ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/52168/681/24-05-2022
Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή Υπουργικών Αποφάσεων, εκδοθεισών κατ’ εξουσιοδότηση του του άρθρου 86 του ν. 4759/2020

Ημ/νία: 24/05/2022
Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/52168/681

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β’

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή Υπουργικών Αποφάσεων, εκδοθεισών κατ’ εξουσιοδότηση του του άρθρου 86 του ν. 4759/2020

Σχετ : 1. Η με Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/125377/1667/30.12.2021 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός του αντικειμένου ελέγχου εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 86 του ν. 4759/2020».(ΦΕΚ Β’6769)
2. Η με Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/125378/1668/30.12.2021 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός του αντικειμένου ελέγχου των δηλώσεων αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο δηλώσεων αυθαιρέτων, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 86 του ν. 4759/2020». (ΦΕΚ Β’ 6769)

Σε συνέχεια ερωτημάτων, που διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων, σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών Υ.Α., διευκρινίζονται τα εξής:

Οι εν λόγω Υ.Α. εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του του άρθρου 86 του ν. 4759/2020 και αφορούν τον καθορισμό του αντικειμένου ελέγχου εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών και του αντικειμένου ελέγχου των δηλώσεων αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο. Οι διαδικασίες ελέγχου προβλέπεται να διενεργούνται από ελεγκτές δόμησης.

Ωστόσο, έως την τροποποίηση και επικαιροποίηση των ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60696/7710/28-06-2019 «Διαδικασίες εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων του Τμήματος Δ’ του ν. 4495/2017»,  (ΦΕΚΒ’2071) και ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60699/7711/28-06-2019 «Διαδικασίες δειγματοληπτικού ελέγχου Δηλώσεων Αυθαιρέτων, ηλεκτρονικής κλήρωσης και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 108 του ν. 4495/2017», (ΦΕΚ Β’2072), εξακολουθούν να ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ.1 του άρθρου 26 «Μεταβατικές διατάξεις Τμήματος Α» του ν.4495/2017, ως προς τις αρμοδιότητες των Υ.ΔΟΜ των Δήμων, για τον εντοπισμό και επιβολή κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών και τον δειγματοληπτικό έλεγχο δηλώσεων αυθαιρέτων.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ