ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/57295/426/03-06-2022
Κανονισμός Λειτουργίας Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης περιόδου 2021-2030

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/57295/426/2022

(ΦΕΚ Β’ 2898/08-06-2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4843/2021 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2018/2002/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 περί ενεργειακής απόδοσης (Α’ 193).

2. Την παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4936/2022 (Α’ 105) «Εθνικός Κλιματικός Νόμος, Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και της προστασίας του περιβάλλοντος» (Α’ 105).

3. Τον ν. 4342/2015 για την ενεργειακή απόδοση (Α’ 143), και ιδίως τα άρθρα 9 και 14 αυτού.

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

7. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

8. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.)» (Α’ 160).

9. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/102848/08.11.2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κανονισμός Λειτουργίας Καθεστώτος Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης» (Β’ 4237).

10. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/120449/968/ 15.12.2021 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση αποτελεσμάτων διαδικασίας εκκαθάρισης έτους 2020 του Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης, αποτίμηση επίτευξης συνολικού σωρευτικού στόχου περιόδου 2017-2020 και τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΕΠΕΑ/17965/125/17.02.2020 απόφασης του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΑΔΑ: Ω0ΖΘ4653Π8-ΦΘΒ).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμοί

– Καθεστώς Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης, εφεξής «Καθεστώς»: κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4342/2015.
– Χρονική Περίοδος Εφαρμογής Καθεστώτος: 1/1/2021 έως 31/12/2030
– Υπόχρεα Μέρη: κατά την έννοια της παρ. 9 του άρθρου 9 του ν. 4342/2015.
– Τρίτα Μέρη: φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν είναι Υπόχρεα Μέρη, τα οποία προαιρετικά υλοποιούν Μέτρα με σκοπό τη δυνατότητα μεταβίβασης ΜΕΕ σε Υπόχρεα Μέρη.
– Φορέας Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΦΕΕ): Υπόχρεο Μέρος ή Τρίτο Μέρος, το οποίο συμμετέχει στο Καθεστώς.
– Μέτρο Εξοικονόμησης Ενέργειας, εφεξής «Μέτρο»: Μέτρο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, το οποίο οδηγεί σε εξοικονόμηση τελικής ενέργειας και δύναται να εφαρμοσθεί για την επίτευξη του στόχου του Καθεστώτος.
– Οριζόντιο Μέτρο: Μέτρο που εφαρμόζεται οριζόντια στο σύνολο των τελικών καταναλωτών και αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης λόγω συμπεριφορικών αλλαγών.
– Στοχευμένο Μέτρο: Μέτρο που εφαρμόζεται σε συγκεκριμένους τελικούς καταναλωτές και αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης λόγω συμπεριφορικών αλλαγών.
– Τεχνικό Μέτρο: Μέτρο που αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης λόγω τεχνολογικών και οικονομικών αλλαγών.
– Τυπολογία Μέτρου: Ο χαρακτηρισμός του Μέτρου ως Οριζόντιο, Στοχευμένο ή Τεχνικό.
– Νέες Εξοικονομήσεις Ενέργειας: οι εξοικονομήσεις ενέργειας που προκύπτουν από εφαρμογή Μέτρων κατά το Έτος Υλοποίησης.
– Διαρκείς Εξοικονομήσεις Ενέργειας: οι εξοικονομήσεις ενέργειας που προκύπτουν εντός της Χρονικής Περιόδου Εφαρμογής του Καθεστώτος σε μεταγενέστερα Έτη Αναφοράς από το έτος που υλοποιήθηκε το Μέτρο βάσει της διάρκειας ζωής τους.
– Σωρευτική Εξοικονόμηση Ενέργειας: το σύνολο των Νέων και Διαρκών Εξοικονομήσεων Ενέργειας εντός της Χρονικής Περιόδου Εφαρμογής του Καθεστώτος.
– Διάρκεια Ζωής Μέτρων: η χρονική περίοδος, σε έτη, κατά την οποία προκύπτουν Εξοικονομήσεις Ενέργειας από την εφαρμογή των Μέτρων μέσα στη χρονική περίοδο εφαρμογής του Καθεστώτος.
– Συνολικός Σωρευτικός Στόχος Καθεστώτος: η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας στην τελική χρήση που πρέπει να επιτευχθεί από τα Υπόχρεα Μέρη κατά τη Χρονική Περίοδο Εφαρμογής Καθεστώτος, οριζόμενη σε 1460 χιλιότονους ισοδύναμου πετρελαίου (ktoe), η οποία προκύπτει από το άθροισμα των Νέων και των Διαρκών Ετήσιων Εξοικονομήσεων Ενέργειας.
– Συνολικός Σωρευτικός Στόχος Υπόχρεου Μέρους: το σύνολο των Ετήσιων Σωρευτικών Στόχων Υπόχρεου Μέρους καθ’ όλη την Χρονική Περίοδο Εφαρμογής Καθεστώτος.
– Ετήσιος Σωρευτικός Στόχος: το μέρος του Συνολικού Σωρευτικού Στόχου που επιμερίζεται για κάθε έτος της Χρονικής Περιόδου Εφαρμογής του Καθεστώτος.
– Ετήσιος Σωρευτικός Στόχος Υπόχρεου Μέρους: το μέρος του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου που ανατίθεται στο Υπόχρεο Μέρος.
– Σωρευτικός Στόχος Υπόχρεου Μέρους: το προοδευτικό άθροισμα των Ετήσιων Σωρευτικών Στόχων Υπόχρεου Μέρους.
– Ελάχιστη Συνεισφορά Τεχνικών Μέτρων Υπόχρεου Μέρους περιόδου 2021-2025: το ελάχιστο ποσοστό του συνόλου των Ετήσιων Σωρευτικών Στόχων του Υπόχρεου Μέρους που οφείλει να εκπληρώσει με Τεχνικά – – – Μέτρα για την περίοδο 2021-2025 και το οποίο ορίζεται στο 30%.
– Μονάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΜΕΕ): η Σωρευτική Εξοικονόμηση Ενέργειας ενός (1) χιλιότονου ισοδύναμου πετρελαίου (ktoe), η οποία διακρίνεται ανά Τυπολογία.
– Ημερολογιακό Έτος: Κάθε ένα από τα δέκα ημερολογιακά έτη (2021-2030) της Χρονικής Περιόδου Εφαρμογής του Καθεστώτος.
– Έτος Υλοποίησης: Το Ημερολογιακό Έτος που υλοποιείται ένα Μέτρο.
– Έτος Αναφοράς: το Ημερολογιακό Έτος κατά το οποίο ανατίθεται στα Υπόχρεα Μέρη ο Ετήσιος Σωρευτικός Στόχος.
– Αρμόδια Αρχή: η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία έχει την εποπτεία για τη λειτουργία του Καθεστώτος.
– Διαχειριστής Υπολογισμού, Ελέγχου και Επαλήθευσης Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης, εφεξής «Διαχειριστής»: το ΚΑΠΕ ως ο ανεξάρτητος φορέας για την υλοποίηση των απαιτούμενων δράσεων Υπολογισμού, Ελέγχου και Επαλήθευσης των αποτελεσμάτων των Μέτρων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Καθεστώτος.
– Στοιχεία Υλοποίησης: η τεκμηρίωση της υλοποίησης των Μέτρων και τα στοιχεία μεταβιβαζόμενων ή εξαγορασμένων ΜΕΕ που υποβάλλονται απολογιστικά στο Πληροφοριακό Σύστημα από τα Υπόχρεα Μέρη ή και από Τρίτα Μέρη.
– Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργίας Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης, εφεξής «Πληροφοριακό Σύστημα»: το σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων και συναφές λογισμικό για την καταχώρηση Στοιχείων Υλοποίησης και την υποστήριξη των διαδικασιών υπολογισμού, ελέγχου και επαλήθευσης του Καθεστώτος, το οποίο είναι προσβάσιμο σε ιστοχώρο του Διαχειριστή.
– Κατανομή του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου: ο καταμερισμός του Συνολικού Σωρευτικού Στόχου Καθεστώτος που δημοσιεύεται σε απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ετησίως και περιλαμβάνει τα Υπόχρεα Μέρη και το μέρος του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου που ανατίθεται σε κάθε Υπόχρεο Μέρος για ένα συγκεκριμένο Έτος Αναφοράς.
– Μεταφερόμενο Πλεόνασμα Υπόχρεου Μέρους Καθεστώτος στην περίοδο 2021-2030: Το συνολικό προσαρμοσμένο πλεόνασμα του Πίνακα 3 της απόφασης του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παρ. 10 προοιμίου της παρούσας.
– Ετήσιο Σχέδιο Υλοποίησης: το σχέδιο δράσης που καταρτίζει το Υπόχρεο Μέρος για την επίτευξη του μέρους του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου που του ανατίθεται, ή το Τρίτο Μέρος για την εκκαθάριση ΜΕΕ.
– Ετήσια Δήλωση Υλοποίησης: Η καταχώριση των υλοποιημένων Μέτρων από το Υπόχρεο Μέρος για την επίτευξη μέρους ή συνόλου του Σωρευτικού Στόχου που του ανατίθεται, ή από Τρίτο Μέρος για την εκκαθάριση ΜΕΕ.
– Σωρευτική Απόκλιση: η απόκλιση του Σωρευτικού Στόχου Υπόχρεου Μέρους από τις εκκαθαρισθείσες ΜΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς των διαφορετικών Τυπολογιών Μέτρων.
– Καθαρή Θέση: το σύνολο των διαθέσιμων προς μεταβίβαση εγκεκριμένων ΜΕΕ των Τρίτων Μερών.
– Εκκαθάριση: η διαδικασία αποδοχής από τον Διαχειριστή των ΜΕΕ που έχουν υποβληθεί από τα Υπόχρεα Μέρη ή Τρίτα Μέρη με τα Στοιχεία Υλοποίησης.
– Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων: η έκθεση που υποβάλλεται ετησίως από τον Διαχειριστή στην Αρμόδια Αρχή, η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της Εκκαθάρισης, τη Σωρευτική Απόκλιση και την Καθαρή Θέση.
– Μεταβίβαση: η διαδικασία κατά την οποία ένα Υπόχρεο Μέρος ή ένα Τρίτο Μέρος μεταβιβάζει σε άλλο Υπόχρεο Μέρος πλεόνασμα εγκεκριμένων ΜΕΕ.
– Μεταφορά: η διαδικασία κατά την οποία η υποχρέωση που απορρέει από το ανεκπλήρωτο μέρος του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου Υπόχρεου Μέρους μετακυλίεται σε επόμενο έτος του Έτους Αναφοράς, εντός της Χρονικής Περιόδου Εφαρμογής του Καθεστώτος.
– Κόστος Συμμόρφωσης: Το κόστος που απαιτείται για δράσεις που επιτυγχάνουν Σωρευτική Εξοικονόμηση Ενέργειας στην τελική χρήση και εκφράζεται σε ευρώ ανά ktoe.
– Εξαγορά: η διαδικασία εκπλήρωσης του συνόλου ή μέρους του Σωρευτικού Στόχου Υπόχρεου Μέρους με την καταβολή χρηματικού ισοδύναμου.
– Ποσότητα Εξαγοράς: Οι ΜΕΕ του συνόλου ή μέρους του ανεκπλήρωτου Σωρευτικού Στόχου Υπόχρεου Μέρους που εξαγοράζονται.
– Κόστος Εξαγοράς: Το χρηματικό ισοδύναμο που καταβάλλει το Υπόχρεο Μέρος για την εκπλήρωση της υποχρέωσής του στο πλαίσιο του Καθεστώτος και το οποίο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του Κόστους Συμμόρφωσης με την Ποσότητα Εξαγοράς.
– Σχέδιο Δράσης Αντιμετώπισης της Ενεργειακής Ένδειας: το Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Ενεργειακής Ένδειας του άρθρου 25 του ν. 4342/2015.
– Μηχανισμός Ελέγχου και Επαλήθευσης: Η διαδικασία ελέγχου και επαλήθευσης από τον Διαχειριστή της πραγματικής εφαρμογής των Μέτρων, τα οποία υλοποιούνται από τα Υπόχρεα ή Τρίτα Μέρη στο πλαίσιο εφαρμογής του Καθεστώτος.
– Μηχανισμός Μέτρησης: η διαδικασία Μέτρησης από τον Διαχειριστή των Μέτρων, τα οποία υλοποιούνται από τα Υπόχρεα ή Τρίτα Μέρη στο πλαίσιο εφαρμογής του Καθεστώτος.
– Προσαύξηση Ενδιάμεσης Περιόδου: Η προσαύξηση σε ΜΕΕ Τεχνικών Μέτρων που επιβάλλεται σε Υπόχρεο Μέρος για το ανεκπλήρωτο μέρος της Ελάχιστης Συνεισφοράς Τεχνικών Μέτρων της περιόδου 2021-2025.
– Προσαύξηση Τέλους Περιόδου: Η προσαύξηση σε ΜΕΕ που επιβάλλεται σε Υπόχρεο Μέρος για το ανεκπλήρωτο μέρος του αθροίσματος του συνόλου των Ετήσιων Σωρευτικών Στόχων του και της Προσαύξησης Ενδιάμεσης Περιόδου κατά την αποτίμηση επίτευξης Συνολικού Σωρευτικού Στόχου Καθεστώτος στο τέλος της Χρονικής Περιόδου Εφαρμογής Καθεστώτος.

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι η αξιοποίηση του διαθέσιμου δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση με την ενεργό συμμετοχή των διανομέων ενέργειας και επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας στην επίτευξη των δεσμεύσεων της χώρας για τον στόχο εξοικονόμησης ενέργειας, με επιπρόσθετα οφέλη τη μείωση κόστους ενέργειας, την προώθηση των ενεργειακών υπηρεσιών και του κλάδου Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ), την ενίσχυση των νοικοκυριών που πλήττονται από το φαινόμενο της ενεργειακής ένδειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες

Η λειτουργία του Καθεστώτος περιλαμβάνει σύνολο διαδικασιών που σχεδιάζονται και παρακολουθούνται από την Αρμόδια Αρχή και τον Διαχειριστή.
Αρμόδια Αρχή: Στην Αρμόδια Αρχή ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
– Ο καθορισμός των Υπόχρεων Μερών και η δημοσίευση της κατανομής του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου στα Υπόχρεα Μέρη.
– Η διασφάλιση της συμμόρφωσης των Υπόχρεων Μερών.
– Ο προσδιορισμός του Κόστους Εξαγοράς.
– Η έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Αποτελεσμάτων και δημοσίευση των αποκλίσεων και της καθαρής θέσης.
– Ο καθορισμός κάθε άλλου θέματος που αφορά στη λειτουργία του Καθεστώτος.
Διαχειριστής: Στον Διαχειριστή ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
– Η δημοσιοποίηση και επικαιροποίηση ενδεικτικού καταλόγου επιλέξιμων Μέτρων στο πλαίσιο του άρθρου 9 του ν. 4342/2015.
– Η αξιολόγηση και δημοσιοποίηση των Μέτρων, τα οποία προτείνονται από τους Φορείς Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΦΕΕ).
– Η ανάπτυξη, επικαιροποίηση και δημοσιοποίηση των τύπων υπολογισμού της εξοικονομούμενης ενέργειας με τη μεθοδολογία «από τη βάση στην κορυφή.
– Ο έλεγχος των υποβαλλόμενων Ετήσιων Σχεδίων Υλοποίησης Υπόχρεων Μερών και η αποστολή παρατηρήσεων στα Υπόχρεα Μέρη.
– Η διενέργεια όλων των απαιτούμενων διαδικασιών Εκκαθάρισης.
– Ο προσδιορισμός της Σωρευτικής Απόκλισης και της Καθαρής Θέσης.
– Η κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Αποτελεσμάτων.
– Η παρακολούθηση του βαθμού συμμόρφωσης κάθε Υπόχρεου Μέρους.
– Η προετοιμασία και υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Αποτελεσμάτων στην Αρμόδια Αρχή.
– Η παροχή τεχνικής υποστήριξης αναφορικά με τις διαδικασίες υπολογισμού, ελέγχου και επαλήθευσης.
– Η υποβολή προτάσεων στην Αρμόδια Αρχή για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Καθεστώτος.
– Η ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος.
– Η διοργάνωση τεχνικών συναντήσεων με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (Υπόχρεα Μέρη και Αρμόδια Αρχή), ώστε να συζητούνται θέματα αναφορικά με τη λειτουργία του Καθεστώτος.

Άρθρο 4
Στάδια ετήσιου χρονικού κύκλου εφαρμογής Καθεστώτος

Ο ετήσιος χρονικός κύκλος εφαρμογής του Καθεστώτος περιλαμβάνει τα ακόλουθα διακριτά στάδια:
– Καθορισμός Υπόχρεων Μερών και κατανομή του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
– Υποβολή Ετήσιου Σχεδίου Υλοποίησης από τα Υπόχρεα Μέρη σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.
– Αξιολόγηση των προτεινόμενων Μέτρων στο πλαίσιο του Ετήσιου Σχεδίου Υλοποίησης από τον Διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.
– Υποβολή Ετήσιων Δηλώσεων Υλοποίησης με τα απαιτούμενα Στοιχεία Υλοποίησης από τους ΦΕΕ σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 της παρούσας.
– Έλεγχος και Εκκαθάριση της Ετήσιας Δήλωσης Υλοποίησης από τον Διαχειριστή, προσδιορισμός της Σωρευτικής Απόκλισης των Υπόχρεων Μερών, της Καθαρής Θέσης των Τρίτων Μερών και υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Αποτελεσμάτων προς την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 της παρούσας.
– Έλεγχος και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Αποτελεσμάτων από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας.

Άρθρο 5
Καθορισμός Υπόχρεων Μερών και κατανομή του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου

Το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους καθορίζονται τα Υπόχρεα Μέρη για την εφαρμογή του Καθεστώτος κατά το Έτος Αναφοράς και κατανέμεται ο Ετήσιος Σωρευτικός Στόχος σε αυτά, βάσει επικαιροποιημένων επίσημων στατιστικών στοιχείων πωλήσεων ενέργειας συνολικής διάρκειας ενός έτους ως εξής: Για την ηλεκτρική ενέργεια λαμβάνεται υπόψη η χρονική περίοδος του δεύτερου εξαμήνου ν-2 και του πρώτου εξαμήνου ν-1, όπου ν είναι το έτος αναφοράς. Για το φυσικό αέριο και τα πετρελαιοειδή προϊόντα λαμβάνεται υπόψη το έτος ν-2.
Ο επιμερισμός του Συνολικού Σωρευτικού Στόχου Καθεστώτος σε Ετήσιους Σωρευτικούς Στόχους έχει ως εξής:
504 ktoe για το έτος 2022,
212 ktoe για το έτος 2023,
186 ktoe για το έτος 2024,
159 ktoe για το έτος 2025,
133 ktoe για το έτος 2026,
106 ktoe για το έτος 2027,
80 ktoe για το έτος 2028,
53 ktoe για το έτος 2029, και 27 ktoe για το έτος 2030.
Οι διαχειριστές δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου αναλαμβάνουν το 10% του Συνολικού Σωρευτικού Στόχου Καθεστώτος, ενώ το υπόλοιπο κατανέμεται στις εταιρείες που πωλούν ή/και διανέμουν τα ενεργειακά προϊόντα τα οποία προβλέπονται κατωτέρω. Η ανωτέρω υποχρέωση για τους διαχειριστές δικτύων, με την οποία αναλαμβάνουν τους Ετήσιους Σωρευτικούς Στόχους που τους αναλογούν σε όλη τη Χρονική Περίοδο του Καθεστώτος να επιτευχθούν την περίοδο 2023-2030, ξεκινάει από το έτος αναφοράς 2023. Ο επιμερισμός του Συνολικού Σωρευτικού Στόχου Καθεστώτος σε Ετήσιους Σωρευτικούς Στόχους για τους διαχειριστές δικτύων την περίοδο 2023-2030 έχει ως εξής:
32,4 ktoe για το έτος 2023,
28,4 ktoe για το έτος 2024,
24,3 ktoe για το έτος 2025,
20,3 ktoe για το έτος 2026,
16,2 ktoe για το έτος 2027,
12,2 ktoe για το έτος 2028, 8,1 ktoe για το έτος 2029, και 4,1 ktoe για το έτος 2030.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Καθεστώτος, ο στόχος κάθε Υπόχρεου Μέρους υλοποιείται μέσω της εφαρμογής Μέτρων τριών διαφορετικών Τυπολογιών, ήτοι Οριζόντια, Στοχευμένα ή Τεχνικά Μέτρα. Η συνεισφορά των Τεχνικών Μέτρων δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 30% του στόχου του και η συνεισφορά των Οριζόντιων Μέτρων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του στόχου του.
Το μεθοδολογικό πλαίσιο για την επιλογή των Υπόχρεων Μερών και τον επιμερισμό του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:
1. Ορίζεται ο Ετήσιος Σωρευτικός Στόχος εξοικονόμησης ενέργειας τον οποίο αναλαμβάνουν τα Υπόχρεα Μέρη για το έτος αναφοράς.
2. Καθορίζονται τα δυνητικά Υπόχρεα Μέρη. Τα Υπόχρεα Μέρη επιλέγονται για το Έτος Αναφοράς από εταιρείες που πωλούν ή/και διανέμουν ένα ή περισσότερα από τα εξής έξι (6) ενεργειακά προϊόντα: ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, βενζίνη, πετρέλαιο, μαζούτ και υγραέριο. Στο πετρέλαιο περιλαμβάνεται το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης. Τα αεροπορικά καύσιμα, δηλαδή η κηροζίνη (JP8/JETA1) και το Avgas, δεν λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς του επιμερισμού του στόχου.
3. Γίνεται κατάταξη των εταιρειών για κάθε ενεργειακό προϊόν κατά φθίνουσα σειρά μεριδίου (%) κάθε εταιρείας και επιλέγονται εταιρείες ως Υπόχρεα Μέρη μέχρι καλύψεως του 95% σωρευτικού μεριδίου και εφόσον το μερίδιο (%) κάθε εταιρείας υπερβαίνει το 1%. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται το ποσοστό του 95%, τότε συμπεριλαμβάνονται ως Υπόχρεα Μέρη, κατά φθίνουσα σειρά μεριδίου αγοράς ενέργειας, και εταιρείες με μερίδιο αγοράς ενέργειας κάτω του 1%, μέχρι συμπλήρωσης του εν λόγω ορίου 95%. Από την πωλούμενη ή/και διανεμόμενη ενέργεια ανά ενεργειακό προϊόν για κάθε μια από τις εταιρείες υπολογίζεται η συνολική πωλούμενη ή/και διανεμόμενη ενέργεια κάθε εταιρείας για τα ενεργειακά προϊόντα για τα οποία επιλέχθηκε. Επίσης, υπολογίζεται το μερίδιο (%) κάθε εταιρείας στο ενεργειακό περιεχόμενο έκαστου ενεργειακού προϊόντος, καθώς και όλων των ενεργειακών προϊόντων συνολικά.
4. Πραγματοποιείται κατανομή του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου στα Υπόχρεα Μέρη ως ποσοστό της πωληθείσας ή/και διανεμηθείσας ενέργειας του κάθε Υπόχρεου Μέρους στο σύνολο της πωληθείσας ή/και διανεμηθείσας ενέργειας όλων των Υπόχρεων Μερών που επιλέχθηκαν κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.
Ειδικά για την περίπτωση των διαχειριστών δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, η επιλογή των Υπόχρεων Μερών και η κατανομή του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου που αναλαμβάνουν πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική διανεμόμενη ενέργεια από το σύνολο των διαχειριστών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου που δραστηριοποιούνται το έτος ν-2.
Σε περίπτωση όπου μετά την έκδοση της ως άνω Απόφασης λάβει χώρα διακοπή/παύση δραστηριότητας ή εκκαθάριση/λύση Υπόχρεου Μέρους, τότε το Υπόχρεο Μέρος απαλλάσσεται από την υποχρέωση για εκπλήρωση του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου του για το Έτος Αναφοράς. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν το Υπόχρεο Μέρος έχει έλλειμμα/πλεόνασμα, τότε το έλλειμμα/πλεόνασμα περιέρχεται στο Καθεστώς με τη λήξη της Χρονικής Περιόδου Εφαρμογής Καθεστώτος.
Το Μεταφερόμενο Πλεόνασμα Υπόχρεου Μέρους Καθεστώτος στην περίοδο 2021-2030 προσμετράται υπέρ του Υπόχρεου Μέρους στο Καθεστώς.

Άρθρο 6
Ετήσιο Σχέδιο Υλοποίησης Υπόχρεων Μερών

Το Ετήσιο Σχέδιο Υλοποίησης αποτελεί το σχέδιο δράσης των Υπόχρεων Μερών για την εκπλήρωση της υποχρέωσής τους.
Τα Υπόχρεα Μέρη μετά την έκδοση της Απόφασης του άρθρου 5 της παρούσας μπορούν να υποβάλλουν, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, το Ετήσιο Σχέδιο Υλοποίησης (ΕΣΥ) προς αξιολόγηση από τις αρχές Ιουνίου μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του Έτους Αναφοράς με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ΕΣΥ το τέλος Νοεμβρίου. Στην περίπτωση που το Υπόχρεο Μέρος υποβάλει το ΕΣΥ μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, αυτό αξιολογείται από τον Διαχειριστή εντός διμήνου από την υποβολή του, ενώ για τα Υπόχρεα Μέρη που υποβάλλουν το ΕΣΥ πέραν του τέλους Σεπτεμβρίου, ο Διαχειριστής δεν είναι υποχρεωμένος να αποστείλει υποδείξεις. Ο στόχος της αξιολόγησης είναι η διασφάλιση ότι τα Μέτρα είναι επιλέξιμα και επαληθεύσιμα. Συγκεκριμένα, ο Διαχειριστής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος αποστέλλει υποδείξεις σε κάθε Υπόχρεο Μέρος αναφορικά με την ορθή υλοποίηση και τις διαδικασίες ελέγχου και επαλήθευσης που ακολουθούνται για κάθε Μέτρο ξεχωριστά. Τα Υπόχρεα Μέρη που υποβάλουν το ΕΣΥ μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, έχουν δικαίωμα μιας (1) αναθεώρησης και επανυποβολής του κατά την πορεία υλοποίησης αυτού μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.
Με την πρώτη υποβολή του Ετήσιου Σχεδίου Υλοποίησης, τα Υπόχρεα Μέρη υποβάλλουν μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος: α) τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης της εταιρείας, β) την υπεύθυνη δήλωση καθορισμού του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπο, για την παρακολούθηση του Καθεστώτος και γ) τη δήλωση ανάληψης υποχρέωσης υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Υπόχρεου Μέρους. Ο Διαχειριστής δύναται να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες. Μέχρι την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος, τα Υπόχρεα Μέρη υποβάλλουν το Ετήσιο Σχέδιο Υλοποίησης με τον τρόπο που τους υποδεικνύεται από τον Διαχειριστή.
Τα Υπόχρεα Μέρη κατά τη διαδικασία αυτή έχουν τη δυνατότητα προαιρετικής καταχώρισης των Στοιχείων Υλοποίησης.
Στο Ετήσιο Σχέδιο Υλοποίησης τα Υπόχρεα Μέρη αναφέρουν τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να εκπληρώσουν τον Ετήσιο Σωρευτικό Στόχο τους, δηλαδή Μέτρα, μεταβιβάσεις ΜΕΕ, Εξαγορά ή συνδυασμό των ανωτέρω. Το Ετήσιο Σχέδιο Υλοποίησης περιλαμβάνει την περιγραφή ένα προς ένα όλων των μέτρων, καθώς και τεκμηρίωση όλων των σχετικών με αυτά τεχνικών θεμάτων.
Το Ετήσιο Σχέδιο Υλοποίησης δύναται να περιλαμβάνει Μέτρα που υλοποιήθηκαν σε ένα από τα τρία προηγούμενα Ημερολογιακά Έτη από το Έτος Αναφοράς, αλλά μέσα στη Χρονική Περίοδο Εφαρμογής του Καθεστώτος. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός των Νέων και Διαρκών ΜΕΕ πραγματοποιείται από το Έτος Υλοποίησης και εφεξής λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια ζωής του Μέτρου καθώς και τη Χρονική Περίοδο Εφαρμογής του Καθεστώτος.
Τα Μέτρα προέρχονται από κατάλογο μέτρων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης που εγκρίνεται και επικαιροποιείται από τον Διαχειριστή μέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους και ο οποίος αναρτάται στον ιστοχώρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο κατάλογος συμπεριλαμβάνει, για κάθε ένα από τα Μέτρα, την περιγραφή, τον τύπο υπολογισμού «από τη βάση στην κορυφή», τη διάρκεια ζωής του μέσα στη Χρονική Περίοδο Εφαρμογής Καθεστώτος και την Τυπολογία του. Τα Μέτρα που υλοποιούν τα Υπόχρεα Μέρη είναι επιλέξιμα εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 9 του ν. 4342/2015 και του Παραρτήματος V αυτού.
Σε περίπτωση κατά την οποία κρίνεται σκόπιμη η προσθήκη νέου Μέτρου από ένα Υπόχρεο Μέρος, γίνεται σχετικό αίτημα στον Διαχειριστή συμπεριλαμβανομένης πρότασης αναφορικά με τον τύπο υπολογισμού «από τη βάση στην κορυφή» και τη διάρκεια ζωής που πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Ο Διαχειριστής αξιολογεί το αίτημα και, σε περίπτωση αποδοχής του, αναρτά το νέο Μέτρο συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου τύπου υπολογισμού «από τη βάση στην κορυφή» και της διάρκειας ζωής του. Ο Διαχειριστής δύναται να αναρτά τα νέα Μέτρα για το τρέχον έτος αναφοράς, για αιτήματα που γίνονται εντός του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους αναφοράς, διαφορετικά η ανάρτηση γίνεται για το επόμενο έτος αναφοράς.

Άρθρο 7
Ετήσια Δήλωση Υλοποίησης Υπόχρεων Μερών

Τα Υπόχρεα Μέρη υποβάλουν από τις αρχές Δεκεμβρίου του έτους αναφοράς μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου έτους από το έτος αναφοράς, την Ετήσια Δήλωση Υλοποίησης, έχοντας καταχωρίσει τα απαιτούμενα Στοιχεία Υλοποίησης για κάθε Μέτρο ξεχωριστά.
Σε περίπτωση που Υπόχρεο Μέρος δεν έχει προβεί στην υποβολή Ετήσιου Σχεδίου Υλοποίησης, οφείλει να υποβάλλει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος με την Ετήσια Δήλωση Υλοποίησης: α) τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης της εταιρείας, β) την υπεύθυνη δήλωση καθορισμού του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπο, για την παρακολούθηση του Καθεστώτος και γ) τη δήλωση ανάληψης υποχρέωσης υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Υπόχρεου Μέρους. Ο Διαχειριστής δύναται να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες.
Μετά την υποβολή της Ετήσιας Δήλωσης Υλοποίησης οποιαδήποτε αλλαγή στα Μέτρα που έχουν ενσωματωθεί σε αυτή δεν είναι δυνατή από τα Υπόχρεα Μέρη. Ο Διαχειριστής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος αποστέλλει υποδείξεις σε κάθε Υπόχρεο Μέρος αναφορικά με τις διαδικασίες ελέγχου και επαλήθευσης που θα ακολουθηθούν για κάθε Μέτρο ξεχωριστά.
Τα Υπόχρεα Μέρη ενημερώνουν τον Διαχειριστή για οποιαδήποτε εταιρική μεταβολή, όπως, ενδεικτικώς, αλλαγές στη νομική μορφή ή στην επωνυμία, αλλαγή νόμιμου εκπροσώπου.
Σε περίπτωση επίκλησης σπουδαίου λόγου για εκπρόθεσμη υποβολή της Ετήσιας Δήλωσης Υλοποίησης, το Υπόχρεο Μέρος, δύναται να αποστείλει εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της προθεσμίας οριστικής υποβολής, ειδικό αίτημα προς την Αρμόδια Αρχή. Η Αρμόδια Αρχή σε διάστημα επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή του αιτήματος από το Υπόχρεο Μέρος, αποφαίνεται και να ενημερώσει σχετικώς τον Διαχειριστή. Σε περίπτωση θετικής εισήγησης από την Αρμόδια Αρχή, ο Διαχειριστής, δύναται να επιτρέψει την εκπρόθεσμη οριστική υποβολή της Ετήσιας Δήλωσης Υλοποίησης του Υπόχρεου Μέρους για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας οριστικής υποβολής.
Μέχρι την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος, τα Υπόχρεα Μέρη υποβάλλουν τις Ετήσιες Δηλώσεις Υλοποίησης και τα Στοιχεία Υλοποίησης στον Διαχειριστή με τον τρόπο που τους υποδεικνύεται από αυτόν.

Άρθρο 8
Ετήσια Δήλωση Υλοποίησης Τρίτων Μερών

Τα Τρίτα Μέρη υποβάλουν την Ετήσια Δήλωση Υλοποίησης αποκλειστικά από τις αρχές Δεκεμβρίου του Έτους Αναφοράς έως το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου έτους από το Έτος Αναφοράς έχοντας καταχωρίσει τα απαιτούμενα Στοιχεία Υλοποίησης για κάθε Μέτρο ξεχωριστά και οποιαδήποτε αλλαγή στα Μέτρα που έχουν ενσωματωθεί σε αυτή δεν είναι δυνατή.
Με την Ετήσια Δήλωση Υλοποίησης, τα Τρίτα Μέρη υποβάλλουν μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος:
α) για την περίπτωση νομικού προσώπου αα) τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης της εταιρείας, ββ) την υπεύθυνη δήλωση καθορισμού του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπο, για την παρακολούθηση του Καθεστώτος, και
β) για την περίπτωση φυσικού προσώπου α) τα στοιχεία του φυσικού προσώπου ή της ατομικής επιχείρησης από το αντίστοιχο Μητρώο του ιστοτόπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Ο Διαχειριστής δύναται να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες.

Άρθρο 9
Εκκαθάριση Έκθεση Αποτελεσμάτων

Η Εκκαθάριση διενεργείται ετησίως από τον Διαχειριστή και ολοκληρώνεται εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους από το έτος αναφοράς, με σκοπό την αποδοχή των ΜΕΕ των Ετήσιων Δηλώσεων Υλοποίησης.
Τα υποβληθέντα Στοιχεία Υλοποίησης, βάσει απαιτούμενων εγγράφων και στοιχείων καθ’ υπόδειξη του Διαχειριστή, αξιολογούνται από τον τελευταίο σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Μηχανισμών Ελέγχου, Επαλήθευσης και Μέτρησης του Παραρτήματος Ι της παρούσας, ώστε να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα της Εκκαθάρισης: οι εκκαθαρισθείσες ΜΕΕ του έτους αναφοράς, οι Σωρευτικές Αποκλίσεις Υπόχρεων Μερών και η Καθαρή Θέση Τρίτων Μερών.
Ο Διαχειριστής συντάσσει την Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων, στην οποία περιλαμβάνονται πληροφορίες για τα Μέτρα που υλοποιήθηκαν, τις μεταβιβάσεις και εξαγορές από κάθε Υπόχρεο Μέρος ή Τρίτο Μέρος, τις δράσεις ελέγχου που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και τα αποτελέσματα της Εκκαθάρισης.
Η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων υποβάλλεται από τον Διαχειριστή προς την Αρμόδια Αρχή έως τις 15 Απριλίου του επόμενου έτους του Έτους Αναφοράς.

Άρθρο 10
Μεταβίβαση

Τα Υπόχρεα Μέρη δύνανται, καθ’ όλη τη Χρονική Περίοδο Εφαρμογής του Καθεστώτος, να συνάπτουν συμφωνίες μεταβίβασης εγκεκριμένων ΜΕΕ με άλλα Υπόχρεα ή Τρίτα Μέρη. Ειδικά οι διαχειριστές δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου δύνανται να συνάπτουν συμφωνίες μεταβίβασης ΜΕΕ μόνο Τεχνικών Μέτρων από ΦΕΕ.
Οι εμπορικοί όροι της συμφωνίας μεταβίβασης αφορούν αποκλειστικά τα συμβαλλόμενα μέρη. Ειδικά για τους διαχειριστές δικτύων, οι εμπορικοί όροι δεν μπορεί να είναι αντίθετοι με όρους και κείμενες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία τους.
Οι μεταβιβαζόμενες ΜΕΕ καταχωρίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα μέσω της Ετήσιας Δήλωσης Υλοποίησης. Μέχρι την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος, οι μεταβιβαζόμενες ΜΕΕ δηλώνονται από τα Υπόχρεα Μέρη με τον τρόπο που τους υποδεικνύεται από τον Διαχειριστή.
Οι μεταβιβαζόμενες ΜΕΕ συνυπολογίζονται στον προσδιορισμό της Σωρευτικής Απόκλισης στο πλαίσιο της Εκκαθάρισης.

Άρθρο 11
Εξαγορά

Η Εξαγορά ΜΕΕ πραγματοποιείται α) καθ’ όλη τη Χρονική Περίοδο Εφαρμογής του Καθεστώτος, και πριν την Αποτίμηση επίτευξης Συνολικού Σωρευτικού Στόχου, κατόπιν αιτήματος Υπόχρεου Μέρους, το οποίο περιλαμβάνει την Ποσότητα Εξαγοράς και την Τυπολογία της και β) κατά την Αποτίμηση επίτευξης Συνολικού Σωρευτικού Στόχου υποχρεωτικά κατά τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 της παρούσας.
Η υποβολή του αιτήματος πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος. Μέχρι την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος, η υποβολή του αιτήματος πραγματοποιείται με τον τρόπο που υποδεικνύεται από τον Διαχειριστή.
Ο Διαχειριστής προσδιορίζει το Κόστος Εξαγοράς και ενημερώνει αρμοδίως το Υπόχρεο Μέρος καθώς και την Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο και τη σύνταξη χρηματικού καταλόγου και αποστολή στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Μετά την καταβολή του Κόστους Εξαγοράς σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 9 του ν. 4342/2015, το Υπόχρεο Μέρος υποβάλλει το σχετικό αποδεικτικό ως Στοιχείο Υλοποίησης.
Οι εξαγοραζόμενες ΜΕΕ συνυπολογίζονται στον προσδιορισμό της Σωρευτικής Απόκλισης στο πλαίσιο της διενεργούμενης εκκαθάρισης.
Η υποχρεωτική εξαγορά ΜΜΕ από τα Υπόχρεα Μέρη περιόδου Καθεστώτος 2017-2020 λόγω ελλείμματος που προέκυψε κατά την αποτίμηση επίτευξης Συνολικού Σωρευτικού Στόχου περιόδου 2017-2020 πραγματοποιείται το αργότερο έως το πέρας του έτους έκδοσης της παρούσας. Εναλλακτικώς, τα Υπόχρεα Μέρη δύνανται να προβούν, κατόπιν αιτήματος, σε τμηματική εξαγορά σε ποσοστό 50% των ΜΜΕ εξαγοράς. Στην περίπτωση αυτή, οι υπολειπόμενες από το ανωτέρω ποσοστό ΜΕΕ διπλασιάζονται και τα Υπόχρεα Μέρη υποχρεούνται για την κάλυψη αυτών με υλοποίηση μέτρων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης το αργότερο έως το πέρας του έτους 2023. Τα Υπόχρεα Μέρη προβαίνουν σε εξαγορά των προσαυξημένων ΜΕΕ που δεν υλοποιήθηκαν με μέτρα το αργότερο έως το πέρας του έτους 2024.
Εναλλακτικώς, τα Υπόχρεα Μέρη δύνανται να προβούν, κατόπιν αιτήματος, σε τμηματική εξαγορά σε ποσοστό 50% των ΜΜΕ εξαγοράς. Στην περίπτωση αυτή, οι υπολειπόμενες από το ανωτέρω ποσοστό ΜΕΕ διπλασιάζονται και τα Υπόχρεα Μέρη υποχρεούνται για την κάλυψη αυτών με υλοποίηση μέτρων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης το αργότερο έως το πέρας του έτους 2023. Τα Υπόχρεα Μέρη προβαίνουν σε εξαγορά των προσαυξημένων ΜΕΕ που δεν υλοποιήθηκαν με μέτρα το αργότερο έως το πέρας του έτους 2024.
Το Κόστος Εξαγοράς στις ανωτέρω περιπτώσεις προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς αναφορικά με τη συνεισφορά των διαφορετικών Τυπολογιών Μέτρων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας και το Κόστος Συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας.

Άρθρο 12
Κόστος Συμμόρφωσης

Το Κόστος Συμμόρφωσης αποτελεί το χρηματικό ισοδύναμο για την εξαγορά της υποχρέωσης και τη βάση υπολογισμού τυχόν κυρώσεων και ορίζεται ως ακολούθως:
– ΚΣΤΜ = 568.000 € (πεντακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ) ανά ΜΕΕ Τεχνικών Μέτρων και
– ΚΣΛ = 30.000 € (τριάντα χιλιάδες ευρώ) ανά ΜΕΕ λοιπών μέτρων, ήτοι Οριζόντιων ή/και Στοχευμένων Μέτρων.

Άρθρο 13
Έγκριση Αποτελεσμάτων

Η Αρμόδια Αρχή σε διάστημα ενός (1) μήνα από την υποβολή της Έκθεσης Αποτελεσμάτων από τον Διαχειριστή, ελέγχει και εγκρίνει την Εκκαθάριση, τον προσδιορισμό της Σωρευτικής Απόκλισης των Υπόχρεων Μερών, τον προσδιορισμό της Καθαρής Θέσης των Τρίτων Μερών και την Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων, και εισηγείται την έκδοση της απόφασης της παρ. 13 του άρθρου 9 του ν. 4342/2015.

Άρθρο 14
Έλεγχος επίτευξης Ελάχιστης Συνεισφοράς Τεχνικών Μέτρων περιόδου 2021- 2025

Ο Διαχειριστής προβαίνει σε έλεγχο επίτευξης Ελάχιστης Συνεισφοράς Τεχνικών Μέτρων της περιόδου 2021- 2025 εντός του πρώτου τριμήνου του 2026. Αν Υπόχρεο Μέρος έχει εκπληρώσει λιγότερο ή ίσο του 30% του συνόλου των Ετήσιων Σωρευτικών Στόχων του από τεχνικά Μέτρα για την περίοδο 2021-2025, τότε:
α) Σε περίπτωση όπου το Υπόχρεο Μέρος έχει εκπληρώσει με Τεχνικά Μέτρα τουλάχιστον το 15% του συνόλου των Ετήσιων Σωρευτικών Στόχων περιόδου 2021-2025, έχει τη δυνατότητα είτε να εξαγοράσει τις υπολειπόμενες έως το 30% ΜΕΕ από Τεχνικά Μέτρα, είτε να τις μεταφέρει προς εκπλήρωση έως το τέλος της Χρονικής Περιόδου Εφαρμογής Καθεστώτος.
Οι υπολειπόμενες ΜΕΕ ισούνται με: 30% * ΣΣ2025 – ΕΜΕ-ΕΤΜ,2025
όπου:
ΣΣ2025 = Σωρευτικός Στόχος Υπόχρεου Μέρους περιόδου 2021-2025
ΕΜΕΕΤΜ,2025 = Επιτευχθείσες ΜΕΕ από Τεχνικά Μέτρα περιόδου 2021-2025 με την προϋπόθεση ότι
ΕΜΕΕΤΜ,2025 <= 30% * ΣΣΤΜ,2025
β) Αν το Υπόχρεο Μέρος έχει εκπληρώσει με Τεχνικά Μέτρα λιγότερο του 15% του συνόλου των Ετήσιων Σωρευτικών Στόχων περιόδου 2021-2025, τότε ισχύουν οι ακόλουθες υποπεριπτώσεις:
β1) Σε περίπτωση που το Υπόχρεο Μέρος δεν καταφέρει να εκπληρώσει έως το τέλος 2029 (με υλοποίηση Τεχνικών Μέτρων ή/και εξαγορά) την απόκλιση από το 30% του συνόλου των Ετήσιων Σωρευτικών Στόχων από Τεχνικά Μέτρα για την περίοδο 2021- 2025, η ανωτέρω απόκλιση προσαυξάνεται ως ακολούθως:
ΠΕΠΤΜ,2025 = AYΤΜ,2025 * (30% * ΣΣ2025 – ΕΜΕΕΤΜ,2025)/(30% * ΣΣ2025)
όπου:
ΠΕΠΤΜ,2025 = Προσαύξηση Ενδιάμεσης Περιόδου.
ΑΥΤΜ,2025 = Ανεκπλήρωτες ΜΕΕ από Τεχνικά Μέτρα περιόδου 2021-2025 (ισούνται με 30% * ΣΣ2025 – ΕΜΕΕΤΜ,2025).
ΣΣ2025 = Σωρευτικός Στόχος Υπόχρεου Μέρους περιόδου 2021-2025.
ΕΜΕΕΤΜ,2025 = Επιτευχθείσες ΜΕΕ από Τεχνικά Μέτρα περιόδου 2021-2025 με την προϋπόθεση ότι
ΕΜΕΕΤΜ,2025 < 30% * ΣΣΤΜ,2025.
β2) Σε περίπτωση κατά την οποία το Υπόχρεο Μέρος καταφέρει να εκπληρώσει (με υλοποίηση Τεχνικών Μέτρων ή/και εξαγορά) την απόκλιση από το 30% του συνόλου των Ετήσιων Σωρευτικών Στόχων από Τεχνικά Μέτρα για την περίοδο 2021-2025, έως το τέλος του 2029, δεν υφίσταται Προσαύξηση Ενδιάμεσης Περιόδου (ΠΕΠΤΜ,2025).
Ο έλεγχος επίτευξης της Ελάχιστης Συνεισφοράς από Τεχνικά Μέτρα της περιόδου 2021-2025 υποβάλλεται από τον Διαχειριστή εντός ενός (1) μηνός από την ολοκλήρωση αυτής προς την Αρμόδια Αρχή, η οποία την ελέγχει, την εγκρίνει και εισηγείται την έκδοση της απόφασης της παρ. 14 του άρθρου 9 του ν.4342/2015.

Άρθρο 15
Αποτίμηση επίτευξης Συνολικού Σωρευτικού Στόχου

Ο Διαχειριστής προβαίνει σε αποτίμηση επίτευξης του Συνολικού Σωρευτικού Στόχου για κάθε Υπόχρεο Μέρος, πλέον τυχόν Προσαύξησης Ενδιάμεσης Περιόδου, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2031, προσδιορίζοντας τις επιτευχθείσες ΜΕΕ περιόδου 2021- 2030, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς αναφορικά με τη συνεισφορά των διαφορετικών Τυπολογιών Μέτρων στην επίτευξη του Συνολικού Σωρευτικού Στόχου, όπως περιγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας.
Για την αποτίμηση επίτευξης του Συνολικού Σωρευτικού Στόχου για κάθε Υπόχρεο Μέρος, γίνονται κατά σειρά οι έλεγχοι στα ακόλουθα εδάφια (α) και (β):
α) Έλεγχος εκπλήρωσης του Συνολικού Σωρευτικού Στόχου με ΜΕΕ από Τεχνικά Μέτρα.
Υπολογίζεται ο λόγος RΤΜ = ΕΜΕΕTM,2030/(30% * ΣΣ2030 + ΠΕΠΤΜ,2025)
όπου:
ΣΣ2030 = Συνολικός Σωρευτικός Στόχος Υπόχρεου Μέρους
ΠΕΠΤΜ,2025 = Προσαύξηση Ενδιάμεσης Περιόδου
ΕΜΕΕΤΜ,2030 = Επιτευχθείσες ΜΕΕ περιόδου 2021-2030 από Τεχνικά Μέτρα και ισχύουν οι ακόλουθες περιπτώσεις:
α1) Αν RΤΜ = 100%, ο έλεγχος είναι επιτυχής και προχωράει στον έλεγχο του εδαφίου (β).
α2) Αν RΤΜ > 100%, οι πλεονάζουσες ΜΕΕ από Τεχνικά Μέτρα, ως ακολούθως, λαμβάνονται υπόψη στον έλεγχο του εδαφίου (β).
SΜΕΕΤΜ,2030 = ΕΜΕΕTM,2030 – (30% * ΣΣ2030 + ΠΕΠΤΜ,2025)
όπου:
ΣΣ2030 = Συνολικός Σωρευτικός Στόχος Υπόχρεου Μέρους
ΠΕΠΤΜ,2025 = Προσαύξηση Ενδιάμεσης Περιόδου
ΕΜΕΕΤΜ,2030 = Επιτευχθείσες ΜΕΕ περιόδου 2021-2030 από Τεχνικά Μέτρα
α3) Αν 75% <= RΤΜ <100% το Υπόχρεο Μέρος εξαγοράζει τις υπολειπόμενες ΜΕΕ με κόστος εξαγοράς, όπως προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο:
ΚΕTM = (30% * ΣΣ2030 + ΠΕΠΤΜ,2025 – ΕΜΕΕTM,2030) * ΚΣTM
όπου:
ΚΕΤΜ = Κόστος Εξαγοράς ΜΕΕ Τεχνικών Μέτρων
ΣΣ2030 = Συνολικός Σωρευτικός Στόχος Υπόχρεου Μέρους
ΠΕΠΤΜ,2025 = Προσαύξηση Ενδιάμεσης Περιόδου
ΕΜΕΕΤΜ,2030 = Επιτευχθείσες ΜΕΕ περιόδου 2021-2030 από Τεχνικά Μέτρα
ΚΣΤΜ = Κόστος Συμμόρφωσης για Τεχνικά Μέτρα.
α4) Αν RΤΜ < 75% το Υπόχρεο Μέρος εξαγοράζει προσαυξημένες τις υπολειπόμενες ΜΕΕ.
Η Προσαύξηση Τέλους Περιόδου (ΠΤΠΤΜ,2030), σε ktoe, υπολογίζεται ως εξής:
ΠΤΠΤΜ,2030 = AYΤΜ,2030 * [75% *(30% * ΣΣ2030 + ΠΕΠΤΜ,2025) – ΕΜΕΕΤΜ,2030] /[75% *(30% * ΣΣ2030 + ΠΕΠΤΜ,2025)] και επομένως ο υπολογισμός του προσαυξημένου υπολοίπου ΜΕΕ (ποσότητα εξαγοράς) πραγματοποιείται βάσει του ακόλουθου τύπου:
ΠΥΤΜ,2030 = AYΤΜ,2030 + ΠΤΠΤΜ,2030
Η εξαγορά στην περίπτωση αυτή προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο:
ΚΕΤΜ = ΠΥΤΜ,2030 * ΚΣΤΜ
όπου:
ΠΥΤΜ,2030 = Προσαυξημένο υπόλοιπο ΜΕΕ από Τεχνικά Μέτρα
ΑΥΤΜ,2030 = Ανεκπλήρωτες ΜΕΕ από Τεχνικά Μέτρα περιόδου 2021-2030 (ισούνται με 30%*ΣΣ2030 + ΠΕΠΤΜ,2025 – ΕΜΕΕΤΜ,2030)
ΠΕΠΤΜ,2025 = Προσαύξηση Ενδιάμεσης Περιόδου
ΣΣ2030 = Συνολικός Σωρευτικός Στόχος Υπόχρεου Μέρους
ΕΜΕΕΤΜ,2030 = Επιτευχθείσες ΜΕΕ περιόδου 2021-2030 από Τεχνικά Μέτρα
ΚΣΤΜ = Κόστος Συμμόρφωσης από Τεχνικά Μέτρα
ΚΕΤΜ = Κόστος Εξαγοράς από Τεχνικά Μέτρα.
β) Έλεγχος εκπλήρωσης του Συνολικού Σωρευτικού Στόχου.
Υπολογίζεται ο λόγος RΛ = (SMEETM,2030 + EMEEΛ,2030)/(70% * ΣΣ2030)
όπου:
SMEEΤΜ,2030 = Πλεονάζουσες ΜΕΕ από Τεχνικά Μέτρα του εδαφίου (α)
ΣΣ2030 = Συνολικός Σωρευτικός Στόχος Υπόχρεου Μέρους
ΕΜΕΕΤΜ,2030 = Επιτευχθείσες ΜΕΕ περιόδου 2021-2030 από Τεχνικά Μέτρα και ισχύουν οι ακόλουθες περιπτώσεις:
β1) Αν RΛ = 100%, ο έλεγχος είναι επιτυχής.
β2) Αν RΛ > 100%, οι πλεονάζουσες ΜΕΕ περιέρχονται στο Καθεστώς.
β3) Αν 75% <= RΛ <100% το Υπόχρεο Μέρος εξαγοράζει τις υπολειπόμενες ΜΕΕ με κόστος εξαγοράς σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
ΚΕΛ = (70% * ΣΣ2030 – SMEEΤΜ,2030- ΕΜΕΕΛ,2030) * ΚΣΛ
όπου:
ΚΕΛ = Κόστος Εξαγοράς από Οριζόντια ή/και Στοχευμένα Μέτρα (λοιπά μέτρα)
ΣΣ2030 = Συνολικός Σωρευτικός Στόχος Υπόχρεου Μέρους
ΠΕΠΤΜ,2025 = Προσαύξηση Ενδιάμεσης Περιόδου
ΕΜΕΕΛ,2030 = Επιτευχθείσες ΜΕΕ περιόδου 2021-2030 από Οριζόντια ή/και Στοχευμένα Μέτρα (λοιπά μέτρα) λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς αναφορικά με τη συνεισφορά των διαφορετικών Τυπολογιών Μέτρων
ΚΣΛ = Κόστος Συμμόρφωσης από Οριζόντια ή/και Στοχευμένα Μέτρα.
β4) Αν RΛ < 75% το Υπόχρεο Μέρος εξαγοράζει προσαυξημένες τις υπολειπόμενες ΜΕΕ με κόστος εξαγοράς σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
Η Προσαύξηση Τέλους Περιόδου (ΠΤΠΛ,2030), σε ktoe, υπολογίζεται ως εξής:
ΠΤΠΛ,2030 = AYΛ,2030 * [(70% * ΣΣ2030 – SMEETM,2030 – ΕΜΕ- ΕΛ,2030)]/[(70% * ΣΣ2030)] και επομένως ο υπολογισμός του προσαυξημένου υπολοίπου ΜΕΕ πραγματοποιείται βάσει του ακόλουθου τύπου:
ΠΥΛ,2030 = AYΛ,2030 + ΠΤΠΛ,2030
Η εξαγορά στην περίπτωση αυτή προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο:
ΚΕΛ = ΠΥΛ,2030 * ΚΣΛ
όπου:
ΠΥΛ,2030 = Προσαυξημένο υπόλοιπο ΜΕΕ από Οριζόντια ή/και Στοχευμένα Μέτρα (λοιπά μέτρα)
ΑΥΛ,2030 = Ανεκπλήρωτες ΜΕΕ από Οριζόντια ή/και
Στοχευμένα Μέτρα (λοιπά μέτρα) περιόδου 2021-2030 (ισούνται με 70%*ΣΣ2030 – SMEEΤΜ.2030 – ΕΜΕΕΛ,2030)
ΠΕΠΤΜ,2025 = Προσαύξηση Ενδιάμεσης Περιόδου
ΣΣ2030 = Συνολικός Σωρευτικός Στόχος Υπόχρεου Μέρους
ΕΜΕΕΛ,2030 = Επιτευχθείσες ΜΕΕ περιόδου 2021-2030 από Οριζόντια ή/και Στοχευμένα Μέτρα (λοιπά μέτρα) λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς αναφορικά με τη συνεισφορά των διαφορετικών Τυπολογιών Μέτρων
ΚΣΛ = Κόστος Συμμόρφωσης από Οριζόντια ή/και Στοχευμένα Μέτρα (λοιπά μέτρα)
ΚΕΛ = Κόστος Εξαγοράς από Οριζόντια ή/και Στοχευμένα Μέτρα (λοιπά μέτρα).
Η αποτίμηση επίτευξης του Συνολικού Σωρευτικού Στόχου περιλαμβάνει:
α) τη Σωρευτική Απόκλιση κάθε Υπόχρεου Μέρους στο τέλος της Χρονικής Περιόδου Καθεστώτος,
β) το Κόστος Εξαγοράς (ΚΕ = ΚΕΤΜ + ΚΕΛ) που υποχρεωτικά καταβάλει κάθε Υπόχρεο Μέρος που εμφανίζει αρνητική Σωρευτική Απόκλιση,
γ) το βαθμό εκπλήρωσης του Συνολικού Σωρευτικού Στόχου του Καθεστώτος, και υποβάλλεται από τον Διαχειριστή εντός ενός (1) μηνός από την ολοκλήρωση αυτής προς την Αρμόδια Αρχή, η οποία την ελέγχει και εισηγείται την έκδοση της απόφασης της παρ. 14 του άρθρου 9 του ν.4342/2015.
Τα Υπόχρεα Μέρη που έχουν υποχρέωση εξαγοράς βάσει της ανωτέρω απόφασης, οφείλουν να διενεργήσουν την εξαγορά εντός διμήνου από την έκδοση της απόφασης της παρ. 13 του άρθρου 9 του ν. 4342/2015.

Άρθρο 16
Κυρώσεις

Μετά την πάροδο διμήνου από την έκδοση της απόφασης του άρθρου 15 της παρούσας, στα Υπόχρεα μέρη που δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση εξαγοράς επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4342/2015.

Άρθρο 17
Λοιπές διατάξεις

1. Για δράσεις που υλοποιούνται από Υπόχρεα Μέρη σε νοικοκυριά τα οποία πλήττονται από το φαινόμενο της ενεργειακής ένδειας βάσει του Σχεδίου Δράσης Αντιμετώπισης της Ενεργειακής Ένδειας, οι εκκαθαριζόμενες ΜΕΕ που προέρχονται:
α) από την υλοποίηση Τεχνικών Μέτρων προσαυξάνονται με συντελεστή 1,4.
β) από την υλοποίηση Στοχευμένων Μέτρων προσαυξάνονται με συντελεστή 1,1.

2. Στην περίπτωση που, παράλληλα με την υλοποίηση Τεχνικών Μέτρων ενός έτους αναφοράς, γίνει από το Υπόχρεο Μέρος και εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εντός του ίδιου έτους αναφοράς και στην ίδια εγκατάσταση, οι εκκαθαριζόμενες ΜΕΕ προσαυξάνονται με συντελεστή 1,2. Στην περίπτωση υλοποίησης των προαναφερθέντων μέτρων σε νοικοκυριά, τα οποία πλήττονται από το φαινόμενο της ενεργειακής ένδειας βάσει του ΣΔΕΕ, οι εκκαθαριζόμενες ΜΕΕ προσαυξάνονται με συντελεστή 1,5.

Άρθρο 18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Μηχανισμός Ελέγχου, Επαλήθευσης και Μέτρησης

Ο Μηχανισμός Ελέγχου και Επαλήθευσης αποσκοπεί στον αποτελεσματικό έλεγχο και στην αξιόπιστη επαλήθευση της πραγματικής εφαρμογής των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, τα οποία υλοποιούνται από τα Υπόχρεα Μέρη στο πλαίσιο εφαρμογής του Καθεστώτος.
Ο Μηχανισμός Ελέγχου και Επαλήθευσης περιλαμβάνει την εφαρμογή τριών διαφορετικών σταδίων.
Στο 1ο στάδιο προβλέπεται η διενέργεια προκαταρτικών ελέγχων στο πλαίσιο των οποίων τα Yπόχρεα Mέρη πρέπει να υποβάλλουν ξεχωριστά για κάθε Μέτρο που έχει υλοποιηθεί συγκεκριμένα έγγραφα και στοιχεία ώστε να τεκμηριώνεται η υλοποίηση τους (Στοιχεία Υλοποίησης). Η ενημέρωση των Υπόχρεων Μερών για το είδος των απαιτούμενων εγγράφων και στοιχείων πραγματοποιείται μέσω της αποστολής υποδείξεων από τον Διαχειριστή μετά την οριστική υποβολή και τον έλεγχο του Ετήσιου Σχεδίου Υλοποίησης.
Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων μετά την υποβολή των υλοποιηθέντων μέτρων σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 7 της παρούσας. Επιπρόσθετα, ο Διαχειριστής ελέγχει μεταξύ άλλων την ορθότητα της μέτρησης της εξοικονομηθείσας ενέργειας και τις εκτιμώμενες τιμές, την εμφάνιση ενδεχόμενων ακραίων εκτιμήσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την ενδεχόμενη διπλομέτρηση παρεμβάσεων στο πλαίσιο των υλοποιηθέντων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Τέλος, ο Διαχειριστής ελέγχει τη συμμόρφωση των Υπόχρεων Μερών με το κριτήριο της σημαντικότητας και της προσθετικότητας στο πλαίσιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ.
Στο 2ο στάδιο προσδιορίζεται από τον Διαχειριστή το δείγμα στο οποίο θα εφαρμοσθούν εκτενέστερες διαδικασίες ελέγχου και επαλήθευσης. Η κατάρτιση του δείγματος περιλαμβάνει για κάθε Μέτρο ξεχωριστά α) συγκεκριμένες παρεμβάσεις οι οποίες έχουν κριθεί από τον Διαχειριστή ως μη αξιόπιστες από τα αποτελέσματα του προκαταρκτικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 1ου σταδίου, β) συγκεκριμένες παρεμβάσεις οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με την κρίση του Διαχειριστή και γ) έναν στατιστικά σημαντικό αριθμό παρεμβάσεων, ώστε τελικά το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό στο σύνολο κάθε υλοποιηθέντος Μέτρου.
Στο 3ο στάδιο για το επιλεγμένο δείγμα ο Διαχειριστής διενεργεί ενδελεχείς ελέγχους για κάθε Μέτρο ξεχωριστά. Κάθε Υπόχρεο Μέρος υποχρεούται να παρέχει διευκρινήσεις και να υποβάλλει συμπληρωματικά έγγραφα και στοιχεία εφόσον ζητηθούν από τον Διαχειριστή.
Ο Διαχειριστής αφενός ελέγχει την τήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υλοποιηθεισών παρεμβάσεων για κάθε Μέτρο έτσι, όπως έχουν δηλωθεί στο Ετήσιο Σχέδιο Υλοποίησης και αφετέρου επιβεβαιώνει τη διασφάλιση της δηλωθείσας ποιότητας για τα υλοποιηθέντα Μέτρα.
Τέλος, μετά την ολοκλήρωση και των τριών σταδίων του Μηχανισμού Ελέγχου και Επαλήθευσης ο Διαχειριστής εφαρμόζει τα αποτελέσματα του ελέγχου στο σύνολο των παρεμβάσεων κάθε υλοποιηθέντος Μέτρου, ώστε να προσδιορισθεί η επαληθευμένη εξοικονόμηση ενέργειας. Οι προβλεπόμενες διαδικασίες του Μηχανισμού Μέτρησης πραγματοποιούνται μέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος.
Η μέτρηση της εξοικονομηθείσας ενέργειας από τα επιλέξιμα Μέτρα γίνεται αποκλειστικά από τύπους υπολογισμού «από τη βάση στην κορυφή» που έχουν αναπτυχθεί από τον Διαχειριστή.
Σε περίπτωση που τα Μέτρα Υπόχρεου Μέρους υλοποιούνται σε συνεργασία με άλλα εναλλακτικά μέτρα πολιτικής, ο επιμερισμός (κατανομή) της εξοικονομούμενης ενέργειας υπολογίζεται με βάση την αποδεδειγμένη συνεισφορά τους.

Άρθρο 19
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2022

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ