ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74999/3024/6.8.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382/19.02.2019 υπουργικής απόφασης «Εγκατάσταση σταθμών παραγωγής από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, και από Ενεργειακές Κοινότητες με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4513/2018» (Β’ 759).
(ΦΕΚ Β’ 3971/30.08.2021)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 129) και ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 14Α αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 162 του ν. 4759/2020 (Α’ 245).

2. Τον ν. 4759/2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 245).

3. Τον ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των υπ’ αρ. Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». (Α’ 92).

4. Τον ν. 4513/2018 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις» (Α’ 9) και ιδίως την παρ. 10 του άρθρου 11 και το άρθρο 12 αυτού.

5. Τον ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης-…» (Α’ 149).

6. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179).

7. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

8. Την Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

9. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382/2019 υπουργική απόφαση «Εγκατάσταση σταθμών παραγωγής από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, και από Ενεργειακές Κοινότητες με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4513/2018», (Β’ 759).

10. Την υπό στοιχεία ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.175067/ 19.04.2017 υπουργική απόφαση «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει» (Β’ 1547).

11. Tην υπό στοιχεία ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461/ 30.12.2014 υπουργική απόφαση «Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006» (Β’ 3583).

12. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Β’ 832/2013).

13. Tον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 410/2016 απόφαση της ΡΑΕ (Β’ 4081).

14. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 39/2014 απόφαση της ΡΑΕ (Β’ 304).

15. Τη γνωμοδότηση της ΡΑΕ υπ’ αρ. 7/2021, η οποία διαβιβάστηκε στο ΥΠΕΝ με το υπό στοιχεία Ο-88473/02.07.2021 έγγραφο της Αρχής.

16. Το Π.Δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

17. Το Π.Δ.132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

18. Το Π.Δ.70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

19. Την υπ’ αρ. Οικ.9/7.7.2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ.

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382/2019 υπουργικής απόφασης «Εγκατάσταση σταθμών παραγωγής από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, και από Ενεργειακές Κοινότητες με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4513/2018» (Β’ 759), στα εξής σημεία:

Άρθρο 1

Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται εδάφιο σε νέα εσωτερική παρ. ως εξής:
«Η παρούσα αφορά σε σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο.»

Άρθρο 2

1. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 3 προστίθεται παρ. 4α ως εξής:
«4α. Ειδικότερα για συμβάσεις συμψηφισμού που έχουν συναφθεί δυνάμει της τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461/30.12.2014 (Β’ 3583), δύναται κατόπιν ενημέρωσης του Αυτοπαραγωγού από τον οικείο προμηθευτή και χωρίς τροποποίηση της σχετικής σύμβασης, η μεταφορά τυχόν πλεονάζουσας ενέργειας από παρελθούσες περιόδους καταμέτρησης συνεχίζεται μέχρι τον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασμό που εκδίδεται με την παρέλευση τριετίας από την ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού παραγωγής και η διαδικασία επαναλαμβάνεται ανά τριετία μέχρι τη λύση ή τη λήξη της Σύμβασης Συμψηφισμού. Ο αυτοπαραγωγός έχει δικαίωμα να αρνηθεί την αλλαγή στον τρόπο εκκαθάρισης κατά ανωτέρω εντός ενός μηνός από την ενημέρωση από τον οικείο προμηθευτή.

2. Η παρ. 9 του άρθρου 3 διαγράφεται.

Άρθρο 3

1. Στο τέλος της περ. β) της παρ. 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Επίσης δικαίωμα ένταξης έχουν οι Παραχωρησιούχοι αυτοκινητοδρόμων με Σύμβαση Παραχώρησης που έχει κυρωθεί με νόμο».

2. H παρ. 1 του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής:
«1. Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στο διασυνδεδεμένο δίκτυο και στη νήσο Κρήτη, ισχύουν τα εξής:
α. Στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού, η ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής που εγκαθίσταται στο πλαίσιο της παρούσας μπορεί να ανέρχεται μέχρι και το εκατό τοις εκατό (100%) της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης (Ισχύς σταθμού παραγωγής (kW) ≤ Συμφωνημένη Ισχύ Κατανάλωσης (kVA)).
β. Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, η ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής που εγκαθίσταται στο πλαίσιο της παρούσας μπορεί να ανέρχεται μέχρι και το εκατό τοις εκατό (100%) του αθροίσματος της συμφωνημένης ισχύος του συνόλου των συμψηφιζόμενων καταναλώσεων (Ισχύς σταθμού παραγωγής (kW) ≤ Άθροισμα Συμφωνημένης Ισχύος Καταναλώσεων (kVA).
γ. Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς ενός σταθμού παραγωγής που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο της παρούσας, στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 3 MW, της παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει. Ειδικά για σταθμούς παραγωγής μικρών ανεμογεννητριών ή σταθμούς παραγωγής δύο (2) τεχνολογιών εκ των οποίων η μία (1) είναι οι μικρές ανεμογεννήτριες, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των μικρών ανεμογεννητριών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 60 kW. Η ισχύς των σταθμών παραγωγής που θα εγκατασταθούν στο πλαίσιο της παρούσας στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, θα προσμετράται στο εκάστοτε ισχύον περιθώριο ισχύος του δικτύου διανομής».

3. Η παρ. 2 του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής:
«2. Στο δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ισχύουν τα εξής:
α. Στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής που εγκαθίσταται στο πλαίσιο της παρούσας μπορεί να ανέρχεται μέχρι και το εκατό τοις εκατό (100%) της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης (Ισχύς σταθμού παραγωγής (kW) ≤ Συμφωνημένη Ισχύ Κατανάλωσης (kVA)).
β. Στην περίπτωση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής που εγκαθίσταται στο πλαίσιο της παρούσας μπορεί μέχρι και το εκατό τοις εκατό (100%) του αθροίσματος της συμφωνημένης ισχύος του συνόλου των καταναλώσεων (Ισχύς σταθμού παραγωγής (kW) ≤ Άθροισμα Συμφωνημένης Ισχύος των Συμψηφιζόμενων Καταναλώσεων (kVA)).
γ. Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς των σταθμών παραγωγής που εγκαθίστανται στο πλαίσιο της παρούσας σε κάθε ηλεκτρικό σύστημα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, θα προσμετράται στο εκάστοτε ισχύον περιθώριο ισχύος ανά τεχνολογία σταθμών παραγωγής του συστήματος αυτού, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ. Ειδικά για τους σταθμούς ΑΠΕ που συνδυάζουν δύο τεχνολογίες, θα πρέπει να υπάρχει επαρκές διαθέσιμο περιθώριο και για τις δύο τεχνολογίες.
Η ισχύς ενός σταθμού παραγωγής που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο της παρούσας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα κάτωθι ανώτατα όρια ανά αυτόνομο νησιωτικό σύστημα:

 

Ανώτατα όρια ισχύος (kW) σταθμών παραγωγής που εγκαθίστανται στο πλαίσιο της παρούσας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ανά αυτόνομο νησιωτικό σύστημα
Αυτόνομο Νησιωτικό Σύστημα Σταθμοί που εγκαθίστανται από Ε. Κοιν. Σταθμοί που εγκαθίστανται από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας Λοιποί σταθμοί
Ρόδος (Σύμπλεγμα) 1000 500 100
Κως (Σύμπλεγμα) 300 100 50
Λέσβος (Σύμπλεγμα) 300 100 50
Θήρα (Σύμπλεγμα) 200 100 50
Χίος (Σύμπλεγμα) 200 100 50
Σάμος (Σύμπλεγμα) 200 100 50
Λοιπά Συστήματα 100 100 20

 

Ειδικά για σταθμούς παραγωγής μικρών ανεμογεννητριών ή σταθμούς παραγωγής 2 τεχνολογιών που περιλαμβάνουν μικρές ανεμογεννήτριες, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των μικρών ανεμογεννητριών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 60 kW.».

4. Στο τέλος του άρθρου 4, προστίθεται νέα παρ. 3, ως εξής:
«3. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, σταθμούς μικρών ανεμογεννητριών, σταθμούς βιοαερίου, σταθμούς βιομάζας/βιορευστών, σταθμούς ΣΗΘΥΑ, μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας του νομικού προσώπου του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν σκοπούς δημοσίου ενδιαφέροντος, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, οι οποίοι εγκαθίστανται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ή στη νήσο Κρήτη επιτρέπεται η εγκατάστασή τους με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού, με μέγιστη ισχύ παραγωγής των ανωτέρω σταθμών ίση με το εκατό τοις εκατό (100%) της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης.
Ειδικά για σταθμούς παραγωγής μικρών ανεμογεννητριών ή σταθμούς παραγωγής 2 τεχνολογιών που περιλαμβάνουν μικρές ανεμογεννήτριες, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των μικρών ανεμογεννητριών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 60 kW.».

Άρθρο 4

Στο τέλος του άρθρου 8 προστίθεται νέα παρ. 4, ως εξής:
«4. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, ειδικά για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας του νομικού προσώπου του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν σκοπούς δημοσίου ενδιαφέροντος, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, οι οποίοι εγκαθίστανται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ή στη νήσο Κρήτη, επιτρέπεται η εγκατάστασή συστήματος αποθήκευσης, με μέγιστη ονομαστική ισχύ του μετατροπέα του συστήματος αποθήκευσης (σε kVA) ίση με την ονομαστική ισχύ του σταθμού παραγωγής (σε kW).»

Άρθρο 5

Στο τέλος του άρθρου 9 προστίθεται νέα παρ. 2 και το άρθρο 9 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 9 Κατάτμηση
1. Για εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός σταθμού παραγωγής, ανά αυτοτελές ακίνητο. Ως αυτοτελή ακίνητα θεωρούνται τα γήπεδα για τα οποία προσκομίζεται χωριστός τίτλος ιδιοκτησίας ή αναφέρονται ως τέτοια στον ίδιο τίτλο και δεν έχουν προέλθει από κατάτμηση μέσω μίσθωσης ή πώλησης επιμέρους τμημάτων του μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4513/2018.
2. Η παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν έχει εφαρμογή για τους σταθμούς που εγκαθίστανται από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και οι οποίοι επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους σκοπούς δημόσιου ενδιαφέροντος, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, για Γενικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ), για Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) καθώς και για τους σταθμούς που εγκαθίστανται από Ενεργειακές Κοινότητες στο πλαίσιο εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από Ε.Κοιν.»

Άρθρο 6

1. Η παρ. 3 του άρθρου 13 τροποποιείται ως εξής:
«3. Μετά την υποβολή της αίτησης και των στοιχείων της παρ. 2, με την επιφύλαξη των σταθμών του άρθρου 13Α της παρούσης, ο αρμόδιος Διαχειριστής του δικτύου, εξετάζει το αίτημα και προβαίνει εντός του επόμενου μήνα που έπεται της υποβολής αίτησης, για αιτήματα που αφορούν ενεργειακό συμψηφισμό, ή εντός των επόμενων δύο (2) μηνών που έπονται της υποβολής της αίτησης, για αιτήματα που αφορούν εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, σε διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόμενο που περιλαμβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης, η οποία ισχύει για δύο (2) μήνες από την ημερομηνία χορήγησης της, και την οποία ο ενδιαφερόμενος οφείλει να αποδεχθεί εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, άλλως παύει να ισχύει.»

2. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 13 προστίθενται νέες παρ. 3α και 3β ως εξής:
«3α. Η Προσφορά Σύνδεσης δύναται να περιλαμβάνει ειδικό όρο, ώστε ο εν λόγω σταθμός να μην εγχέει ενέργεια προς το Δίκτυο, εφόσον μόνο με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης. Το παραπάνω εδάφιο εφαρμόζεται και για τους σταθμούς του άρθρου 13Aτης παρούσας, με τον σχετικό ειδικό όρο να περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Σύνδεσης.
3β. Σε περίπτωση αποδοχής της Προσφοράς Σύνδεσης, η διάρκεια ισχύος της Προσφοράς Σύνδεσης ορίζεται σε:
α) δώδεκα (12) μήνες από τη χορήγηση της για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο, εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε Υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ,
β) είκοσι τέσσερις (24) μήνες από τη χορήγηση της για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο, εφόσον απαιτούνται εργασίες κατασκευής νέου Υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ ή επέκτασης Υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ.
Ειδικά για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίσταται υποχρέωση διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο, η διάρκεια ισχύος της Προσφοράς Σύνδεσης παρατείνεται κατά δέκα οκτώ
(18) μήνες αντιστοίχως, με την προϋπόθεση ότι ο φορέας ενημερώνει τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου πριν τη λήξη της Προσφοράς Σύνδεσης.
Η ενεργοποίηση του σταθμού θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός του διαστήματος ισχύος της Προσφοράς Σύνδεσης.
Οι Προσφορές Σύνδεσης που έχουν ήδη χορηγηθεί και είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας καταλαμβάνονται από τις διατάξεις της παρούσας παρ. και η διάρκεια ισχύος τους εκκινεί με την δημοσίευση της παρούσας. Ο αρμόδιος Διαχειριστής του δικτύου αναρτά στην ιστοσελίδα του εντός δύο (2) μηνών από την δημοσίευση της παρούσης επικαιροποιημένο κατάλογο με τη διάρκεια ισχύος των ήδη χορηγηθεισών και εν ισχύ Προσφορών Σύνδεσης.».

3. Η παρ. 4 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Μετά την αποδοχή της Προσφοράς Σύνδεσης υπογράφεται η Σύμβαση Σύνδεσης μεταξύ του αυτοπαραγωγού ή της Ε.Κοιν. και του αρμόδιου Διαχειριστή του δικτύου και καταβάλλεται η σχετική δαπάνη. Η κατασκευή των έργων σύνδεσης ολοκληρώνεται από τον Διαχειριστή του δικτύου εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα δικτύου διανομής, άλλως η κατασκευή των έργων σύνδεσης ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών για σταθμούς που συνδέονται στη χαμηλή τάση, είτε εντός οκτώ (8) μηνών για σταθμούς που συνδέονται στη Μέση Τάση εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε Υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ, είτε εντός δέκα οκτώ (18) μηνών εφόσον απαιτούνται εργασίες κατασκευής νέου Υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ ή επέκτασης Υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ.».

Άρθρο 7

1. Μετά το άρθρο 13, προστίθεται νέο άρθρο 13Α με τίτλο «Απλή γνωστοποίηση για τη σύνδεση σταθμών ενεργειακού συμψηφισμού στο Δίκτυο», ως εξής:
«Άρθρο 13Α
Απλή γνωστοποίηση για τη σύνδεση σταθμών ενεργειακού συμψηφισμού στο Δίκτυο
1. Ειδικότερα, οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί ισχύος έως 50kW με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και οι λοιποί σταθμοί ισχύος έως 20kW με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού, που μπορεί να συνδυάζονται και με σύστημα αποθήκευσης, συνδέονται στο δίκτυο χωρίς να απαιτείται χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης, κατά παρέκκλιση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 13, αλλά έχοντας την υποχρέωση γνωστοποίησης του ενδιαφερομένου προς τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.
2. Για τη σύνδεση των σταθμών της παρ. 1, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου για την πρόθεση του να εγκαταστήσει τον εν λόγω σταθμό, υποβάλλοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 13.
3. Ο αρμόδιος Διαχειριστής του δικτύου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του ενδιαφέροντος, ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη της αιτούμενης σύνδεσης. Ακολούθως:
Α. Σε περίπτωση αποδοχής, ο αρμόδιος Διαχειριστής του δικτύου αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο τη Σύμβαση Σύνδεσης, στην οποία αναγράφεται το κόστος σύνδεσης, τα απαιτούμενα έργα σύνδεσης, ο χρόνος υλοποίησης αυτών, καθώς επίσης και κάθε άλλο στοιχείο απαιτείται για την τεκμηρίωση της ανάγκης υλοποίησης των συγκεκριμένων έργων σύνδεσης και του κόστους αυτών. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει εντός εξήντα (60) ημερών να υπογράψει την Σύμβαση Σύνδεσης καταβάλλοντας αντίστοιχα και την σχετική δαπάνη, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η σύμβαση.
Η κατασκευή των έργων σύνδεσης ολοκληρώνεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου:
α) εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα δικτύου διανομής, ή
β) εντός τεσσάρων (4) μηνών για σταθμούς που συνδέονται στη χαμηλή τάση,
γ) εντός οκτώ (8) μηνών για σταθμούς που συνδέονται στη Μέση Τάση, εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε Υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ, ή
δ) εντός δέκα οκτώ (18) μηνών, εφόσον απαιτούνται εργασίες κατασκευής νέου Υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ ή επέκτασης Υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ.
B. Σε περίπτωση απόρριψης, ο αρμόδιος Διαχειριστής του δικτύου ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τους λόγους της απόρριψης.
4. Σε περίπτωση υπογραφής Σύμβασης Σύνδεσης σύμφωνα με την περ. Α της παρ. 3, ο ηλεκτρικός χώρος δεσμεύεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Σύνδεσης υπέρ του παραγωγού για:
α) δώδεκα (12) μήνες για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο, εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε Υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ, ή
β) είκοσι τέσσερις (24) μήνες για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο, εφόσον απαιτούνται εργασίες κατασκευής νέου Υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ ή επέκτασης Υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ.
Για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίσταται υποχρέωση διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο, δυνάμει των διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, η δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου δύναται να παραταθεί κατά δέκα οκτώ (18) μήνες αντιστοίχως, με την προϋπόθεση ο Παραγωγός να ενημερώσει τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου εντός των ως άνω περιόδων δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου.
Σε κάθε περίπτωση ο Παραγωγός υποχρεούται να πραγματοποιήσει την σύνδεση του σταθμού εντός του εκάστοτε χρονικού διαστήματος της παρούσας, άλλως με την πάροδο αυτής της προθεσμίας αίρεται αυτοδικαίως η δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου.
5. Ειδικότερα για σταθμούς της παρ. 1 ισχύος μέχρι 10,8kW για τριφασικές παροχές και μέχρι 5kW για μονοφασικές παροχές, σε περίπτωση μη απόκρισης του αρμοδίου Διαχειριστή του δικτύου εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του ενδιαφέροντος για την σύνδεση του σταθμού, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προχωρήσει στην σύνδεση του εν λόγω σταθμού στην εσωτερική ηλεκτρολογική εγκατάσταση, έχοντας την υποχρέωση να ενημερώσει προηγουμένως εγγράφως τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου για την πρόθεση σύνδεσης του σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο. Κατόπιν, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου για την ενεργοποίηση του σταθμού. Σε κάθε περίπτωση, για την πραγματοποίησης της σύνδεσης απαιτείται να έχει συναφθεί η σχετική σύμβαση με τον οικείο προμηθευτή.
6. Οι σταθμοί του παρόντος άρθρου δεν συμπεριλαμβάνονται σε σειρά προτεραιότητας για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083 απόφασης (Β’ 940/2020).
7. Ο αρμόδιος Διαχειριστής του δικτύου αναρτά στην ιστοσελίδα του κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων και τη διαδικασία σύνδεσης στο δίκτυο σταθμών του παρόντος άρθρου και κάθε άλλο σχετικό θέμα και επικαιροποιεί αυτές όποτε κρίνει ότι απαιτείται.».

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος και άλλες διατάξεις

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Οι λοιπές διατάξεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/ 15084/382/19.02.2019 (Β’ 759) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.

3. Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (https://ypen.gov.gr/).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2021

O Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ