ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/111281/4111/2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/87027/2890/30.08.2022 κοινής απόφασης των Υπουργων Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 37 του ν. 4936/2022 (Α’ 105)» (Β’ 4658)

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/111281/4111/2022

(ΦΕΚ Β’ 5537/26-10-2022)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

3. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

4. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

6. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

7. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

9. Τον ν. 4978/2022, με του οποίου το άρθρο πρώτο κυρώθηκε ο «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων -Κ.Ε.Δ.Ε.» (Α’ 190), ιδίως το άρθρο 2 αυτού.

10. Το π.δ. 16/1989 «Κανονισμός Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.» (Α’ 6), ιδίως το άρθρο 55 αυτού.

11. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179).

12. Τον ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 185).

13. Τον ν. 4839/2021 «Κύρωση της από 26.07.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 03.06.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 06.09.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 181) και ιδίως το άρθρο εξηκοστό πρώτο.

14. Τον ν. 4936/2022 «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’ 105) και ιδίως το άρθρο 37.

15. Τον Κανονισμό λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 18 του ν. 4425/2016 (Α’ 185), (υπ’ αρ. 1116/2018, Β’ 5914 απόφαση ΡΑΕ).

16. Τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4425/2016 (Α’ 185), (υπ’ αρ. 1090/2018, Β’ 5910 απόφαση ΡΑΕ).

17. Την πρόταση της ΡΑΕ «Πρόταση επί της εφαρμογής της μεθοδολογίας του άρθρου 37 του ν. 4936/2022 (Α’ 105)», η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπό στοιχεία Ο-97482/07.10.2022 έγγραφο της Αρχής (υπό στοιχεία ΑΠ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/103576/9781/10.10.2022).

18. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/87027/2890/ 30.08.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 37 του ν. 4936/2022 (Α’ 105)» (Β’ 4658).

19. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/109119/2421/ 21.10.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

20. Το γεγονός ότι, σύμφωνα και με την υπό σημείο 19 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/87027/2890/30.8.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 37 του ν. 4936/2022 (Α’ 105)» ως ακολούθως:

(α) Η παρ. 7 στο άρθρο 2 αντικαθίσταται, ως εξής:

«7. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4936/2022, το ποσό της Έκτακτης Εισφοράς του παραγωγού p για τον μήνα m του έτους y, Έκτακτη Εισφορά (ΕΕ)m(y) p διαμορφώνεται ως εξής:

Έκτακτη Εισφορά (ΕΕ)m(y) p= 90%

*[ΔΜΠΚm(y) p* (Ι-ΠΣΠσΤm(y) p) -Εκπτώσειςm(y) p- εΔΣΑΗΕm(y) p]

Σε περίπτωση που το ποσό της Έκτακτης Εισφοράς του παραγωγού p για τον μήνα m του έτους y είναι αρνητικό τότε αυτό θεωρείται ίσο με το μηδέν.

Τα ποσά ΠΣΠσΤm(y) p και Εκπτώσειςm(y) p σχετίζονται αμιγώς με την δραστηριότητα της αγοράς προμήθειας, όπως εξασκείται είτε από τον ίδιο τον παραγωγό είτε από συνδεόμενη με αυτόν εταιρεία.

– Ως ΠΣΠσΤm(y) p ορίζεται το Ποσοστό Συμβάσεων Προμήθειας Σταθερής Τιμής που αντιστοιχεί στον υπόχρεο παραγωγό p και αφορά τον μήνα m του έτους y. Για τον υπολογισμό του εν λόγω ποσοστού λαμβάνονται, εφόσον πιστοποιηθούν από ορκωτό λογιστή, οι ποσότητες που διατέθηκαν ανά μήνα εξέτασης από προμηθευτή, ο οποίος είναι το ίδιο πρόσωπο με τον υπόχρεο ή συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013, Α’ 167), σε τελικούς καταναλωτές δυνάμει συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που δεν αναπροσαρμόζονται με βάση τη διακύμανση των τιμών στις ως άνω αγορές και που έχουν συναφθεί πριν την 1η Οκτωβρίου 2021, χωρίς μεταγενέστερη μεταβολή στους όρους αυτών, προς το σύνολο των ποσοτήτων που διατέθηκαν στους τελικούς καταναλωτές, εντός του ίδιου μήνα από τον ως άνω προμηθευτή.

– Ως Εκπτώσειςm(y) p νοούνται οι εκπτώσεις που αντιστοιχούν στον υπόχρεο παραγωγό p και δηλώνονται από τους συνδεδεμένους με αυτόν προμηθευτές, και αποδίδονται τον μήνα m του έτους y.

Το ποσό επί του οποίου θα υπολογιστεί η Έκτακτη Εισφορά πρέπει να απομειωθεί:

i. Με τα ποσά επί των εκπτώσεων συνέπειας, εφόσον έχουν χορηγηθεί επί κυμαινόμενων τιμολογίων και έχουν χορηγηθεί επί της πραγματικής κατανάλωσης»,

ii. με τα ποσά των λοιπών εκπτώσεων που έχουν παρασχεθεί υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, σωρευτικά συντρέχουσες:

α) Οι εκπτώσεις να έχουν παρασχεθεί σε πελάτες που έχουν συνάψει συμβάσεις προμήθειας με κυμαινόμενα τιμολόγια,

β) οι εκπτώσεις να έχουν χορηγηθεί επί της πραγματικής -ήτοι εκκαθαρισμένης- κατανάλωσης ενέργειας (δηλαδή έκπτωση σε ευρώ ανά kWh εκκαθαρισμένης κατανάλωσης), καθώς τυχόν εκπτώσεις που έχουν χορηγηθεί σε «έναντι» λογαριασμούς επανυπολογίζονται από τον Προμηθευτή κατά την έκδοση του «εκκαθαριστικού» λογαριασμού.

Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας διάταξης, διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που υφίστανται περισσότεροι του ενός παραγωγοί οι οποίοι «συνδέονται» με έναν προμηθευτή κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013, Α’ 167), τότε ως ποσό έκπτωσης για κάθε παραγωγό p λαμβάνεται το δηλωμένο ποσό έκπτωσης από τον προμηθευτή κατά την αναλογία της εγκατεστημένης ισχύος των επιμέρους παραγωγών.

– Το ποσό εΔΣΑΗΕm(y) p σχετίζεται αμιγώς με την δραστηριότητα της χονδρεμπορικής αγοράς και αφορά στις εκροές που προκύπτουν από διμερή συμβόλαια που έχουν δηλωθεί από τους παραγωγούς σύμφωνα με την παρ. 2(δ) του άρθρου 37 του νόμου και αφορούν στον μήνα m του έτους y.

Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό των ανωτέρω ποσών η έννοια του «μήνα αναφοράς» ερμηνεύεται ως αφορώσα στην κατανάλωση του εκάστοτε μήνα, βάσει της τελικής εκκαθάρισης, ανεξαρτήτως του μήνα που εν τέλει αυτή η κατανάλωση εκκαθαρίστηκε. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να συγχέεται με τον χρόνο που η κατανάλωση αυτή τιμολογήθηκε, είτε με έναντι είτε με εκκαθαριστικό λογαριασμό».

(β) Στην παρ. 8 του άρθρου 2 η φράση «της παρ. 8» αντικαθίσταται από τη φράση «της παρ. 7» και η παρ. 8 του άρθρου 2 διαμορφώνεται, ως εξής:

«8. Τα μεγέθη της παρ. 7 υπολογίζονται βάσει, α) των επισήμων στοιχείων που παρέχονται από τους λειτουργούς των χονδρεμπορικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, ΑΔΜΗΕ και ΕΧΕ, για τον υπολογισμό του ποσού βάσης, και β) των πιστοποιημένων από ορκωτό λογιστή στοιχείων των ΠΣΠσΤm(y) p,Εκπτώσειςm(y) p,εΔΣΑΗΕm(y) p ανά παραγωγό και συνδεόμενο προμηθευτή».

(γ) Στο άρθρο 3 η παρ. 1 αντικαθίσταται, ως εξής:

«1. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) προσδιορίζει το ποσό της έκτακτης εισφοράς για κάθε υπόχρεο παραγωγό σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 2 της παρούσας μεθοδολογία. Για το σκοπό αυτό, έως την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης τελικής εκκαθάρισης της κατανάλωσης του κάθε μήνα εξέτασης σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 2 της παρούσας, ο προσδιορισμός του ποσού της εισφοράς, εφεξής προσωρινό ποσό έκτακτης εισφοράς, λαμβάνει χώρα βάσει των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων στοιχείων που υπολογίζουν και αποστέλλουν αμελλητί στη ΡΑΕ οι υπόχρεοι παραγωγοί ή οι συνδεόμενοι προμηθευτές. Η υποβολή των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων στοιχείων για τον προσδιορισμό του προσωρινού ποσού έκτακτης εισφοράς γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, χωρίς όμως, να απαιτείται σχετική πιστοποίηση από ορκωτό λογιστή. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας τελικής εκκαθάρισης, το ποσό της έκτακτης εισφοράς, εφεξής οριστικό ποσό έκτακτης εισφοράς, προσδιορίζεται εκ νέου από τη ΡΑΕ βάσει των τελικών στοιχείων, όπως αυτά πιστοποιούνται από ορκωτό λογιστή. Τα τελικά πιστοποιημένα στοιχεία υποβάλλονται στη ΡΑΕ σύμφωνα με τις προβλέψεις του Παραρτήματος ΙΙ, το αργότερο έως την 1η Φεβρουαρίου 2023, ακόμα και αν η διαδικασία τελικής εκκαθάρισης δεν έχει ολοκληρωθεί, στην οποία περίπτωση τα δηλωθέντα στοιχεία αφορούν αποκλειστικά στις εκκαθαρισμένες καταναλώσεις. Τα ποσά της εισφοράς, προσωρινό και οριστικό, που προσδιορίζονται από τη ΡΑΕ κοινοποιούνται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και στους υπόχρεους».

(δ) Στο άρθρο 3 προστίθεται παρ. 5, ως εξής:

«5. Η διαδικασία των παρ. 2 έως και 4 εφαρμόζεται για την κοινοποίηση, επιβολή, βεβαίωση, είσπραξη, καταβολή και απόδοση του προσωρινού και του οριστικού ποσού έκτακτης εισφοράς, όπως αυτά προσδιορίζονται από τη ΡΑΕ σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος.

(α) Στην περίπτωση που το οριστικό ποσό της έκτακτης εισφοράς υπερβαίνει το προσωρινό ποσό έκτακτης εισφοράς επιβάλλεται και βεβαιώνεται η διαφορά μεταξύ του προσωρινού και του οριστικού ποσού έκτακτης εισφοράς.

(β) Στην περίπτωση που το οριστικό ποσό έκτακτης εισφοράς υπολείπεται του προσωρινού ποσού, η απόφαση επιβολής της έκτακτης εισφοράς της παρ. 2 του παρόντος άρθρου τροποποιείται από την εκδούσα υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποστέλλονται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ακριβές αντίγραφο της τροποποιημένης απόφασης και ατομικό φύλλο έκπτωσης (ΑΦΕΚ). Εφόσον ο υπόχρεος παραγωγός έχει ήδη καταβάλει το προσωρινό ποσό έκτακτης εισφοράς στην κατά περίπτωση αρμόδια Δ.Ο.Υ. της ΑΑΔΕ, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό της έκτακτης εισφοράς πιστώνεται σε λογαριασμό του υπόχρεου παραγωγού από:

βα) Τον Διαχειριστή του ειδικού λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», «ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.», εάν η κατά περίπτωση αρμόδια Δ.Ο.Υ. της ΑΑΔΕ έχει αποδώσει το αχρεωστήτως καταβληθέν προσωρινό ποσό έκτακτης εισφοράς στον εν λόγω ειδικό λογαριασμό. Για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ο υπόχρεος προσκομίζει βεβαίωση καταβολής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της ΑΑΔΕ,

ββ) την κατά περίπτωση αρμόδια Δ.Ο.Υ. της ΑΑΔΕ, εάν αυτή δεν έχει αποδώσει το αχρεωστήτως καταβληθέν προσωρινό ποσό έκτακτης εισφοράς στον ειδικό λογαριασμό «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης».

(ε) Μετά το Παράρτημα Ι προστίθεται Παράρτημα ΙΙ, ως εξής:

«Παράρτημα ΙΙ – Υποβολή τυποποιημένων στοιχείων

Προκειμένου η Αρχή να προσδιορίσει το ποσό της έκτακτης εισφοράς, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης, η υποβολή των στοιχείων περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

1. Επιστολή/βεβαίωση ορκωτού λογιστή, στην οποία θα πιστοποιούνται:

α) Η διαδικασία ελέγχου.

β) Τα αριθμητικά αποτελέσματα του ελέγχου, ήτοι:

i. Τα ποσά επιστροφής (σε ευρώ) δυνάμει Διμερών Συμβάσεων Αγοροπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας που εμπίπτουν στην παρ. 7 του άρθρου 2 της κοινής υπουργικής απόφασης. Τα εν λόγω στοιχεία -όπου αυτά υπάρχουν- πρέπει να δηλωθούν από τους υπόχρεους παραγωγούς σύμφωνα τον Πίνακα Α.

ii. Τις ποσότητες (σε MWh) που διατέθηκαν από την εταιρεία κατά τη δραστηριοποίησή της ως εκπρόσωπος φορτίου σε τελικούς καταναλωτές δυνάμει συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που δεν αναπροσαρμόζονται με βάση τη διακύμανση των τιμών στις ως άνω αγορές και που έχουν συναφθεί πριν την 1η Οκτωβρίου 2021, χωρίς μεταγενέστερη μεταβολή στους όρους αυτών, καθώς και τις συνολικές ποσότητες (σε MWh) οι οποίες διατέθηκαν από την εταιρεία στους τελικούς καταναλωτές εντός του ίδιου μήνα κατανάλωσης,

iii. τα ποσά (σε ευρώ) των εκπτώσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 7 του άρθρου 2 της κοινής υπουργικής απόφασης και αποδόθηκαν από την εταιρεία προς τους τελικούς καταναλωτές μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας βάσει της εκκαθαρισμένης κατανάλωσής τους, με διακριτή αναγραφή των εκπτώσεων συνέπειας.

Πίνακας Α

ΜήναςΑναφοράς
Συμβόλαιο
Αντισυμβαλλόμενος Προμηθευτής
ΗμερομηνίαΣύναψης
Ημ/νίαΈναρξης

Ισχύος
Ημ/νίαΛήξης Ισχύος
Ποσότητα Ενέργειας [MWh]
Τιμή Συμβολαίου [€/MWh]
ΕπιστραφένΠοσό [€]
Οκτ-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιουν-

 

 

 

 

 

 

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

Η αποστολή των ανωτέρω σημείων (ii), (iii) πρέπει να γίνει σύμφωνα με τη μορφή του πίνακα Β όπως παρακάτω: Πίνακας Β

ΜήναςΑναφοράς
Κατανάλωση Σταθερών Τιμολογίων [MWh]
ΣυνολικήΚατανάλωση [MWh]
ΠοσοστόΣταθερών Τιμολογίων [%]
ΕκπτώσειςΣυνέπειας επί κυμαινόμενων τιμολογίων [€]
Λοιπές Εκπτώσεις που δόθηκαν σε €/kWh επί κυμαινόμενων τιμολογίων [€]
Οκτ-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιουν-2022

 

 

 

 

γ) Τις εμπορικές ονομασίες των τιμολογίων τα οποία συγκροτούν ανά μήνα την επίπτωση για κάθε μια από της ανωτέρω κατηγορίες, ήτοι Ποσοστό Σταθερών, Εκπτώσεις Συνέπειας και Λοιπές Εκπτώσεις, σύμφωνα με τους πίνακες Γ:

Πίνακας Γ.1

Ποσοστό Σταθερών Τιμολογίων (εμπορικές ονομασίες τιμολογίων)
Α/Α
Οκτ-2021

Ιουν-2022
Πίνακας Γ.2

Εκπτώσεις Συνέπειας επί κυμαινόμενων τιμολογίων (εμπορικές ονομασίες τιμολογίων)
Α/Α
Οκτ-2021

Ιουν-2022
Πίνακας Γ.3

Λοιπές Εκπτώσεις που δόθηκαν σε €/kWh επί κυμαινόμενων τιμολογίων (εμπορικές ονομασίες τιμολογίων)
Α/Α
Οκτ-2021

Ιουν-2022
2. Επιπλέον, αρχείο excel στο οποίο να αναλύεται το μέγεθος της επίπτωσης διακριτά ανά τιμολόγιο (πίνακες Δ). Η επίπτωση των σταθερών τιμολογίων να είναι εκφρασμένη σε ποσότητα ενέργειας (MWh) και η επίπτωση των εκπτώσεων να είναι εκφρασμένη σε ευρώ. Τα ως άνω στοιχεία πρέπει προφανώς να αθροίζουν στα στοιχεία του Πίνακα Β. Ο ορκωτός λογιστής επιβεβαιώνει ότι τα στοιχεία του excel έχουν εξαχθεί αυτούσια από το πληροφοριακό σύστημα τιμολογήσεων της Εταιρείας.

Πίνακας Δ.1

Κατανάλωση Πελατών με συμβάσεις σταθερής τιμής που συνάφθηκαν πριν την 1η.10.2021 (MWh)
Εμπορική Ονομασία Τιμολογίου
Οκτ-2021

Ιουν-2022

 

 

 

Σύνολο

 

 

Πίνακας Δ.2

Εκπτώσεις Συνέπειας επί κυμαινόμενων τιμολογίων (ευρώ)
Εμπορική Ονομασία Τιμολογίου
Οκτ-2021

Ιουν-2022

 

 

 

Σύνολο

 

 

Πίνακας Δ.3

Λοιπές Εκπτώσεις που δόθηκαν σε €/kWh επί κυμαινόμενων τιμολογίων (ευρώ)
Εμπορική Ονομασία Τιμολογίου
Οκτ-2021

Ιουν-2022

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ