ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/122973/1474/2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/26691/426/13.03.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ορισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως φορέα υλοποίησης για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα και του τουρισμού» (Β’ 1640)

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/122973/1474

(ΦΕΚ Β’ 6791/01.12.2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Το άρθρο 39 του ν. 4936/2022 «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’ 105).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος, Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

4. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

5. Το Π.Δ.5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

6. Το Π.Δ.132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160).

7. Το Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

8. Το Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

9. Το Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

10. Την υπό στοιχεία Υ 12/07.07.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού με τίτλο «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 4403).

11. Την υπ’ αρ. 74104/5570/08.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου» (Β’4408).

12. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (1057).

14. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135).

15. Την υπ’ αρ. 2021/0159/17.06.2021 πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.

16. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (5Τ 10152/21,5Τ 10152/21 ADD 1).

17. Την από 21 Δεκεμβρίου 2021 Συμφωνία Επιχειρησιακών Ρυθμίσεων ^(2021) 9754).

18. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’4498).

19. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.9.2014 (Β’ 2573)» (Β’ 2857).

20. Το από 27.11/14.12.1926 Π.Δ.«Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων» (Α’ 430).

21. Τον ν. 1486/1984 «Τροποποίηση των διατάξεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος» (Α’ 161).

22. Το Π.Δ.12/2020 «Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος» (Α’ 17).

23. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/26691/426/13.03.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ορισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως φορέα υλοποίησης για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα και του τουρισμού» (Β’ 1640).

24. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/110979/31.10.2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται νέα δαπάνη σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ075) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιούνται τα άρθρα 1, 2 και 3 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/26691/426/13.3.2023 (Β’ 1640) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως προς α) τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνει το ΤΕΕ σχετικά με τη δράση με κωδικό 16874 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», β) την αντικατάσταση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ από τη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και γ) τον τρόπο πληρωμής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

«Άρθρο 1
Αρμοδιότητες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

1. Ανατίθενται στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (ΤΕΕ) καθήκοντα φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του έργου της δράσης με κωδικό 16874 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», που έχει ως αντικείμενο την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των υποδομών των επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα. Το έργο αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στις επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας (εφεξής ΔΕΠΕΑ) της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (εφεξής «ΔΕΠΕΑ») είναι η αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση της υλοποίησης της δράσης με κωδικό 16874 από πλευράς Υπουργείου Ευθύνης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα.

2. Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στο ΤΕΕ, αφορούν:

i. την υποδοχή, τον έλεγχο πληρότητας και αρτιότητας των αιτήσεων χρηματοδότησης,

ii. τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης,

iii. την κατάρτιση πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης και την εισήγηση για έγκριση ή απόρριψη αυτών προς τη ΔΕΠΕΑ για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων,

iv. την εισήγηση προς τη ΔΕΠΕΑ για την έκδοση αποφάσεων απένταξης,

v. την εξέταση των ενστάσεων καθ’ όλη την διάρκεια του έργου, όπου προβλέπεται σύμφωνα με το σχετικό οδηγό, και την εισήγηση για έγκριση ή απόρριψη τους,

vi. τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των αιτημάτων ολοκλήρωσης των έργων,

vii. την εκταμίευση της επιχορήγησης του έργου προς τους δικαιούχους,

viii. την υποβολή προς τη ΔΕΠΕΑ σχεδίου με συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τη διασαφήνιση των όρων και προϋποθέσεων της σχετικής προκήρυξης προς τις επιχειρήσεις, καθώς και όλων των σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση του έργου,

ix. την οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας για την παροχή ενημέρωσης προς τους δυνητικούς δικαιούχους για θέματα του προγράμματος και την υποβολή προς τη ΔΕΠΕΑ των σχετικών αναφορών για την πορεία της υπηρεσίας ενημέρωσης και πληροφόρησης,

x. την εισήγηση προς τη ΔΕΠΕΑ ή/και τη συνεργασία με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία υλοποίησης του έργου, την διασταύρωση στοιχείων και την εν γένει βελτίωσή τους,

xi. την οργάνωση και διενέργεια δειγματοληπτικών επιτόπιων ελέγχων σε έργα με ολοκληρωμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, κατόπιν μεθοδολογίας η οποία θα αναπτυχθεί με τη συνεργασία και με την σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών.

3. Το ΤΕΕ, για τις ανάγκες υλοποίησης και διαχείρισης του έργου, αναλαμβάνει και καθήκοντα Αναθέτουσας Αρχής και συγκεκριμένα δύναται να συνάπτει συμβάσεις με εξωτερικούς αναδόχους για την υποστήριξή του έργου του. Στο πλαίσιο αυτό, διενεργεί τις διαδικασίες προκήρυξης και ανάθεσης συμβάσεων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, και προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποτελεσματική διοίκηση και υλοποίηση των συμβάσεων που συνάπτονται. Τα τελικά παραδοτέα διαβιβάζονται στη ΔΕΠΕΑ, η οποία μετά από σχετικό έλεγχο της πληρότητάς τους εκδίδει βεβαίωση ολοκλήρωσης.

4. Το ΤΕΕ κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου συνεργάζεται με τη ΔΕΠΕΑ, καθώς και με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει ενημέρωση για την εξέλιξη των δράσεων, όποτε ζητηθεί, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής προκήρυξης.

5. Το ΤΕΕ ανταποκρίνεται σε τυχόν ελέγχους που διενεργούνται από Εθνικές και Ευρωπαϊκές αρχές, τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, όσο και μετά την ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εθνικό και ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο.

Άρθρο 2
Καταβολή της χρηματοδότησης των δράσεων

1. Τα ποσά της χρηματοδότησης του έργου καταβάλλονται τμηματικά στο ΤΕΕ, ως φορέα αρμόδιο για την καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους. Ειδικότερα:

α) 1η δόση που ανέρχεται στο ποσό της προκαταβολής της επιχορήγησης, όπως αυτή καθορίζεται στη σχετική προκήρυξη του Προγράμματος,

β) επόμενες δόσεις, ανάλογα με την πορεία ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και την εξέλιξη του έργου.

2. Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή της χρηματοδότησης προς το ΤΕΕ και στη συνέχεια στους δικαιούχους γίνεται χωρίς καμία έκπτωση ή κράτηση υπέρ τρίτων, που ενδέχεται να μειώσει το ύψος της χρηματοδότησης που δικαιούνται.

3. Για την υλοποίηση των οριζόμενων ανωτέρω στις παρ. 1 και 2 του παρόντος, το ΤΕΕ ανοίγει έντοκο/ους τραπεζικό/ούς λογαριασμό/ούς σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

4. Για την καταβολή κάθε δόσης απαιτείται σύμφωνη γνώμη της ΔΕΠΕΑ, για την οποία, πλην της πρώτης, υποβάλλεται από το ΤΕΕ ανάλυση δράσεων ανά δικαιούχο. Το αίτημα για την καταβολή της κάθε δόσης, μετά της ανωτέρω σύμφωνης γνώμης, υποβάλλεται στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από το ΤΕΕ, συνοδευόμενο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

– Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας ή τις σχετικές διατάξεις σε περίπτωση απαλλαγής.

– Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ή τις σχετικές διατάξεις σε περίπτωση απαλλαγής.

– Έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία του/ων λογαριασμού/ών της παρ. 3.

– Υπεύθυνη δήλωση περί μη ενεχυρίασης/εκχώρησης της πληρωμής.

– Υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης για τη χρηματοδότηση που έχει ήδη λάβει για τις δόσεις πλην της 1ης.

5. Στον/ους ανωτέρω λογαριασμό/ούς κατατίθενται και ενδεχόμενες επιστροφές πληρωμών ή ποσά από καταλογισμούς. Τα ποσά αυτά, καθώς και οι τόκοι που πιθανόν δημιουργηθούν από την παραμονή των κατατιθεμένων κατά τα ανωτέρω στον/ους ανωτέρω λογαριασμό/ούς, αποτελούν έσοδο του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων και διατίθενται αποκλειστικά για τους σκοπούς των εκάστοτε δράσεων. Τα τυχόν αδιάθετα ποσά του/ων λογαριασμού/ών, μετά την ολοκλήρωση και εξόφληση του έργου, κατατίθενται από το ΤΕΕ, με μέριμνα της ΔΕΠΕΑ, στο λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο 3
Χρηματοδότηση των διαχειριστικών δαπανών του ΤΕΕ

1. Οι δαπάνες διαχείρισης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) για την υλοποίηση και διαχείριση του έργου καλύπτονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Ως «διαχειριστικές δαπάνες» νοείται το σύνολο των δαπανών που πραγματοποιούνται από το ΤΕΕ αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών του για το συγκεκριμένο έργο της δράσης και αποδεδειγμένα δεν συνδέονται με τη συνήθη τρέχουσα δραστηριότητα αυτού.

3. Ο προϋπολογισμός των δαπανών της παρ. 1 ορίζεται σε μέγιστο ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου έργου της δράσης που βαρύνει τη σχετική ΣΑΤΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4. Η πληρωμή των δαπανών διαχείρισης της παρ. 1 γίνεται τμηματικά ως ακολούθως:

i) ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30 %) επί του μέγιστου προϋπολογισμού της παρ. 3 του παρόντος άρθρου ως προκαταβολή καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της εκάστοτε δράσης.

ii) ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του μέγιστου προϋπολογισμού της παρ. 3 καταβάλλεται κατόπιν αιτήματος του ΤΕΕ και έγκρισης αυτού από τη ΔΕΠΕΑ, υπό την προϋπόθεση απορρόφησης του εβδομήντα τοις εκατό (70%) της προκαταβολής της περ. ι), η οποία τεκμηριώνεται με την υποβολή μαζί με το αίτημα των σχετικών στοιχείων και παραστατικών,

iii) το υπόλοιπο ποσό έως το μέγιστο του προϋπολογισμού της παρ. 3 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται με τη λήξη του έργου και αντιστοιχεί σε πραγματοποιηθείσες δαπάνες του ΤΕΕ για την υλοποίηση και διαχείριση του έργου, η οποία τεκμηριώνεται με την υποβολή μαζί με το αίτημα των σχετικών στοιχείων και παραστατικών.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι το ΤΕΕ δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιβάλλεται αναλογική περικοπή των διαχειριστικών δαπανών.

5. Το ΤΕΕ υποβάλλει γραπτό αίτημα πληρωμής στη ΔΕΠΕΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο συνοδεύεται από έκθεση με ανάλυση των ενεργειών που έχουν ολοκληρωθεί κατά το προηγούμενο διάστημα και ανάλυση των διαχειριστικών δαπανών κατά την προηγούμενη περίοδο, η οποία τεκμηριώνεται με στοιχεία ή/και παραστατικά. Η ΔΕΠΕΑ εκδίδει βεβαίωση για το εύλογο του ποσού της αιτούμενης από το ΤΕΕ πληρωμής. Τα παραπάνω αποτελούν υποχρεωτικά δικαιολογητικά για την πραγματοποίηση της πληρωμής από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η πληρωμή ολοκληρώνεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.».

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/26691/426/13.3.2023 (Β’ 1640) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΔΟΥΚΟΥ