ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/87769/2850/22.9.2021
Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών για πυροπροστασία δασών έτους 2020.

(ΦΕΚ Β 4397/22.9.2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, δασική, κτηνοτροφική και αλιευτική παραγωγή» (Α’ 320), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 1409/1983 (Α’ 199).

β) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 113).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

δ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α’ 145).

ε) Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) (ΑΔΑ: 7ΧΗ1Ω-7ΗΣ).

2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Τις διατάξεις του ν. 4423/2016 «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 182).

4. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» με το οποίο η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φ.Π. μεταφέρεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Α’ 221).

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

6. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» με το οποίο το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετονομάζεται σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Α’ 114).

7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

10. To π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

12. Την υπ’ αρ. 35/20.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β’ 178).

13. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

14. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

15. Την από 13.08.2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο έβδομο «Ακατάσχετο πληρωμών ρητινεργατών» (143 Α’), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156).

16. Το γεγονός ότι, η πίστωση στον Κ.Α.Ε. c2390989003 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα» του Ε.Φ. 1031-207-0000000 «Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων», για το 2021 ανέρχεται σε 2.300.000,00 €, με ποσοστό διάθεσης στο 100% της συνολικής πίστωσης (σύμφωνα με την 200 1031 000042 και Α.Π. 2/88944/13.07.2021 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΛΚ) «Μεταβολές Εκτελούμε-νου Προϋπολογισμού».

17. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/77211/4144/ 18.08.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 56129 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης στο ΥΠΕΝ (ΑΔΑ:646Ω4653Π8-0ΤΠ).

18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (L 352) (εφεξής «Κανονισμός de minimis»), βάσει του οποίου χορηγούνται οι ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας.

19. Το υπό στοιχεία ΑΠ 106713 ΕΞ 2021/ΥΠ.ΟΙΚ. 02/09/2021 έγγραφο της ΚΕΜΚΕ (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/81542/ 2623/03-09-2021) σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει αντίρρηση για την έκδοση της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης.

20. Τα σχετικά έγγραφα των βιομηχανιών επεξεργασίας ρητίνης, από τα οποία προκύπτει ότι το 2020 πα-ρήχθησαν στα ελληνικά δάση από τους ρητινεργάτες και παραδόθηκαν στις βιομηχανίες περίπου 5.685.844 κιλά ρητίνης.

21. Την υπ’ αρ. 9518/20-07-1995 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετική με κρατικές ενισχύσεις στην Ελλάδα για την προστασία των δασών από πυρκαγιές.

22. Το υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/81409/2619/ 2-9-2021 ενημερωτικό σημείωμα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

23. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/80020/1675/ 30-08-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.Π.ΕΝ.

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ποσού έως 2.275.273,37 € η οποία θα αντιμετωπιστεί από τον Α.Λ.Ε. 2390989003 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα» του Ε.Φ. 1031-207-0000000 «Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων» του Υ.Π.ΕΝ., έτους 2021, αποφασίζουμε:

Την παροχή ενίσχυσης στους ρητινεργάτες που πραγματοποίησαν εργασίες πυροπροστασίας των δασών, κατά το έτος 2020, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1) Στόχοι: Προστασία των δασών από πυρκαγιές και καθαρισμός υπορόφου των πυρόπληκτων δασών σε ποσοστό 20% περίπου, που πραγματοποιήθηκε το έτος 2020.

2) Δικαιούχοι: Ρητινεργάτες μέλη Αγροτοδασικών Συνεταιρισμών ή Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας καθώς και μεμονωμένοι ρητινεργάτες, οι οποίοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

2.1. Είναι μόνιμοι κάτοικοι Δήμων και Κοινοτήτων των περιοχών του άρθρου 3 της οδηγίας 75/268/Ε.Ε. των Νομών Ευβοίας, Κορινθίας, Βοιωτίας, Χαλκιδικής, Ηλείας, Αχαΐας, Λέσβου, Φθιώτιδας, Αργολίδας, Μαγνησίας και Αττικής και εργάζονται σε ορεινές περιοχές.

2.2. Κατέχουν ή ασκούν το δικαίωμα της δουλείας ή ενοικιάζουν τα ρητινευόμενα δάση και αξιοποιούν έκταση πευκοδάσους στις παραπάνω περιοχές.

2.3. Έχουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα.

2.4. Δεν ενισχύθηκαν για την ίδια δραστηριότητα από άλλο πρόγραμμα για το έτος 2020.

2.5. Ανέλαβαν την υποχρέωση και καθάρισαν τον υπόροφο του πευκοδάσους, σε ποσοστό περίπου 20% της συνολικής έκτασης που ρητίνευσαν, οσάκις δε εκδηλώθηκε πυρκαγιά επενέβησαν αμέσως, αμισθί, και σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών για την καταστολή της.

3) Ύψος ενίσχυσης για τον καθαρισμό των δασών έτους 2020.

3.1 Το ύψος ενίσχυσης, ανά δικαιούχο, καθορίζεται σε 0,40 € ανά κιλό ρητίνης (2.275.273,37€/5.685.844 κιλά ρητίνης περίπου.

3.2 Το συνολικό ύψος των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά δικαιούχο δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, με βάση τα οριζόμενα στον Κανονισμό de minimis.

4) Επιπτώσεις από την αθέτηση των όρων και προϋποθέσεων

Οι δικαιούχοι οι οποίοι θα αθετήσουν τους όρους, ή δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ή διώκονται για πράξεις εξαπάτησης του Δημοσίου, για εμπορία ή καλλιέργεια ναρκωτικών, κλοπή ή καταστροφή του περιβάλλοντος, αποβάλλονται από την ενίσχυση και υποχρεούνται στην επιστροφή εντόκως των ενισχύσεων που έχουν λάβει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90).

5) Δικαιολογητικά

5.1 Αίτηση-δήλωση του ενδιαφερόμενου ρητινεργάτη ή κατάσταση των μελών των Ενώσεων ή συνεταιρισμών ρητινεργατών, στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητος, η τράπεζα και ο αριθμός IBAN του λογαριασμού του δικαιούχου για πίστωση του σχετικού ποσού ενίσχυσης, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. και ο Α.Φ.Μ.

Κάθε ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι είναι μόνιμος κάτοικος Δήμου ή Κοινότητας ενός εκ των παραπάνω Νομών της χώρας, κατέχει ή ασκεί το δικαίωμα της δουλείας, ή ενοικιάζει τα ρητινευόμενα δάση. Θα αναφέρει επίσης την έκταση (στρέμματα) πευκοδάσους που αξιοποιεί, την ποσότητα ρητίνης που παρήγαγε το 2020, την έκταση (στρέμματα) της οποίας τον υπόροφο καθάρισε σε ποσοστό τουλάχιστον 20% (επί της συνολικής έκτασης) καθώς και ότι δεν ενισχύθηκε για την ίδια δραστηριότητα από άλλο πρόγραμμα για το έτος 2020 και ότι δέχεται οποιονδήποτε Εθνικό ή Κοινοτικό έλεγχο.

Ο ενδιαφερόμενος στην δήλωσή του θα αναφέρει τις τυχόν άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας τις οποίες έχει λάβει βάσει του Κανονισμού de minimis ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος, ενώ σε περίπτωση που δεν έχει λάβει, θα το δηλώνει ρητά.

Επίσης πως είναι ενήμερος ότι η ενίσχυση που αιτείται να λάβει υπάγεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013).

5.2. Φορολογική ενημερότητα σύμφωνα με το περιεχόμενο του ως άνω στοιχείου με α/α 15.

5.3 Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του εκκαθαριστικού σημειώματος ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου αναγράφεται ο Α.Φ.Μ.

5.4 Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας όπου αναγράφεται το ΙΒΑΝ που θα κατατεθεί το ποσό της ενίσχυσης.

5.5 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

5.6 Τιμολόγια πώλησης της ρητίνης, παραγωγής έτους 2020 η οποία διατέθηκε στις βιομηχανίες επεξεργασίας ρητίνης, με ημερομηνία πώλησης μέχρι 31-3-2021. Το πρωτότυπο τιμολόγιο, θα σφραγίζεται από την υπηρεσία με την ένδειξη ότι ενισχύθηκε για το εν λόγω πρόγραμμα και θα επιστρέφεται στο δικαιούχο, ενώ στην υπηρεσία θα μένει ακριβές φωτοαντίγραφο.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι μέλη Ενώσεων ή Συνεταιρισμών, αυτοί υποχρεούνται να καταθέσουν στις αρμόδιες δασικές αρχές αναλυτική κατάσταση πληρωμής των μελών τους, στην οποία να φαίνεται ο υπολογισμός της οικονομικής ενίσχυσης ενός εκάστου αυτών.

5.7. Κατάσταση πληρωμής για το 100% της οικονομικής ενίσχυσης, η οποία θα συντάσσεται από τις κατά τόπους αρμόδιες δασικές αρχές και στην οποία θα περιέχονται όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση-δήλωση και θα υπάρχει ειδική στήλη για την οικονομική ενίσχυση που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο, στήλη για το αντίστοιχο χαρτόσημο, σφραγίδες και υπογραφές της υπηρεσίας.

Στις περιπτώσεις υπέρβασης των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο έβδομο «Ακατάσχετο πληρωμών ρητινεργατών» της από 13.08.2021 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Α’ 143), θα πραγματοποιείται έλεγχος φορολογικής ενημερότητας των δικαιούχων από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ για τη διαπίστωση ύπαρξης φορολογικών οφειλών, σύμφωνα με την διαδικασία που θα καθοριστεί στην απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «περί καθορισμού λεπτομερειών για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης στους ρητινεργάτες για την παραγωγή ρητίνης 2020».

5.8. Βεβαίωση της οικείας δασικής αρχής η οποία θα αναφέρει ότι ο ρητινεργάτης καθάρισε τον υπόροφο ρητινευόμενου από αυτόν πευκοδάσους το έτος 2020, σε ποσοστό περίπου 20% της συνολικής έκτασης.

6) Συνολική πίστωση του προγράμματος

Εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης ύψους μέχρι 2.275.273,37 ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ.Α.Ε. c2390989003 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα» του Ε.Φ. 1031-2070000000 «Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων» του Υ.Π.ΕΝ., έτους 2021.

7) Γενικά

7.1. Εξουσιοδοτείται ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως με απόφασή του καθορίσει κάθε λεπτομέρεια που αφορά στην εκτέλεση της παρούσης.

7.2. Η πληρωμή των δικαιούχων θα διενεργηθεί από την Τράπεζα Πειραιώς σε βάρος προϊόντος εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ), το οποίο θα εκδοθεί στο όνομά της, από την Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με υπόλογο Β’ που θα καθοριστεί με απόφαση του Διατάκτη.

Τα δικαιολογητικά απόδοσης λογαριασμού του ΧΕΠ είναι τα εξής:

α) Η κατάσταση πληρωμής του σημείου 5.7 συνοδευόμενη από βεβαίωση ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες

β)Βεβαίωση των εκτελεσθεισών πληρωμών των δικαιούχων, επικυρωμένη από την Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με τις καταστάσεις δικαιούχων που έχει παραλάβει από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες

γ) Το extrait κατάθεσης αδιάθετου υπολοίπου στον ιδιαίτερο τηρούμενο λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος (παρ. 6 της υπό στοιχεία οικ.2/82198/ΔΛΔ/ 24-12-2015 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2866).

δ) Κατάσταση απόδοσης ΧΕΠ υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο Προϊστάμενο και τον αρμόδιο διατάκτη.

7.3. Η αμοιβή της Τράπεζας Πειραιώς ορίζεται σε 0,25% επί του συνολικού ύψους των πληρωμών που θα πραγματοποιηθούν και βαρύνει τους δικαιούχους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υφυπουργός Περιβάλλοντος

Υπουργός Οικονομικών και Ενέργειας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ