιούχος αθροιζόμενο με την επιδότηση που πρόκειται να δοθεί με την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση υπερβαίνει τα όρια, όπως ορίζονται στις παρ. 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 3 της παρούσας, τότε ο Προμηθευτής πιστώνει επιδότηση δυνάμει της παρούσας μέχρι τα αντίστοιχα προβλεπόμενα όρια.»

2. Το πρώτο εδάφιο του σημείου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Όλες τις ενισχύσεις που έχει λάβει βάσει του τμήματος 2.1 του Προσωρινού Πλαισίου και του Προσωρινού πλαισίου κρίσης και μετάβασης από άλλους Προμηθευτές βάσει της παρούσας ή από άλλα προγράμματα, σε επίπεδο ατομικής ή ενιαίας επιχείρησης:»

3. Το σημείο 13 αντικαθίσταται ως εξής:

«13. Σε περίπτωση που δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τομείς στους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με το Τμήμα 2.1 του Προσωρινού Πλαισίου και του Προσωρινού πλαισίου κρίσης και μετάβασης, διασφαλίζει ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο και δεν σημειώνεται υπέρβαση του μέγιστου συνολικού ποσού ανά επιχείρηση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Προσωρινό Πλαίσιο και το Προσωρινό Πλαίσιο κρίσης και μετάβασης του στοιχείου 13 του προοιμίου της παρούσας.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/02.01.2023 (Β’ 3) απόφαση.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΔΟΥΚΟΥ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ