ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/112266/2012/2023
Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας του άρθρου 40 του ν. 4994/2022 (Α’ 215)

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/112266/2012/2023

(ΦΕΚ Β’ 6312/06-11-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 40 του ν. 4994/2022, «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» (Α’ 215), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 91 του ν. 5027/2023 (Α’ 48), και ιδίως την παρ. 12 αυτού.

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

3. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179).

4. Τον ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 185).

5. Τον ν. 4839/2021 «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 181) και ιδίως το άρθρο εξηκοστό πρώτο αυτού.

6. Τον ν. 4951/2022 «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Β’ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος.» (Α’ 129) και ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 138 αυτού.

7. Το Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α’ 131).

8. Το Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

9. Την υπ’ αρ. 74104/5570/08.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου» (Β’ 4408).

10. Το Π.Δ.70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

11. Το Π.Δ.132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

12. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

13. Την υπ’ αρ. 102928/10.07.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’4441).

14. Την υπ’ αρ. 1116/2018 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας «Έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 18 του ν. 4425/2016 (Α’ 185), ως ισχύει» (Β’ 5914).

15. Την υπ’ αρ. 1090/2018 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας «Έγκριση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4425/2016 (Α’ 185), όπως ισχύει» (Β’ 5910).

16. Την υπ’ αρ. 18/2022 πρόταση της ΡΑΕ «Πρόταση επί της εφαρμογής του «Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 40 του ν. 4994/2022 (Α’ 215)», η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 0-100227/21.12.2022 έγγραφο της Αρχής.

17. Την ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 18/2022 πρότασης της ΡΑΕ «Πρόταση επί της εφαρμογής του «Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 40 του ν. 4994/2022 (Α’ 215)», η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπό στοιχεία 0-100694/23.01.2023 έγγραφο της Αρχής.

18. Την υπ’ αρ. 5/2023 πρόταση της ΡΑΕ «Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 18/2022 γνωμοδότησης ΡΑΕ σχετικά με την «Πρόταση επί της εφαρμογής του «Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 40 ν. 4994/2022», σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του άρθρου 91 ν. 5027/2023», η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπό στοιχεία 0-101458/06.03.2023 έγγραφο της Αρχής.

19. Την υπ’ αρ. 6/2023 πρόταση της ΡΑΕ «Συμπλήρωση και επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 5/2023 γνωμοδότησης ΡΑΕ σχετικά με την εφαρμογή του «Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 40 ν. 4994/2022, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 91 ν. 5027/2023», η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπό στοιχεία 0-101771/24.03.2023 έγγραφο της Αρχής.

20. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΓΕΟΠΥ/54277/4/17.05.2023 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Παράταση περιόδου ισχύος Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ηλεκτρικής Ενέργειας) του άρθρου 12Α του ν. 4425/2016 (Α’ 185)» (Β’ 3312).

21. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/80965/1519/28.07.2023 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Παράταση περιόδου ισχύος Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ηλεκτρικής Ενέργειας) του άρθρου 12Α του ν. 4425/2016 (Α’ 185)» (Β’ 4802).

22. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/38417/771/06.04.2023 υπηρεσιακό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

23. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/38545/978/10.04.2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

24. Το γεγονός ότι, σύμφωνα και με την υπό σημείο 23 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 1 Νοεμβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΔΟΥΚΟΥ